در سال 1402 خودرو بخریم یا اینکه دست نگهداریم؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 22181 بازدید
در سال 1402 خودرو بخریم یا اینکه دست نگهداریم؟

به گزارش‌ کارکیتا، خودرو طی‌سال‌های گذشته تحت‌تأثیر عوامل‌مختلفی مثل نرخ‌دلار، تورم و سیاست‌گذاری‌های نادرست تبدیل‌به کالایی سرمایه‌ای وقیمت آن باافزایشی‌بی سابقه همراه‌شد.

سال گذشته‌نیز بازار به‌روند صعودی‌خود ادامه‌داد وقیمت‌ها رکوردهای‌جدیدی رادر کارنامه‌ خودثبت کردند. حال‌اینکه باشروع کاربازار درسال‌جدید این مسأله‌مطرح می‌شود که‌آیاامسال زمان‌مناسبی برای خرید‌ و فروش‌خودرو هست یاخیر؟

بابک صدرایی، کارشناس صنعت‌خودرو گفت: سه‌عامل مهم درتعیین قیمت‌ها وروند بازار تأثیرگذاراست. طبق پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته‌ درسال 1402 شاهدتورم 40ال50 درصدی خواهیم‌بود . ازسوی‌دیگر، مهم‌ترین پارامتر تعیین‌کننده قیمت‌ها نوسانات ارزی‌است.

اودر ادامه‌افزود: آخرین عاملی‌که شوک جدیدی‌ به‌بازار واردمی‌کند افزایش‌قیمت خودروهای کارخانه‌ای‌است که‌قرار است‌به‌زودی اعلام‌شود. دراین‌بین بعیداست که‌دستورالعمل‌جدید همراه‌با کاهش‌قیمت باشد. چرا که‌دراین صورت ادامه‌حیات خودروسازان بامشکل مواجه‌می‌شود. درنتیجه باتوجه به‌این سه‌عامل می‌توان گفت‌که خودرو به‌طور قطع‌امسال هم گران‌خواهدشد.

کاهش‌قیمت‌ها دربازار فقط‌به یک‌شرط

صدرایی‌درباره فرضیه‌احتمال کاهش‌قیمت‌خودرو توضیح‌داد: درمیان‌افزایش‌قیمت‌ها همیشه این‌مسأله مطرح‌می‌شود که گران‌شدن یک‌کالا چه‌تأثیری برروند بازاردارد؟ بازارهمیشه دراوایل سال یک‌رکود کوتاه‌مدتی راتجربه می‌کند. درواقع خریداران وفروشندگان منتظر‌جهت‌گیری‌های مسائل اقتصادی‌هستند تاپیش‌بینی درست‌تری در خرید وفروش خودروهای‌خود داشته‌باشند. اگرروال‌بازار مانندسال گذشته‌باشد، خودروهاقطعاً باافزایش قیمت‌همراه می‌شوند. امااگر تغییرات‌کلانی درمولفه‌های سیاسی‌واقتصادی ایجاد شود، قیمت خودروها درهمین حدودباقی می‌ماند.

درادامه این‌کارشناس تآکید کرد: تجربه ثابت‌کرده است‌که اگرفردی قصدخریددارد، می‌تواند خریدخودرا انجام‌دهد. زیراهر اتفاقی که‌رخ می‌دهد براساس مؤلفه‌های اقتصادی ریزش‌جدید قیمتی‌اتفاق نخواهدافتاد و این‌گونه نیست‌که قیمت‌ها 30درصد کاهش داشته‌باشند. دربهترین حالت قیمت‌ها درهمان‌بازه زمانی ثابت می‌ماند.

خریداران برای خریدخودرو به‌کدام بازارها مراجعه کنند؟

حالا‌این سوال مطرح‌می‌شود که کدام‌بازار برای خریدخودرو مناسب‌است؟

صدرایی درپاسخ به‌این سوال بیان‌کرد: سال‌گذشته شرایطی پیش‌آمدکه هرخودرویی درکشور بازارخودرا ایجادکرده ومتقاضی خاص خودراخواهد داشت. خودروهای‌خارجی ووارداتی که‌درسال‌های گذشته‌وارد بازارایران شده‌اند، قیمتی غیرعادلانه وغیرمنصفانه دارند وهمین عامل باعث‌شده تاگزینه خوبی برای‌خرید خودروی باکیفیت نباشد. به‌همین دلیل‌است که‌بازارخودروهای مونتاژی درکشور از رونق خوبی‌برخودارباشد.

اوادامه داد: یک‌سری ازخودروهای داخلی‌موجود دربازار نیزقدیمی هستند وکیفیت مناسبی ندارند. این‌خودروها به‌مرور ازرده خارج‌می‌شوند.

این کارشناس توضیح‌داد: دراین‌بین برخی ازخودروهای تولیدداخل نسبت‌به‌سایر خودروهای ایرانی ازکیفیت مناسب‌تری برخوردارند. همچنین خودروهای مونتاژی که‌ازبرند وشرکت شناخته‌شده‌ای هستند وخدمات پس‌ازفروش مناسب، تیراژ تولید وقیمت مناسبی نسبت‌به سایرشرکت‌های مونتاژکننده دارندومی‌توانند برای خریدمناسب باشند.

آیا خودرو بازار خوبی برای سرما‌یه‌گذاری است؟

صدرایی دراین‌رابطه باخریدخودرو برای سرمایه‌گذاری به‌این نکته‌اشاره کرد: تا‌زمانی که‌قیمت دلارنوسان‌دارد وثبات قیمت‌ها به‌بازارهای ارزی‌بازنگذشته‌است، مردم ازاینکه سرمایه‌خودشان رابه صورت‌نقد نگه‌دارند خودداری می‌کنند. ترس آن‌هاازریزش ارزش سرمایه‌خود باعث می‌شود‌که به‌بازارهای مختلف مراجعه‌کنند.

در ادامه این‌کارشناس یادآور شد: طی چنددهه اخیر یکی‌ازبازارهایی که‌مردم برای سرمایه‌گذاری به آن مراجعه می‌کنند، بازارخودرو است. چراکه نگهداری‌این‌کالا راحت وهمچنین یکی‌از نیازهای مردم‌است.

اودرپاسخ به‌این پرسش که‌آیا سرمایه‌گذاری دراین‌بازار اقدامی‌درست است‌یاخیر گفت: اگردلار درسال جدید ثبات‌داشته‌باشد، خودرو دیگر جنبه‌سرمایه‌ای پیدانمی‌کند. امااگرارز مجدداً باجهش همراه‌باشد، این‌کالا دوباره جنبه سرمایه‌ای به‌خود می‌گیرد.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support