تکلیف مالیات خودروهای لوکس

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 22213 بازدید
تکلیف مالیات خودروهای لوکس

به گزارش کارکیتا، مالیات ازخودروهای‌لوکس و گرانقیمت برای‌اولین‌بار ازسال 1400 درراستای اجرای‌ماده (30) قانون‌مالیات برارزش‌افزوده اجرایی‌شد. اهمیت مالیات‌‌ستانی از خودروهای‌لوکس به‌قدری است‌که درقانون بودجه 1402 بند
(خ) تبصره(6) آمده‌است. از‌این‌رو انواع خودروی‌سواری ووانت دواتاق(کابین) دارای‌شماره انتضامی‌شخصی دراختیار مالکین‌اعم‌از اشخاص‌حقیقی وحقوقی که‌قیمت روزخودروی آنها بیش‌از 30 میلیاردریال است نسبت‌به مازادبراین مبلغ مشمول‌مالیات سالانه‌خودرو به‌نرخ یک‌درصد می‌شود.

لوکس‌سواران برای اطلاع‌از شمول‌یا عدم‌شمول ومیزان مالیات‌متعلق و پرداخت‌آن، نیازاست تا‌به درگاه‌ملی خدمات‌الکترونیک سازمان اموارمالیاتی کشور به‌نشانی my.tax.gov.ir مراجعه‌کرده و پس‌از ثبت‌نام وورودبه درگاه‌مذکور، میزان‌مالیات مربوط‌را مشاهده‌کنند.

سازمان‌امورمالیاتی‌ اسفندماه‌ سال 1401 دراطلاعیه‌ای به‌مالکان خودروهاو خانه‌های گرانقیمت نسبت‌به پرداخت‌مالیات هشدارداد.

براین‌اساس، سازمان‌مالیاتی اعلام‌کرد: دراجرای تبصره6 قوانین‌بودجه سال‌های 1400و 1401 مالیات‌متعلق به خودروها‌و واحدهای‌مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت ازطریق درگاه خدمات‌الکترونیکی سازمان‌امورمالیاتی کشوربه نشانی my.tax.gov.ir به‌اطلاع عموم‌مردم شریف‌کشور رسیده‌است. مالکان‌عزیز می‌توانند بامراجعه به‌درگاه یادشده نسبت‌به پرداخت مالیات‌تعیین‌شده اقدام‌کنند تامشمول محدودیت‌های قانونی‌نشوند.

آن‌دسته ازمالکانی ‌که به‌ارزش‌های تعیین‌شده یامالکیت اعتراض‌دارند می‌توانند نسبت‌به ثبت‌اعتراض خوددر درگاه یادشده اقدام کنند‌تا مشمول محدودیت‌های قانونی‌نشوند.

شناسایی 370هزار خودروی لوکس در کشور

سخنگوی‌سازمان‌امور مالیاتی گزارشی‌از آخرین وضعیت‌مالیات ستانی ازخودروهای لوکس‌را اعلام کرد که‌براین اساس‌تعداد مشمولان‌مالیات برخودروهای‌لوکس 177هزارو 617نفر هستندکه 370هزار و113 خودروی گران‌قیمت‌دارند.

  68هزارو 227‌نفر برای بررسی‌وضعیت مالیات‌برخودروهای‌ خارجی مراجعه کرده‌اند که18هزار و37نفر مالیات‌را پرداخت‌کرده‌اند، 14هزارو 852نفر نیز نسبت‌به مالیات‌ برخودروهای گران‌قیمت خود اعتراض‌کرده‌اند.

مالیات مطالبه‌شده ازخودروهای گران‌قیمت 20هزارو 297میلیارد ریال بوده‌است که‌تنها هزار و284میلیارد ریال مالیات دریافت‌شدهاست که معادل‌حدود6 درصداست.

همچنین مالکان‌نسبت به‌پرداخت 2هزار و796میلیارد ریال‌مالیات خودروهای گران‌قیمت خوداعتراض کرده‌اند که‌درحال‌بررسی است.

طبق‌اعلام سازمان امورمالیاتی برای‌خودروهایی که‌مشمول مالیات می‌شوند تازمانی‌که مالیاتشان پرداخت نشده امکان‌ نقل‌وانتقالبرای این‌خودروها ممنوع‌است.

اجرای قانون‌مالیات برخودروهای لوکس‌باهدف توزیع‌درآمد، کاهش فاصله‌طبقاتی، عدالت‌اجتماعی و رفاه‌عمومی است‌که‌از سوی سازمان‌مالیاتی به‌شدت دردولت سیزدهم پیگیری‌می‌شود.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support