تغییر نظام آموزشی صنعتی و جذب نیروهای ویژه در صنعت موتورسیکلت ضروری است

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 23134 بازدید
تغییر نظام آموزشی صنعتی و جذب نیروهای ویژه در صنعت موتورسیکلت ضروری است

به گزارش کارکیتا، حبیب‌الله محمودان نایب رییس‌هیأت مدیره‌سندیکای قطعه‌سازان موتور سیکلت‌در کشورضمن اشاره‌به رشدبی‌سابقه صنعتی‌کشور درسال‌گذشته برتحول نظام‌آموزش صنعتی‌کشور تأکید کردوگفت: تأسیس وراه‌اندازی واحدهای مستقربرای تربیت‌نیروی‌کار متخصص وکارآزموده واستقرارماشین‌آلات صنعتی‌ درشهرک‌های صنعتی‌می‌تواند تاحدزیادی به‌تسهیل آموزش صنعتی وپیشرفت صنایع‌کشور ازجمله صنعت‌موتور سیکلت کمک‌کند.

حبیب‌الله محمودان بااعلام‌اینکه طبق آمارهای‌رسمی رشدصنعتی‌کشور درسال‌گذشته 11.4 درصدبوده‌است، اظهارکرد: باتوجه‌به‌اینکه این‌میزان‌از رشد درتاریخ صنعت‌ایران بی‌سابقه‌است حضورنیروهای‌متخصص وکارآزموده درواحدهای صنعتی‌ازجمله صنعت‌موتور سیکلت یک‌ضرورت به‌شمار می‌رود.

نایب رییس هیأت مدیره‌سندیکا قطعه‌سازان موتور سیکلت درادامه عنوان‌کرد: اگرتولیدرا به‌سه‌گروه تولیدصنعتی، نیمه‌صنعتی وغیرصنعتی طبقه‌بندی کنیم‌قطعاً تولیدصنعتی نیازمند نیرو‌کارآزموده وتوانمند است. علاوه‌براین واحدهای‌صنعتی برای‌افزایش‌ظرفیت وگسترش تولیدات‌خود به‌نیروهای بادانش وتکنولوژی روزنیازدارند اما درحال حاضر کارخانجات‌صنعتی درایران باکمبودنیروی کارمتخصص دست وپنجه‌نرم می‌کنند.

محمودان‌با ابزارتأسف ازنبود متولی‌برای‌آموزش و تأمین‌نیروی‌کار متخصص در صنایع‌کشور تصریح‌کرد: متأسفانه این‌مسأله تا جایی‌پیش رفته‌است که‌نیروهای متخصص‌به فعالیت درواحدهای‌صنعتی که بیش‌از 10کیلومتر ازشهرفاصله دارندتمایلی ندارنداین‌درحالی‌است که‌شهرک‌های صنعتی حداقل‌در 30کیلومتری هرشهرقرار دارند.

وی درادامه‌بربازنگری وبازتعریف نظام‌آموزش نیروی‌انسانی درواحدهای‌صنعتی براساس نیازهای فعلی‌کشور تأکیدکرد وگفت: تأسیس وراه‌اندازی واحدهای مستقربرای‌تربیت نیروی‌کارمتخصص وکارآموزده واستقرار ماشینآلات صنعتی درشهرک‌های صنعتی می‌تواندتاحدزیادی به‌تسهیل آموزش‌درزمینه‌های صنعتی وپیشرفت صنایع‌کشور ازجمله صنعت‌موتور سیکلت کمک‌کند.

نایب‌رئیس  هیأت‌مدیره سندیکا‌قطعه‌سازان موتور سیکلت درخصوص به‌روزرسانی تجهیزات و تزریق ماشین‌آلات پیشرفته‌به‌صنعت موتور سیکلت درکشور اظهارداشت: کشورهایی که‌درحال حاضر به‌سوی‌صنعتی شدن حرکت‌کرده‌اند ونیازی‌به انبوه‌سازی‌ندارند. به‌عنوان مثال قطعات‌باتیراژ پایین را‌می‌توان باروش‌های متداول‌تولیدکرد اماباورود به‌مرحله انبوه‌سازی نیازمندماشین‌آلات CNC ونیروی‌کارمتخصص‌هستیم.

محمودان درادمه‌گفت: درمرحله‌انبوه‌سازی زمانی‌وجود نیروی‌کار متخصص اهمیت‌بیشتری پیدا‌می‌کند که‌باخریب‌شدن ماشین‌آلات CNC مواجه می‌شویم به‌ویژه‌اینکه ماشین‌آلات‌صنعتی درایران‌اغلب دست‌دوم وازکشورهایی مانند ژاپن، آلمان، چین، روسیه و... خریداری‌می‌شودکه‌کارباآنها نیازمنددنیایی تخصص‌ است. ضمن‌اینکه تعمیرونگهداری ماشین‌آلات بایداقتصادی‌هم‌باشد.

وی‌همچنین یادآور شد: درحال‌حاضر کارخانجات‌به‌دلیل نبودنیروی‌کارمتخصص ازخرید ماشین‌آلات نیزصرف‌نظر  می‌کنند درصورتی که‌باایجاد واحدهای‌آموزشی مستقردرشهرک‌های صنعتی‌و تزریق‌مستمر نیروی‌کار متخصص‌به‌واحدهای صنعتی، کارخانجات‌نیز ازخرید ماشین‌آلات پیشرفته‌استقبال خواهندکرد. بنابراین یکی‌ازالزامات صنعتی‌شدن توجه‌به‌تمام جوانب‌موجوداست.

نایب‌رئیس هیآت‌مدیره سندیکا‌قطعه‌سازان موتور سیکلت بااشاره به‌اینکه به‌طورمتوسط حدود 100هزاردستگاه و درکشور صنعتی‌مانند آلمان به‌حدود 20میلیون دستگاه‌می‌رسد واین یکی‌ازتفاوت‌های کشورهای صنعتی وغیرصنعتی کشوراست وباتوجه‌به‌اینکه آمارهای رسمی‌سال‌گذشته حکایت‌از شتاب‌گرفتن رشدصنعتی درکشورو ورودایران به‌مرحله‌صنعتی‌شدن دارد تزریق‌نیروهای متخصص به‌صنایع‌کشور ازجمله‌صنعت موتور سیکلت بسیار مهم‌وضروری به‌نظر می‌رسد.

محمودان ئرپایان برتحول درنظام‌آموزش صنعتی‌کشور تأکید وخاطرنشان‌کرد: باتوجه‌به ورود ایران‌به‌مرحله‌صنعتی شدن وازطرفی هم‌نبودنیروی کارمتخصص درصنایع کشورعدم‌توجه مسئولین‌به‌این موضوع می‌تواندپیشرفت صنعتی‌کشوررا درتمامی زمینه‌ها متوقف‌کند.

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support