جدیدترین طرح پلیس برای برخورد با تخلفات موتور سیکلت‌ها | تعیین و تکلیف موتورهای رسوبی

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 22014 بازدید
جدیدترین طرح پلیس برای برخورد با تخلفات موتور سیکلت‌ها | تعیین و تکلیف موتورهای رسوبی

به ‌گزارش کارکیتا به‌نقل ازایسنا، موتور سیکلت‌همواره یکی‌ازچالش‌های حوزه ترافیک‌درسطح‌کشوراست چراکه‌این‌وسیله سهم‌قابل توجهی‌ازقربانیان سالانه‌حوادث‌رانندگی درکشوررا به‌خوداختصاص داده‌ است‌وعلاوه‌برآن ارتکاب‌تخلفاتی نظیر حرکت‌ازپیاده‌رو، حرکت‌درخطوط ویژه، انجام حرکات‌نمایشی‌، حمل‌بارغیرمتعارف و... نیزسبب‌شده تاهمواره طرح‌های‌مختلفی براارتقاء ایمنی ورفتار ترافیکی‌موتور سیکلت‌سواران اجراشود. طرح‌هایی که‌برخی ازآنها متوقف‌شد وبرخی‌دیگرمانند طرح‌موتوریار همچنان‌درحال اجراست.

حال سردار سیدتیمورحسینی، ازاجرای طرحی‌جدید برای برخوردباتخلفات موتور سیکلت‌سواران ازواژه‌ها وعباراتی مانندجمع‌آوری وساماندهی و... استفاده‌کنیم. طرح‌هایی که‌اجرامی‌کنیم بایددرراستای فرهنگ‌سازی وبرخورد باتخلفات باشد. درواقع یعنی‌طرحی رااجراکنیم که‌هم رفتارهای ایجابی درآن تعریف‌شده‌باشد وهم رفتارهای‌سلبی.

وی ادامه‌داد: درهمین‌راستا نیزطرح‌ها وپیشنهادات مختلفی‌برای برخورد باتخلفات موتور سیکلت‌سواران بررسی‌کردیم. همچنین‌طرح‌هایی راکه درگذشته‌اجراشده بود، بررسی وآسیب‌شناسی کردیم‌و دلایل‌عدم موفقیت‌هرکدام راموردتوجه قراردادیم، درنهایت طرحی‌به‌نام غدیر تدوین‌شدکه‌این طرح‌به‌زودی برای‌ساماندهی موتور سیکلت‌سواران اجرایی‌خواهد شد.

حسینی بابیان‌اینکه رویکرداصلی درطرح‌غدیر، توجه‌به اقدامات ایجابی‌است؛ گفت: یکی‌ازتجربه‌های نه‌چندان خوب‌مادر طول‌سال‌های گذشته‌این‌بود که‌فقط‌و فقط شروع‌کردیم به‌جمع‌آوری موتور سیکلت‌ها وآنهارا به‌پارکینگ بردیم، مدتی‌بعدپارکینگ‌ها ازموتورهای توقیفی‌چرشد ودرواقع موتورهاآنجا رسوب‌کردند که‌این‌چرخه، یک‌چرخه‌معیوب‌بود.

جانشین رئیس‌پلیس راهنمایی‌ورانندگی فراجاباتأکید براینکه تلاش‌شدکه اقدامات‌پلیس راهوردراین‌حوزه اقدامات‌اثربخشی باشد، گفت: این‌اثربخشی نیزازطریق انجام‌اقدامات‌ایجابی وسلبی انجام‌خواهدشد. به‌هرحال مابایدبپذیریم که‌موتور سیکلت وسیله‌نقلیه‌ای با قدرت‌مانور بالاست وبایددریک چهارچوبی قراربگیرد و راکب‌آن‌نسبت به‌رعایت قوانین‌ومقررات حساس‌باشد و ازبی‌نظمی پرهیزکند. برای‌تحقق این‌امر هم‌باید کارسلبی‌کنیم وهم باید اقداماتی‌از جنسی اجرای‌مقررات وبرخورد باتخلفات را انجامدهیم.

حسینی‌بابیان‌اینکه درطرح غدیرتخلفاتی مانندحرکت ازخطوط‌ویژه، حرکت خلاف‌جهت، حرکت‌از پیاده‌رو، مخدوش‌کردن‌پلاک و... مورد توجه‌است، گفت: درفازهای بعدی به‌تخلفات دیگرنیز رسیدگی خواهدشد. جزئیات‌این طرح‌رابه‌زودی به‌طورکامل اعلام خواهیم‌کرد. دراین‌طرح موضوع آموزش بسیار موردتوجه‌است.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی‌ورانندگی فراجا به شرکت‌های به‌کارگیرنده موتور سیکلت سواران نیزاشاره‌کردو گفت: این‌شرکت‌ها نیزباید هم‌نسبت به‌جان وایمنی کارمندان ‌خودحساس ومسئول باشند وهم نسبت‌به آموزش ونحوه رانندگی واستفاده این‌افراد ازموتورسیکلت حساسیت‌لازم راداشته‌باشند.

وی‌درباره موتور سیکلت‌های رسوبی نیزگفت: ازسال 98 طرحی‌برای موتور سیکلت‌های رسوبی‌اجراشد. قسمتی‌ترخیص شدندو یک‌درصدی هم مانده که‌کسی سراغشان‌نیامده‌است، این‌ها هم‌به‌زودی براساس قانون تعیین‌تکلیف خواهندشد.  

 

 

نظرات خودتان رازیر این‌خبر باما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support