تأثیر پاک کننده های موتور بر راه اندازی خودرو

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 26596 بازدید
تأثیر پاک کننده های موتور بر راه اندازی خودرو

به گزارش‌کارکیتا، این سوال برای‌بسیاری ازمصرف‌کنندگان روانکار پیش‌می‌آید که‌اگر ازروغن موتوری استفاده‌کنند که‌از مقدارزیادی پایه (قلیایی) برای تمیز‌کردن محیط‌موتور استفاده‌کنند، پاک‌کننده‌های موتور به‌دفع موادزائد مانندخاکستر سولفاته کمک‌می‌کنند. سطح‌سوپاپ یاعدد نشت‌روغن‌موتور مستقیماً باذخیره قلیایی‌روغن وموادافزودنی یامواد افزودنی تمیزکننده (موادشوینده) مرتبط‌است، زیرا روان‌کننده نشت‌‌می‌کند. این‌افزودنی‌ها به‌خنثی‌سازی اسیدهای تولیدشده دراثرواکنش سوخت، گازهای‌تولید شده وهمچنین اسیدهای ناشی‌ازتجزیه ساختار هیدروکربنی روغن‌کمک می‌کنند. هدف‌دیگر افزودنی‌های شوینده‌پاک‌کردن رسوبات‌از قطعات‌موتوراست. سولفونات کلسیم، مواودشوینده یک‌افزودنی رایج‌دراکثر روغن‌های موتوراست، این‌مواد افزودنی‌هنگام‌سوختن خاکسترباقی می‌گذارند.

  درشرایط‌عادی این‌خاکستر مشکلی‌راایجاد نمی‌کند زیرامی‌توان آن‌رادر هنگام‌تعویض روغن‌حذف کرد. امامشکل‌زمانی به‌وجود می‌آیدکه تعویض‌روغن فراموش‌شود یافواصل تعویض‌روغن طولانی‌شود. همه‌روغن‌های موتور دارای‌یک‌عدد فاصله‌اولیه هستندکه متناسب‌با مقدارماده شوینده ‌اضافه‌شده به‌روغن است. عددبازی بالابه معنای‌وجود مقداربیشتری ازاین‌افزودنی‌‌شوینده درروغن‌است.

بابالارفتن سن‌روغن بااسیدیته، عددبازی کاهش‌می‌یابد، امااین‌کاهش درعددبازی زمانی‌که‌به 50درصد مقداراولیه خودبرسد، هشداردهنده خواهدبود. این‌فرآیند بهترین‌زمان برای‌تعویض روغن‌درنظر گرفته‌می‌شود. امااگرروغن درموتوربماند، بسیار اسیده‌شده ومنجربه خوردگی‌ وتشکیل خاکسترمی‌شود.

بیشتر روغن‌موتورهای جدیدبا محتوای‌خاکستر کم‌برای مطابقت‌بااستانداردهای زیست‌محیطی فرموله‌می‌شوند. گنجاندن مقدارخاکستر کمتربا مقدارگوگرد کمتر درسوخت به‌طور قابل‌توجهی تمایل به‌تشکیل خاکسترراکاهش‌می‌دهد.

بااین‌حال، اگرروغن بیش‌ازعمر مفیدخوددر سیستم باقی‌بماند، تشکیل‌خاکستر همچنان‌امکانپذیر خواهدبود. بااین‌حال، مشکل‌پاک‌کننده‌های موتور این‌است که‌این‌موادافزودنی ازنظر شیمیایی‌فعال هستندولایه‌های تشکیل‌شده توسط سایرموادافزودنی روی‌قطعات راازبین می‌برند وباعث آسیب وافزایش سایش‌موتور می‌شوند. اگردر ترکیب‌این‌مواد، محافظت ازلایه‌ایجادشده‌توسط روغن‌موتور اصلی درنظرگرفته نشود، این‌لایه‌های اضافی‌برای محافظت ومراقبت ازموتورهنگامی که‌که موتورشروع‌بکارمی‌کند، زمانی‌که‌روغن‌کاری تنها به‌این‌ لایه‌ها متکی‌هستند. پاک‌کننده موتوربدون استفاده‌می‌تواند عوارضی‌مانند کاهش ویسکوزیته وکاهش موادافزودنی درروغن داشته‌باشد. بااین‌حال، یک‌روش‌بهتر این‌است که‌خاکستررا به‌صورت مکانیکی تمیزکنید وروغن رادرفواصل کوتاه‌تر تعویض‌کنید تابه افزودنی‌های فیلترکمک کند موتوررادر طول‌زمان تمیزکنند.

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support