توقف تحویل خودرو در بورس کالا

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 22922 بازدید
توقف تحویل خودرو در بورس کالا

هرچند درانتهای سال ‌گذشته به نظرمی‌رسید که عرضه‌خودرو در بورس‌کالا ادامه‌دار باشد، امااکنون اظهارنظرهای جدید مسئولین حکایت‌از این‌دارد که فروش‌خودرو در بورس باردیگر متوقف شده‌است.

کشمکش‌های عرضه خودرودر بورس‌کالا درسال گذشته درحالی پایان‌یافت که خیال‌مردم و سهام‌داران ازادامه‌ عرضه‌خودرو در بورس‌کالا و موانعی که‌ایجادشد درنهایت تصمیمی که‌در جلسه‌شورای عالی بورس‌گرفته شداز لزوم ادامه عرضه‌خودرو در بورس‌کالا حکایت‌داشت.

درواقع زمزمه‌های عرضه‌خودرو در بورس‌کالا از نیمه‌دوم سال 1400به گوش می‌رسید تااینکه در دومین‌ماه ازسال 1401 این‌موضوع به تحقق‌پیوست؛ هرچند دربازه زمانی10ماهه، یعنی‌از اردیبهشت تااسفند سال گذشته انواع‌واقسام خودروهای محبوب ونامحبوب در بورس‌کالا عرضه‌شد اما‌آینده عرضه‌خودرو دربورس ‌همواره درهاله‌ای ازابهام قراردارد.

دلیل‌آن هم ازابتدا مخالفت‌های وزارت‌صمت وبعد دستورالعمل‌های مختلف شورای‌رقابت بودکه نه‌تنها باعث می‌شد درعرضه‌ها وقفه‌بیفتد، بلکه روی‌سهام خودرویی نیزتأثیرگذار بودو باعث ریزش‌این سهم‌ها ودر نهایت‌باعث‌ریزش سهم‌های دیگرمی‌شد. دراین‌میان اماشورای عالی‌بورس همواره‌برلزوم ادامه‌عرضه خودروها در بورس‌کالا تأکیدداشت و درآخرین جلسه‌خودنیز این موضوع‌را نهایی‌کرد.

این اتفاق‌ها درحالی رخ‌داده‌است که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درآخرین نشست‌خبری‌خود درسال گذشته‌صراحتاً اعلام‌کرد که هدف‌سازمان‌بورس ازموافقت با عرضه‌خودرو در بورس‌کالا این‌است که حق‌سهام‌دار حفظ‌شود.

عشقی باتأکید براین‌نکته که جای‌خودرو دربورس نیست، به‌زیان خودروسازها اشاره‌کرد وگفت که قیمت‌کارخانه محصولات خودروسازها اصلاح‌نشده است وادامه روندقبلی نتیجه‌ای جزازبین رفتن صنعت‌خودروسازی درپی نداشت.

وی همچنین‌دلیل‌اینکه سازمان‌بورس پیشنهادداد خودرو دربورس پذیرش‌شود، این‌بودکه خودروسازها ازوضعیت زیان‌دهی خارج‌شوند.

پس‌ازهمه این‌ماجراها وزمانی که‌اعلام‌شد خودروبه‌بورس برگشت، ایران‌خودرو 25بهمن‌ماه سال‌گذشته برنامه‌عرضه محصولات‌خود در بورس‌کالا رامنتشر کرداماتا پایان‌سال تعهدی نصفه‌ونیمه به‌این‌برنامه‌داشت وبسیاری ازخودروهایی که‌وعده داده‌بود دربورس عرضه‌نشدند. ازابتدای سال‌جاری تاکنون هیچ‌خبری از عرضه‌خودرو در بورس‌کالا به ‌گوش‌نرسیده است.

درچنین‌ شرایطی، اسماعیل شجاعی، سخنگوی شورای‌رقابت اعلام کرد: عرضه‌خودرو در بورس‌کالا متوقف شده‌و این‌توقف قطعی‌است. عرضه‌خودرو در بورس‌کالا به مجوزشورای‌رقابت نیاز داشت و ازآنجا‌که مجوزاخذ نشده‌بود، این‌تصمیم ازنظر شورای‌رقابت غیرقانونی بود.

همچنین درادامه سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومیشورای‌رقابت با بیان‌اینکه درمورد موضوعات‌مختلف بایدبررسی شود که حدوداختیارات شورای‌رقابت چقدراست، عنوان‌کرد: حدوداختیار شورای‌رقابت به‌حدی نیست‌که تعیین‌کند کدام‌کالا درکدام بازارعرضه شود‌اما درمورود خودرو موضوع‌مهم این‌است کهشورای‌رقابت دستورالعمل تنظیم‌بازارخودروی‌سواری راتدوین کرده‌است که‌دراین دستورالعمل جایی برای‌عرضه‌خودرو دربورس دیده‌نشده است. شورای‌رقابت سیاست‌گذار صنعت‌خودرو نیست وفقط به‌تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو‌وارد‌شده‌است. باچنین اظهارنامه‌هایی به‌نظرمی‌رسد ماجرای‌عرضه خودرودر بورس‌کالا دوباره‌به پله‌اول برگرددو درسکوت متوقف شده‌است.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support