عرضه ساندروی ایرانی از دی ماه در بازار

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 20592 بازدید
عرضه ساندروی ایرانی از دی ماه در بازار

مدیرعامل‌سایپا بابیان‌اینکه قیمت‌ساندروی ایرانی‌هنوز مشخص‌نیست، اما مطمئن‌هستم وقتی‌خودرو عرضه‌شود، قیمت‌آن 50درصد قیمت‌ساندرویی‌است که‌تاالان دربازار فروخته‌می‌شود، گفت: این‌خودروحداکثر تادی‌ماه عرضه‌خواهد شد.

به گزارش‌کارکیتا، علی تیموری درحاشیه‌مراسم رونمایی‌از خط‌تولید وموتور ME16 ومحصولات مرتبط، یعنی‌شاهین‌پلاس وP90، اظهارکرد: گلوگاه‌اصلی گروه‌سایپا موتوربودکه‌با افتتاح‌خط موتور 16سوپاپه مگاموتور، روزی 600موتور به‌خط گروه‌سایپا اضافه‌می‌شود. سه‌محصول P90 که‌معروف به‌سندروی ایرانی‌است، شاهین‌وشاهین‌پلاس بااین موتور به‌بازار عرضه‌خواهندشد.

وی‌درادامه‌افزود: بعداز شش‌سال به‌دنبال داخلی‌سازی P90 بودیم، اولین‌خودرو باگیربکس دستی‌امروز رونمایی‌شد. تولیداین‌خودرو باگیربکس اتومات هم‌درحال انجام‌است.

تیموری درپاسخ‌به‌اینکه آیا این‌خودرو کیفیت ساندروی‌ایرانی راخواهدداشت‌‌یاخیر؟ گفت: به‌نظرمن کیفیت‌بالاتر ازخودروی مشابه‌اروپایی‌است. چراکه‌ازلحاظ قطعات، زنجیره‌قطعه‌سازی ایران که‌درزمان حضورفرانسوی‌ها فعال‌بودند، باهمان قالب‌ها ومواد قطعات‌راتأمین می‌کنند. ازنظرموتور هم، موتور خودروی‌قبلی K4 بودکه یورو4 بود وقدرت گشتاور آن‌نیزاز موتورفعلی کمتربود.

همچنین‌به گفته‌وی این خط‌مدرن‌ترین خط‌موتورسازی ایران‌است ورباتیک بودن‌خط بالای 60درصد است‌که‌باعث می‌شود خطای‌قطعات‌ایستگاه‌به‌ایستگاه توسط‌ربات‌کنترل شود. تنهانکته دراین‌خط درقطعات پگینگ‌است که اصطلاحاً قطعات‌استاندارد نام‌داردووارد می‌شود. البته این‌قطعات کمترازهشت درصد موتوراست.

مدیدعامل‌سایپا با بیان‌اینکه قیمت ساندروی ایرانی‌هنوزهم مشخص‌نیست، چراکه هنوزمراحل تأیید استاندارد کامل‌نشده، گفت: مطمئن هستم‌وقتی خودروعرضه‌شود، قیمت آن50درصد قیمت‌ساندرویی است‌که الان‌دربازار فروخته می‌شود، اماکیفیت محصول‌جدیدبالاتر است. این‌خودرو حداکثرتا دی‌ماه عرضه خواهدشد و هموطنان عزیز می‌توانند شاهد خودروی جدیدایرانی‌دیگری‌باشند.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support