چگونگی وضعیت سامانه اسقاط خودرو و آیین نامه ساماندهی صنعت خودرو

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 25606 بازدید
چگونگی وضعیت سامانه اسقاط خودرو و آیین نامه ساماندهی صنعت خودرو

رئیس انجمن‌صنفی کارفرمایی مراکزاسقاط و بازیافت‌خودروهای فرسوده از وضعیت راه‌اندازی سامانه‌اسقاط و تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت‌خودرو خبرداد.

محمود مشهدی شریف در خصوص وضعیت‌تکمیل و راه‌اندازی سامانه‌اسقاط گفت: این‌سامانه در 10 بهمن 1401 بااتمام مهلت 15 روزه اززمان ابلاغ‌اصلاح قانون ساماندهی صنعت‌خودرو در روزنامه‌رسمی از دسترس‌خارج‌شد و به‌دلیل‌عدم آماده‌سازی سامانه‌ وزارت‌صمت علی‌رغم برنامه‌ریزی‌ها، عملا فرایند‌اسقاط شامل ثبت‌نام، پذیرش، انتقال گواهی، تایید ناجا و همچنین اجرای‌طرح جایگزینی، شماره‌گذاری و واردات خودروهای‌خارجی و بحث خودروهای‌داخلی با کمتراز 40 درصدمتوقف شد که بااعمال فشارهای زیادراه‌اندازی‌شد و مجددا بااقدام‌سازمان راهداری و استعلام ازبخش حقوقی‌ریاست‌جمهوری مجددا ازدسترس خارج‌شد.

وی افزود: دراین‌شرایط و پس‌ازآماده‌سازی سامانه‌وزارت صمت، با ارائه اطلاعات‌ناقص ازسوی وزارت‌راه به عنوان مثال‌تعداد گواهی‌های موجود ومورد استفاده برای‌تاکسی‌ها و کشنده‌ها، سرانجام با نامه‌نگاری‌های فراوان و ورود سازمان‌بازرسی و نهادهای‌نظارتی، مورخ 24اسفندماه اطلاعات دراختیار وزارت‌صمت قرارگرفت و مسئولیت آن‌از سوی این‌وزارتخانه به ایدروانتقال‌یافت.

رئیس انجمن‌صنفی کارفرمایی مراکزاسقاط و بازیافت‌خودروهای فرسوده تصریح‌کرد: قراربر اخذاطلاعات از سازمان‌راهداری و راهورباهدف مقایسه وراستی‌آزمایی بود که‌تا‌این‌لحظه و بافرارسیدن تعطیلات‌نوروزی عملا این‌فرایند تا 15 فروردین متوقف‌می‌شود.

مشهدی شریف گفت: درحال‌حاضر ایدرو درمرحله‌انتخاب و تجهیزدفتربوده و مراجعه‌کنندگان صرفا بانامه‌نگاری پذیرفته‌می‌شوند که ادامه‌کار نیز به پس‌از 15فروردین موکول می‌شود. به‌دنبال عدم‌دریافت اطلاعات راهور، اطلاعات ارائه‌شده از سوی ستادحمل‌و‌نقل سوخت وارد سامانه شده‌و درصورت عدم راه‌اندازی کامل‌سامانه، صرفا دوبخش‌شامل طرح قرعه‌کشی و جایگزینی‌ها و انتقال‌گواهی برای خودروهای‌وارداتی که امکان‌شماره‌گذاری ‌بدون‌پرداخت درصدی‌از قیمت‌خودرو برای آنها وجودندارد و خودروهای کمتراز 40‌درصد از تولیدداخل هستند برای‌استفاده از گواهی‌اسقاط تا 15 فروردین قطعاً تعیین و تکلیف‌می‌شوند.

وی درخصوص وضعیت تنظیم‌وابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت‌خودرو تصریح کرد: از زمان‌ابلاغ اصلاح‌قانون ساماندهی صنعت‌خودرو در تاریخ 24 دی‌ماه، جلسات‌مقدماتی برای تدوین آیین‌نامه اجرایی‌از سوی‌ایدرو برگزارشد. ایدرو متن‌پیش‌نویس را با دعوت‌از انجمن‌اسقاط، سازمان محیط‌زیست و راهورناجا تهیه نمود وپس‌از‌مدتی تدوین این‌آیین‌نامه به دفتروزیر صمت نیزبرای انجام اصلاحات و سپس اظهار‌نظر سازمان‌استاندارد و سازمان محیط‌زیست ارسال‌شده تا درنهایت در‌هیأت وزیران‌به‌تصویب‌برسد.

  رئیس انجمن صنفی‌کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت‌خودروهای فرسوده بااشاره به‌مهلت سه‌ماهه دولت در تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون‌ساماندهی که درتاریخ 24 فروردین 1402 به‌اتمام می‌رسد، گفت: این آیین‌نامه‌هنوز به تصویب نهایی‌نرسیده و تصویب آن‌تا مهلت‌نهایی بعید به ‌نظر‌می‌رسد.

درحال‌حاضر بخش‌هایی از‌آیین‌نامه ازجمله جداول مرتبط با تعدادگواهی بود، بلاتکلیف مانده‌است. متاسفانه در یک‌اقدام غیرقانونی و غیرکارشناسی، معاونت حمل‌ونقل وزارت‌صمت برای تمامی خودروهای‌وارداتی به‌طوریکسان ارائه نیم‌گواهی را الزامی‌کرد.

مشهدی شریف در پایان خاطرنشان‌کرد: به‌دنبال خروج‌سامانه اسقاط ازدسترسی، متأسفانه استفاده‌از ‌گواهی‌اسقاط برای شماره‌گذاری خودروهای‌داخلی به‌طور یکسان بدون ارائه‌گواهی باپرداخت درصدی هزینه اسقاط انجام‌شد که به‌زیان هوای‌پاک، مردوم وانجمن است و درصورت ادامه‌این وضعیت پس از24 فروردین، قطعا‌ًانجمن دیگر نسبت به‌این موضوع مماشات نخواهدداشت و وزارت‌صمت می‌بایست هرچه سریعتر اقدام‌نماید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support