کرایه تاکسی، مترو و اتوبوس از هفته آینده افزایش می یابد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 25436 بازدید
کرایه تاکسی، مترو و اتوبوس از هفته آینده افزایش می یابد

به گزارش کارکیتا، مهدی چمران امروزدرحاشیه یکصدوچهل‌ویکمین جلسه‌شورای شهر تهران‌با بیان‌این موضوع‌که امروزگزارشات حسابرسی‌درجلسه بررسی‌می‌شود، اظهارکرد: این‌گزارشات بایدبیش‌ازسال 99 بررسی می‌شد که‌انجام‌نشده و ماناچارهستیم بررسی‌کنیم تا به‌اتمام‌برسد.

وی‌بااشاره به‌بررسی طرح‌حفظ وگسترش فضای‌سبز دراین‌جلسه افزود: اعضای‌شورا نامه‌ای ارسال‌کردند که‌نمی‌توانند درمناطق برای‌تشخیص باغات حضورداشته‌باشند، چراکه‌پیش‌ازاین نماینده‌اجرایی شورادر جلسات‌حضور داشته‌است.

رئیس شورای‌شهرتهران بااشاره‌به‌رونمایی از40 دستگاه‌اتوبوس درتهران تصریح‌کرد: این‌40 دستگاه‌را درپایان‌سال اعلام کردیم‌که یکی‌ازشرکت‌ها آمادگی داردتحویل‌بدهد ومتأسفانه وزارت‌کشور ازبیش‌از 600دستگاه 176دستگاه تحویل‌داد وامیدواریم مابقی رانیز تحویل‌دهند.

چمران‌با‌تأکید براختصاص بودجه‌قابل توجه به‌حمل‌ونقل گفت: هرچه‌شرکت‌های اتوبوسرانی بسازندماتحویل خواهیم‌گرفت؛ روزگذشته‌اشاره‌کردکه قرارداد 2هزار دستگاه‌منعقدشده وبایددرطول 6ماه این اتوبوس‌ها ساخته‌شود.

وی‌بابیان‌اینکه قراردادهزار دستگاه‌اتوبوس‌برقی نیز‌باید منعقدشود، اضافه‌کرد: قرارداد 2هزاردستگاه رانیز وزارت‌کشور منعقد می‌کند که‌البته‌برای کل‌کشور مابه‌دنبال این‌هستیم که‌هزار دستگاه رابه تهران‌اختصاص دهیم.

رئیس‌شورای شهرتهران بابیان‌اینکه پیش‌پرداخت 600دستگاه درسال قبل انجام‌شده‌است اما اتوبوس‌ساخته وتحویل نشده‌است، گفت: امیدواریم اتوبوس‌ها ساخته‌وتحویل داده‌شود.

رئیس‌شورای شهرتهران با بیان‌اینکه پیگیری برای‌مترو نیزادامه‌دارد، تصریح‌کرد: ماگلایه‌داریم که‌هنوز پیش‌پرداخت متروانجام‌نشده تاواگن ساخته‌شود.

چمران‌بابیان اینکه تعدادی‌اتوبوس نودربازی‌های آسیایی‌قطر به‌کارگرفته‌شد، گفت: مااعلام‌کردیم که‌هزاردستگاه راخریداری کنیم‌ امامخالفت‌شد وگفتندکه کسرشأن‌است.

تلویزیون نیزبرنامه‌ای ساخت وحرف‌های بنده‌راتقطیع کردند وگفتند که‌ما‌می‌خواهیم اتوبوس‌دست‌دوم واردکشورکنیم.

وی‌افزود درزمان‌کرونا نیزتا زمان‌تولیدواکسن، دولت‌ازکشورهای دیگرواکسن‌واردکرد تاازمرگ افرادجلوگیری شودو مادربخش اتوبوس‌نیز گفتیم‌اتوبوس‌های تقریباً نوکه‌قیمت آن‌ها یک‌پنجم قیمت‌دیگر اتوبوس‌هاست، خریداری‌کنیم. درخواست‌مااین است‌که حرف‌های ماراتقطیع نکنند؛ مردم‌درشرایط نامناسبی قرار دارند وما‌می‌خواستیم کاری‌انجام‌دهیم.

رئیس شورایشهرتهران گفت: افزایش‌نرخ کرایه‌ازابتدای اردیبهشت‌ماه 1402 اعمال‌خواهدشد؛ افزایش‌نرخ کرایه‌تاکسی 45درصد ومترو 20درصداست.

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support