روایتی از وزیر صمت از خودروسازانی که به جای پول سکه می‌گرفتند

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 21311 بازدید
روایتی از وزیر صمت از خودروسازانی که به جای پول سکه می‌گرفتند

به گزارش‌کارکیتا، سید رضافاطمی امین گفت: علت‌اینکه رشدتولید درزندگی مردم‌احساس نمی‌شود، نقص‌درتولید وراهکار آن هم‌تولیداست زیرادردهه 90متوسط رشداقتصادی کشوریک‌درصد بوده‌است بنابراین ‌سرانه‌درآمدواقعی زیادنشده‌است.

وی افزود: تورم‌بالااست که‌باعث کاهش‌قیمت‌خرید شده‌است وراهکار آن هم‌تولیداست.

درسال‌های اخیرتولید، زیریک‌میلیون دستگاه‌بوده وبخشی‌ازآن هم‌ناقص تولیدشده‌است. بنابراین‌تقاضای تقاضای‌انباشته‌بوجودآمد. که‌به نظر‌ می‌رسدباافزایش عرضه‌و مالیات برعایدی سرمایه‌حل می‌شود.

به‌اعتقاد وزیرصنعت، وقتی‌شکاف بین‌عرضه‌وتقاضا زیاد‌می‌شود، خودروخاصیت‌کالای سرمایه‌ای پیدامی‌کند وباعث ایجادتقاضای کاذب‌می‌شود. البته‌دراین‌میان بحث مافیای‌خودروهم دربازار مطرح‌است.

وی‌تصریح‌کرد: بعضی‌از خودروسازان‌به‌ویژه مونتاژکارها به‌التهاب‌بازار دامن‌می‌زنند. مثلاً‌برخی، قسمتی‌از قیمت‌خودرابه شکل‌سکه‌دریافت می‌کردند یابرای‌ثبت‌نام درفرصت‌کم مبلغ‌بالا‌می‌خواستند که‌این امکانپذیرنبود. پس‌عدم شفافیت وکمبود عرضه‌وجودداشت.

فاطمی امین بابیان‌اینکه درسال‌جاری برنامه‌تولید خودروسازان دومیلیون‌دستگاه و پیش‌بینی تولید 1.7میلیون‌دستگاه‌است، گفت: واردات‌خودروی‌کارکرده هم‌در دستورکار است ‌که‌درکنارافزایش تولیدمی‌تواند به‌بازار کمک‌کند.

وزیرصنعت، معدن و تجارت بابیان‌اینکه قیمت‌ خودروها دربازارکاذب‌است، تصریح‌کرد: امروزقیمت‌کارخانه‌خودروی شاهین‌زیر 400میلیون ودربازار 700میلیون است. این‌درحالی‌است که‌به‌دلیل‌رشد تولیداین‌خودرو نسبت‌به‌سال گذشته، دلیلی‌برای این‌افزایش‌قیمت نخواهیم‌داشت. وی افزود: تقاضای‌کاذب‌بخاطرتبدیل‌شدن خودروبه یک‌‌کالای سرمایه‌ای وهمچنین‌مافیا است‌که‌نمی‌خواهد قیمت‌بشکند، چون‌ازاین‌وضعیت‌پیش‌آمده سود‌می‌برد. بنابراین قیمت‌سازی صورت‌می‌گیرد که‌راه‌حل این‌معضل، افزایش‌تولید وتمرکز برواردات‌است.

فاطمی‌امین درپاسخ‌به‌اینکه چقدرزمان‌می‌برد تا ‌قیمت‌بازار به‌کارخانه نزدیک‌شود، گفت: امیدواریم‌امسال این‌موضوع حل‌شود. برآوردمااین است‌باافزایش تولید‌وواردات تااواسط امسال‌برای بسیاری ازخودروها وتاپایان سال‌برای همه خودروها‌این مشکلات‌رانداشته باشیم.

وی‌همچنین بابیان‌اینکه درحال‌حاضر سازوکارنوبت‌دهی جایگزین‌ قرعه‌کشی‌شده‌است، اظهارداشت: اطمینان‌می‌دهیم به‌همه کسانی‌که‌ثبت‌نام می‌کنند، خودرومی‌رسد. پیش‌ازاین‌چند میلیون‌نفر برای‌خریدخودرو اقدام‌‌می‌کردند، اما 20هزارخودروعرضه می‌شد. ولی‌ازسال‌گذشته نوبت‌دهی‌جایگزین قرعه‌کشی‌شده‌است وازهفته آینده‌تحویل خودروهاشروع می‌شود. دراردیبهشت‌ماه هم یک‌دوره دیگرثبت‌نام خواهدشد.

وی‌همچنین ازاحتمال‌راه‌اندازی فروش‌قسطی ولیزینگی خودروازمیانه امسال‌خبرداد وگفت: بعضی‌ازبانک‌ها علی‌رغم انصراف‌مشتریان، پول‌آن‌ها راپس‌نمی‌دادند. ولی بابانک‌مرکزی مکاتباتی انجام‌شده که‌این‌بانک‌ها اجازه‌نداشته‌باشند دردوره‌های بعدشرکت‌کنند. برای‌خودروهای وارداتی‌هم هنوزافرادی نتوانستندپول خودراپس بگیرند که‌ازبانک‌مرکزی درحال‌پیگیری هستیم‌وامیدواریم بانک‌ها مشتری‌مداری‌کنند.

وی‌افزود: همچنین‌ازهفته‌آینده دعوتنامه‌برای ثبت‌نام‌کنندگان خودروهای‌داخلی ارسال‌می‌شود. کسانی‌که‌نوبتشان‌تا پایان‌تابستان‌هست، قراردادمی‌بندند وکسانی ‌که مهربه‌بعدنوبت‌دارند، می‌توانند پول‌خودرا ازبلوکه‌خارج‌نمایند، امانوبت‌شان حفظ‌می‌شود.

فاطمی‌امین بابیان‌اینکه صنعت‌خودرویک‌صنعت‌بیمار وتحت‌درمان‌است، گفت: من‌به‌عنوان وزیر اولین‌منتقدخودروسازی‌هستم، اما درحال‌حاظر این‌صنعت روبه‌بهبوداست. امسال حساسیت‌های‌خاصی روی‌کیفیت، خدمات‌پس‌ازفروش و رضایت‌مشتری اعمال‌می‌شود.

وزیرصمت همچنین‌ازتولید 9خودروی جدیددرسال جاری‌خبرداد وافزود: تاکنون 30شرکت برای‌واردات‌اقدام کردند و100هزار خودرو ثبت‌شده‌است. بعضی‌از این‌شرکت‌ها شبکه‌خدمات پس‌از‌فروش ندارند که‌مقرر شده‌است باشرکت‌هایی که‌خدمات‌دارند قراردادببندند. براساس آیین‌نامه واردات‌خودرو یکی‌ازشروط واردات در‌آیین‌نامه این‌است که‌خودروبایدشبکه خدمات‌پس‌ازفروش‌ داشته‌باشد

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support