دولت برای واردات خودروهای کارکرده نیازی به مجوز ندارد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 24207 بازدید
دولت برای واردات خودروهای کارکرده نیازی به مجوز ندارد

یکی‌از اعضای هیئت نظارت‌مجمع تشخیص مصلحت‌نظام گفت: دولت برای واردات‌خودروهای کارکرده نیازی به‌اخذ مجوز ازهیچ‌مرجعی راندارد، درادامه به تشریح‌دلایل مخالفت‌با مصوبه ‌واردات‌خودروهای کارکرده‌پرداخت.

حجت‌السلام مصباحی‌مقدم عضوهیئت نظارت‌مجمع تشخیص‌مصلحت نظام‌ بااشاره به‌حواشی ایجادشده درباره‌حذف مصوبه ‌خودروفرسوده ازسوی مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام گف: در مورد خودروهای کارکرده‌موضوع‌اصلی این‌است‌که قانون‌گذاری‌مجلس نبایدذیل تصویب‌بودجه سنواتی‌صورت‌گیرد.

وی افزود: اگرنمایندگان‌بخواهند ازبودجه دررابطه‌باواردات خودروهای‌فرسوده، قانون‌گذاری‌کند، مجمع‌تشخیص درصورت تأیید شورای‌نگهبان‌ایرادی به‌آن واردنمی‌کند اماوقتی درسیاست‌گذاری‌های کلان‌تصریح‌شده‌است که‌لایحه بودجه‌سنواتی صرفاً بایدشامل درآمدها و هزینه‌های دولت باشد ونه‌قانون‌جدید، بنابراین ‌وضع‌قانون‌جدید، ذیل‌تصویب سالیانه کاراشتباهی است.

عضوهیئت عالی‌نظارت مجمع‌تشخیص نظام‌درپاسخ به‌این‌سوال‌که اگرمجمع‌باواردات خودرومخالفتی‌ندارند، چراطرح‌ساماندهی بازارخودرو که‌موردتأیید شورای‌نگهبان‌نیز قراردارد، ازسوی این‌مجمع‌خلاف سیاست‌های کلی‌نظام شناخته‌شده‌است، اعلام‌کرد: دربحث طرح‌ساماندهی‌بازارخودرو ایراد هیئت‌عالی‌نظارت این‌بود که‌مجلس‌مصوب کرده‌است که‌ارزموردنیاز برای‌واردات‌خودرو ازمحل صادرات‌خودرو یا‌قطعات‌خودرو تأمین‌شود، درحالی‌که‌اصلاً چنین‌قانون‌گذاری اولاً ضرورتی‌ندارد چون‌گه دولت‌مستقلاً امکان‌تدوین آیین‌نامه‌ای برای واردات‌خودرو رادارد، ثانیاً حجم‌صادرات‌خودرو وقطعات مابه‌میزانی‌نسبت به‌ارزحاصله‌ازآن پاسخگوی‌واردات‌خودروبه‌کشورباشد، بنابراین‌نه‌تنها ازاین‌محل واردات قابل‌توجهی صورت‌نمی‌گرفت بلکه‌انتظار کاذبی‌نیز‌به‌میان می‌آورد.

مصباحی‌مقدم باردیگربا تأکید براینکه ایرادهیئت‌عالی نظارت‌مجمع به‌مصوبه واردات‌خودرو شکلی‌است ومجمع‌به هیچ‌وجه بااصل‌واردات‌خودرو مخالفتی‌ندارد، گفت:دولت‌این‌اختیار رادارد که‌بدون‌اخذمجوز از‌هیچ‌یک ازمراجع‌ازجمله مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام  آیین‌نامه‌واردات‌خودرو  راتدوین واجرایی‌کند وهیچ‌مانعی دراین‌رابطه وجودندارد.

عضوهیئت عالی‌نظارت مجمع‌تشخیص مصلحت‌نظام خاطرنشان‌کرد: درماجرای اختلاف‌هیئت‌‌عالی نظارت‌مجمع ومجلس برسرمصوبه ساماندهی‌ بازارخودرو مشاهده‌کردید که‌پس‌ازآنکه مجلس‌شرط مجمع‌تشخیص مبنی‌بر تضمین‌خدمات پس‌ازفروش توسط‌نمایندگان رسمی‌خودروساز خارجی‌و همچنین واردات‌خودرو به‌شرط انتقال تکنولوژی‌را درمصوبه‌خودگنجاند، مجمع نیزبااین مصوبه‌ موافقت‌کرد.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support