توصیه مهم پلیس برای روز سیزده‌بدر: اگر چند نفر بر یک موتورسیکلت سوار باشید ترمز عمل نمی‌کند

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 20530 بازدید
توصیه مهم پلیس برای روز سیزده‌بدر: اگر چند نفر بر یک موتورسیکلت سوار باشید ترمز عمل نمی‌کند

به گزارش کارکیتا، سرهنگ سیروس حسن‌زاده، دراین‌باره گفت: طبق رسمی‌دیرینه مردم ایران‌زمین درروز سیزدهم‌بهار به طبیعت می‌روند تا آخرین‌روز عیدرا درطبیعت و کنارسبزه‌ و آب‌روان چشمه‌ها و جویبارها بگذرانند، امسال‌هم این‌روز باماه مبارک‌رمضان همزمان‌شده‌است و از این‌رو پیش‌بینی می‌شود که برخی‌از شهروندان‌بعد ازاذان و برخی‌دیگر هم در تفرجگاه‌های خارج‌از حدشرعی ساعاتی‌را در دامان طبیعت‌سپری کنند.

معاون اجتماعی پلیس‌راهور درخصوص استفاده‌از موتورسیکلت توسط‌برخی از هموطنان اظهارکرد: توصیه‌ما به‌خانواده‌هایی است‌که به‌وسیله موتورسیکلت اعضای‌خانواده رابرای گردش وتفریح درچنین روزی‌جابجا می‌کنند وبعضاً دو، سه یا چهارنفر سواربر موتورسیکلت‌می‌شوند. این موضوع‌افزون براینکه مغایرت‌قانونی با ظرفیت‌موتورسیکلت دارد، باعث‌به هم‌خوردن تعادل وواژگونی وصدمات جسمی سخت‌و ‌غیرقابل جبران به‌ویژه برای‌کودکان هم می‌شود. ضمن‌اینکه ترمزموتورسیکلت در چنین‌شرایطی هیچ‌نوع کارایی نخواهدداشت.

وی درادامه ‌افزود: پیشنهادما ‌به‌خانواده‌ها این‌است که‌از بوستان‌ها و تفرجگاه‌های نزدیک‌منزل استفاده‌کنند تا‌مجبور به‌استفاده ازموتورسیکلت با‌چنین شرایطی نشوند.

وی گفت: یکی‌از اقدامات‌در این‌روز گذاشتن‌سبزه برروی سقف یا‌صندوق عقب‌یا درموتور خودروهااست که در حین‌حرکت به‌سطح راه‌ها می‌افتد. هموطنان‌عزیز آگاه‌باشند که‌این‌اقدام به‌ظاهر خوشایند مغایربا قوانین‌و مقررات بوده‌و ریختن‌هرچیزی درسطح‌راه ممنوع ودارای‌جریمه‌است. این‌اقدام افزون‌براینکه محیط‌زیست‌را آلوده می‌کند، احتمال‌لغزندگی، انحراف و تغییر‌مسیر و ترمزناگهانی ازسوی برخی‌از خودروها وایجاد بی‌نظمی وتصادف رانیز دربردارد.

حسن‌زاده ادامه‌داد: یکی‌از کارهایی‌که دراین‌روز تعدادمعدودی ازرانندگان انجام‌می‌دهند، سوارکردن سرنشینان‌در صندوق‌عقب و حتی‌قسمت‌بار وانت‌ها است. این موضوع‌نیز افزون‌ بر مغایرت‌با مقررات، درترمزهای ‌ناگهانی، حین‌گردش‌در پیچ‌ها، دورزدن‌در میادین یا درترمزکردن‌های ناگهانی می‌تواند بدترین صدمات‌جسمی به سرنشینان آن‌ها واردسازد، به‌نحوی‌که واژگونی یک‌دستگاه وانت‌که در سال‌های گذشته اتفاق‌افتاد تعدادکثیری ازهموطنان مجروح‌وفوت شدند.

معاون‌اجتماعی وفرهنگ ترافیک‌پلیس‌گفت: همچنین‌لازم‌است که از توقف‌های سدمعبری درنزدیک تفرجگاه‌ها یادر معابرمجاور آن‌ها واتلاف‌وقت هموطنان‌نشود.

حسن‌زاده درباره‌احتمال حضوردر ساعات‌پایانی شب نیز‌گفت: دراین‌ساعات رانندگان باید بادقت بیشتری به‌مسیر مقابل‌خود رانندگی‌کنند ومردم عزیزنیز توجه‌داشته باشند که‌از عبوراز عرض معابر‌پرهیز کنند. 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support