کارت سوخت آزاد در پمپ بنزین ها جمع آوری می شود

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 24793 بازدید
کارت سوخت آزاد در پمپ بنزین ها جمع آوری می شود

رئیس صنف‌جایگاه‌داران کشور گفت: جمع‌آوری‌کارت‌های آزادبنزین ازجایگاه‌های سراسرکشور سرعت‌گرفته‌است واین موضوع براساس قانون‌درحال انجام‌است، این‌موضوع که‌مردم ‌ازکارت‌سوخت شخصی‌خود استفاده‌کنند خوب‌است ولی‌مامخالف روش‌های‌اجباری وجمع‌آوری کارت‌ها به‌صورت مستقیم‌هستیم چراکه موجب‌ایجاد مشکلات‌زیاد برای‌مردم وجایگاهداران می‌شود.

اسدالله قلی‌زاده بابیان‌اینکه چرادرقانون بودجه‌به الزام استفاده‌ازکارت سوخت‌شخصی تأکیدشده است‌برای‌مامشخص نیست‌و تناسبی بین‌این‌دو نمی‌بینیم، اظهارکرد: بااین‌حال همواره‌توصیه می‌کنیم مردم‌ازکارت‌سوخت شخصی‌خود استفاده‌کنند وطی‌روزهای‌آتی حتماً کارت‌سوخت همراه‌خود داشته‌باشندتابا مشکل ومعطلی برخوردنکنند.

وی‌همچنین ادامه‌داد: اگراین‌روال ادامه‌یابد طی‌ماه‌های آینده درهرجایگاه نهایت‌دوتا چهارکارت‌آزاد باقی‌می‌ماند، به‌عبارت‌دیگر تعداد کارت‌های آزاد تا70درصد درجایگاه‌ها کمتر می‌شود، لازم‌است مسؤلان به‌تمام‌کسانی‌که کارت‌سوخت خودرو  خودرادریافت نکرده‌اند، کارت‌بدهند وکارت‌های المثنی صادروارائه شوند.

به‌گفته رئیس‌صنف جایگاهداران کشور، زمانی‌که‌ مسؤلان‌بدون حق‌نظر مشورتی‌از متخصصان‌تصمیماتی درمورد توزیع‌سوخت‌می‌گیرند وچون خودشان‌درمیدان عمل‌قرار ندارند، طبیعی است‌که مردم‌ وجایگاهداران بامشکلاتی روبرو‌می‌شوند.

قلی‌زاده اظهارکرد: قطعاً همه‌متخصصان مخالف‌روش‌های اجباری‌تند وبدون مشورت‌در این‌حوزه هستند ومشخص‌است‌که موضوع‌سوخت‌راحت‌ترین راه‌حل و لزوماًبهترین راه‌حل نیست واین جمع‌آوری سریع‌کارت‌های آزادمورد اعتراض مجموعه صنفی‌مااست ومشکلاتی راایجادمی‌کند که‌باراصلی‌آن بر روی‌دوش جایگاهداران است‌نه‌مسؤلان تصمیم‌بگیرو لذا این‌موضوع در حال‌حاظر درحال پیگیری‌است.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support