20 ایستگاه دوچرخه در حاشیه شهر مشهد افتتاح شد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 23684 بازدید
20 ایستگاه دوچرخه در حاشیه شهر مشهد افتتاح شد

به گزارش کارکیتا، سید جلال‌الدین حسینی واعظ درخصوص اقدامات‌انجام شده درزمینه دوچرخه‌های اشتراکی درمشهد اظهارنظر کرد: سیستم‌های دوچرخه‌های اشتراکی شهرهایی مانندشیراز وتهران تعطیل‌ شده‌است‌و مشهدباهزینه بسیارکمتر ازآن شهرهاسفرهای قابل‌توجهی رادارد.

وی درادامه‌افزود: دوچرخه‌اشتراکی درشهر مشهد از سال1400 تا1401 پیشرفت‌های قابل توجهی‌داشته به‌صورتی که‌شاید بتوانیم‌مشهدرایک شهر پیشرودرحوزه حمل‌ونقل پاک‌بدانیم که‌می‌تواند توسعه‌بیشتری نیزپیداکند.

حسینی‌واعظ بابیان اینکه درسال1400 حدود 50ایستگاه دوچرخه فعال‌داشتیم که درسال 1401 به140 ایستگاه رسیده‌است، عنوان‌کرد: دربهمن‌ماه 1400 توانستیم 6ایستگاه دربوستان‌های بانوان‌فعال کنیم که‌درسال 1401 به7 عدد رساندیم‌ورشد 17درصدی دراین‌زمینه داشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت‌توسعه ارتباطات ترافیکی‌شهرداری‌مشهد گفت: تعدادکل کاربران‌ما ازسال 1400تا سال 1401، 56درصد رشدداشته وبه 24هزار و793کاربر رسیده که 9113کاربر زن و15هزار و680کاربر مردهستند. بایددرسال 1400 با375 دوچرخه‌درکل سطح‌شهر فعالیت می‌کردکه‌درانتهای سال 1401توانستیم این‌تعداد رابه‌حدود 1000دوچرخه برسانیم‌که‌تعداد دوچرخه‌های فعال 167درصد رشد داشته‌است.

وی‌بیان‌کرد: مادوایستگاه عمومی‌دوچرخه درایستگاه‌های آزادی وکلاهدوز داریم که‌برای‌سال‌جاری پیش‌بینی کردیم4ایستگاه عمومی دوچرخه‌دیگر همایجادکنیم. خودروهای لجستیک‌وپشتیبانی حمل‌دوچرخه‌ها درسال1401 به6خودرو رسیده‌است. سفرها درسال1401 نسبت‌به‌سال 1400 حدود35درصد رشدداشته‌است ودر دفعات‌یا تعدادسفر درسطح شهر وبوستان‌های بانوان نیز33درصد رشدداشتیم.

حسینی واعظ بااشاره به‌اینکه یکی‌ازبرنامه‌های مادرسال1402 تعداددوچرخه وایستگاه‌های دوچرخه‌است، تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنیم درسال‌جاری تعداددوچرخه‌های اشتراکی به1500دستگاه برسدورشد 500عددی دوچرخه‌ها راداشته باشیم‌و تعدادایستگاه‌ها رانیزبه 200ایستگاه‌برسانیم.

مدیرعامل شرکت‌توسعه ارتباطات‌ترافیکی شهرداری‌مشهد خاطرنشان‌کرد: تلاش می‌کنیم اسکوتراشتراکی رابه‌ناوگان حمل‌ونقل پاک‌شهرمشهداضافه کنیم. تمهیدات‌لازم درحال انجام‌است وامیدواریم بتوانیم‌خرید مناسبی داشته‌باشیم. درمرحله‌اول 200اسکوتر پیش‌بینی کردیم. استفاده‌ ازاین‌اسکوترها درقالب سفرهای10 دقیقه‌ای ودر 30ایستگاه‌مشترک باایستگاه دوچرخه‌است که‌امیدواریم تاپایان6ماه اول ‌آن‌را راه‌اندازی‌کنیم.

وی‌ادامه داد: برنامه‌حمایتی قابل‌توجهی علاوه‌بربرنامه سال1401 درخصوص حمایت‌ازدوچرخه‌سواری حرفه‌ای بانوان‌داریم که‌بامشارکت هیأت‌دولت وبامصوبه شورای‌شهر راه‌اندازی خواهدشد.

حسینی واعظ‌گفت: ظرف‌هفته‌های اینده 20ایستگاه دوچرخه و250دوچرخه درنقاط حاشیه‌شهر مشهدافتتاح ورونمایی خواهدشد. علاوه‌براین باگروه‌های مختلف درحال انعقادقرارداد تفاهم‌نامه هستیم‌تافرایند ثبت‌نام دانشگاه‌ها به‌عنوان یک‌گروه هدف‌تسخیل شود. درحال‌فراهم کردن‌زیرساخت‌های لازم‌هستیم که‌بااین‌کار کاربران قابل‌توجهی به‌ناوگان اضافه‌شوند.

مدیدعامل توسعه‌ارتباطات ترافیکی‌شهرمشهد اضافه‌کرد: برنامه‌های فرهنگی وترویجی قابل‌توجهی نیزدرحوزه دوچرخه‌سواری برای‌سال‌جاری پیش‌بینی کردیم‌که‌با مشارکت مجموعه‌های مختلف‌شکل می‌گیردتا دوچرخه‌سواری وحمل‌ونقل پاک ترویج‌شود.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support