امکان تغییر خودرو ثبت نامی جدید

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 26077 بازدید
امکان تغییر خودرو ثبت نامی جدید

به گزارش کارکیتا، پس‌ازآنکه قیمت‌محصولات‌خودروسازان به‌صورت‌رسمی افزایش‌پیداکرد، برخی‌ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای‌داخلی درطرح یکپارچه فروش‌خودروها، به‌این‌فکر کردندکه‌کاش می‌توانستندنوع‌خودروی خودرا تغییردهند؛ ولی‌این‌موضوع تازمان‌قرعه‌کشی تعیین‌نوبت‌ها، به‌احتمال زیادنشدنی است وتاآن‌زمان، مردم‌بایدمنتظر بازگشایی‌مجدد برای‌خودروها نباشند، ولی‌پس ازمشخص‌شدن‌نوبت‌ها، امکان ویرایش‌وتغییر خودروها فراهم‌خواهدبود.

دقیقا‌یک‌هفته پیش (سه‌شنبه 15فروردین‌ماه) بودکه شورای‌رقابت دستورالعمل افزایش‌قیمت محصولات‌خودروسازان راتصویب کرد وبالاخره پس‌از‌یک‌سال، محصولات‌خودرویی داخلی‌مجوزافزایش‌قیمت رسمی‌درب‌کارخانه راکه‌ازآن به‌عنوان اصلاح قیمت‌ها می‌توان‌نام‌برد، دریافت‌کردند.

این‌مجوزچندروزی درهاله‌ای ازابهام‌بود و منتشرنشد؛ امادرنهایت روزیک‌شنبه (20 فروردین‌ماه) به‌صورت‌رسمی اعلام‌شد.

نکته‌قابل‌توجهی که‌قصدداریم دراین‌گزارش به‌آن‌اشاره کنیم‌این‌موضوع‌است که‌خودروهای‌ عرضه‌شده درطرح‌یکپارچه‌فروش خودروهای‌داخلی که‌ثبت‌نام آن‌از 26اسفندماه 1401 آغازشد وتا 29اسفندماه ادامه‌داشت وسپس دومرحله‌دیگر درسال‌جدید تمدیدشد، باقیمت‌های جدید (پس‌ازاعلام افزایش‌قیمت‌ها)، تحویل مشتریان‌عزیزخواهدشد.

اکنون‌که قیمت‌جدید خودروها مشخص‌شده، تعدادی‌ازثبت‌نام‌کنندگان، درطرح‌مذکور، به‌این‌فکرافتاده‌اند، که‌باتوجه‌به اینکه موضوع‌که به‌جزمرحله‌اولیه ثبت‌نام (26-29 اسفندماه1400)، دومرحله‌دیگر مهلت‌ثبت‌نام خودرویی‌افراد دارای‌حساب وکالتی‌سازمان‌حمایت (درتاریخ‌های 7 و8 فروردین‌ماه و سپس 16تا18فروردین‌ماه) که‌تمدیدشده‌بود، کاش‌بشودبازهم تمدیدشده‌تابتواند خودروی‌انتخابی‌خودراتغییردهند.

این‌موضوع‌تازمان تعیین‌نوبت‌ها، بعید ونشدنی ‌به‌نظرمی‌رسد؛ زیرا‌ازاول قرارشده‌بودکه حداکثرتا پایان‌فروردین‌ماه نوبت‌متقاضیان‌تأییدشده، اطلاع‌رسانی ومشخص‌شود؛ بنابراین‌باتوجه‌به اینکه‌در 10روزپایانی ازنخستین‌ماه‌ازسال جدیدقرارداریم وطی‌همینمدت‌باقی‌مانده، بایستی‌قرعه‌کشی نوبت‌دهی انجام‌و لیست‌نوبت‌افرادمشخص شود.

پس‌از اینکه نوبت‌ها اعلام‌شود، امکان ویرایش نیز فراهم‌می‌شود

  امید قالیباف در ادامه اظهارکرد: قرعه‌کشی‌های‌نوبت‌دهی خودروهای‌داخلی تاپایان‌فروردین‌ماه یانهایتاً هفته‌اول اردیبهشت‌ماه، انجام‌خواهدشد. پس‌ازمشخص‌شدن نوبت‌ها، سامانه‌بازگشایی وافراد‌می‌توانند اززمان تخصیص‌خودروی‌ثبت‌نامی خودمطلع‌شوند؛ درهمان‌زمان هم امکان‌ویرایش اطلاعات‌یاحتی تغییرنوع‌خودرو فراهم‌خواهدبود ومتقاضیان می‌توانندنوع‌خودروی‌انتخابی‌ خودرا سپس‌تغییردهند.

دراین‌صورت می‌توان گفت که‌مشتریان دیگر منتظر هیچگونه‌بازگشایی مجددسامانه‌برای‌تغییر خودرو وثبت‌نام جدیدکه‌ به‌هیچ‌عنوان تاپیش‌از اعلام‌نوبت‌های تحویل‌نباشند؛ ضمن‌اینکه دراواخرخردادماه سال‌جاری زمانی‌دیگر درنظرگرفته‌شده تاجاماندگان ازثبت‌نام وکسانی‌که حساب‌وکالتی آنهاحذف‌شده است بتوانند درآن زمان برا‌ثبت‌نام خودرواقدام‌کنند.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support