خودروهای خارجی کارکرده در بازار ایران 10 برابر قیمت دارند

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 21093 بازدید
خودروهای خارجی کارکرده در بازار ایران 10 برابر قیمت دارند

علی‌رضا سلیمی عضو هیأت رئیسه‌مجلس بابیان اینکه‌درحال‌حاضر خودروهای‌کارکرده خارجی‌دربازار قیمت‌نجومی‌دارند وبعضی ازآنها هم‌تا 10برابر قیمت‌واقعی وقیمت‌معادل‌آن‌ها درکشورهای‌همسایه به‌فروش می‌رسندگفت: حاشیه‌سود این‌دلالان خودرودرسال قبل 26هزار میلیاردبوده‌است.

حجت‌الاسلام علیرضاسلیمی بااشاره‌به بازارآشفتگی خودرو ولایحه‌دولت برای ورودخودروهای‌کارکرده خارجی‌اظهارکرد: آقایان می‌دانندمجلس‌موضوع ورودخودروهای خارجی‌راتصویب کرد، امابادربسته هیئت عالی‌مجمع‌تشخیص مواجه‌شد؟! آیا تضمینی‌ازهیأت‌عالی گرفته‌اند؟ یابازهمان‌درب وهمان‌پاشنه است‌ووضع همان وضع‌سابق خواهدبود؟

وی‌گفت: مجلس‌خواستار ورودخودروها به‌بودجه‌دوساله شداما مجلس‌مخالف‌بود ودولت هم‌ازابتدا مخالف بود امادر مسیردولت وامسال هم‌مجلس بود. ولی درطی‌مسیر دولت موافقت‌کرد. این‌درحالیست‌که امسال‌نیز مجلس‌واردات خودروهای‌نووکارکرده راتصویب‌کرد، اماهیئت عالی‌مجمع‌تشخیص مصلحت‌ایرادگرفت به‌صورتی‌که برابر بودجه‌تعیین‌شده سال‌گذشته باید100هزار خودرووارد می‌شدکه‌متأسفانه انجام‌نشد.

نماینده‌مردم‌محلات ودلیجان‌در مجلس‌شورای‌اسلامی گفت: درحال‌حاضر خودروهای‌کارکرده‌خارجی دربازار قیمت‌نجومی دارندبه طوری‌که‌این خودروها درکشور ماتا10برابر قیمت‌عادی آن‌ها درکشورهای‌همسایه به‌فروش‌می‌رسند که‌باتوجه به‌مشکلات‌بازار خودرو، دربودجه‌امسال مجلس‌مصوب‌کرد خودروهای‌با کارکردزیر‌پنج‌سال بارعایت قوانین گمرکی‌واردکشور شودکه‌هیئت‌عالی مجمع‌تشخیص مصلحت‌ایرادگرفت.

وی‌اضافه‌کرد: درحال‌حاضرخودروسازانی داخلی‌توان تأمین‌نیازبازار کشور راندارند وازطرفی خودروهای‌تولیدی آن‌ها‌ایمنی‌لازم راندارندچراکه‌درتصادفات خودروها‌یکی ازعوامل تصادفات وتلفات‌جاده‌ای‌هستند.

سود دلالان ‌خودرو درسال گذشته بالغ‌بر 26هزار میلیاردتومان بوده‌است

عضو هیئت‌رئیسه مجلس‌بااشاره به‌وضعیت تصادفات‌جاده‌ای گفت: البته‌درکنار نقش‌جاده ونقش‌عمل‌انسانی، ولی‌متأسفانه هیچ‌زمانی‌درگزارش‌های کارشناسی‌وبررسی تصادفات‌این‌موضوع بررسی‌وپیگیری نمی‌شود قوه‌قضائیه بایدبه‌این موضوع‌ورودکرده ونقش‌خودروسازان درتصادفات وهمچنین‌نقش مدیران‌مسئول دربحث‌جاده‌سازی ازمدیران‌کل‌راه وشهرسازی‌تامعاونین وزاری‌ راه‌وشهرسازی وحتی‌خود وزیرراه رامشخص ودرصورت قصورباآن‌ها برخورد‌قانونی کندوبرای ترک‌فعل‌ها وقصورمدیران درتصادفات سهم‌درنظر گرفته‌شود.

سلیمی دراردامه‌بیان‌کرد: متأسفانه‌‌دراکثر تصادفات‌رانندگان مظلومرامقصر حوادث‌جاده‌ای می‌دانند درصورتیکه دادستان‌ها وظیفه‌دارند به‌سراغ‌خودروسازان ومدیران جاده‌ای‌بروند وبابررسی‌ابعاد حادثه‌پیش‌آمده نقش‌کیفیت خودروووضعیت جاده‌درتصادفات رامشخص ودرصورت قصورباخودروسازان ومدیران‌برخورد قانونی‌کنند.

نماینده مردم‌محلات ودلیجان درمجلس‌شورای‌اسلامی بابیان‌اینکه مجلس‌بابررسی‌های‌خود به این‌نتیجه رسیدکه‌واردات‌خودرو می‌تواند درایجادرقابت بین‌خودروسازان‌داخلی به‌بالارفتن کیفیت وپایین‌آمدن قیمت‌کمک‌کند تصمیم‌گرفت‌که خودروراوارد کنند، ولی‌متآسفانهاین‌مصوبه‌به صورت‌ناقص ودرحال‌اجراست، ادامه داد:  انحصاری‌شدن تولیدخودرو وجلوگیری‌از واردات‌را زمینه‌ساز ایجاددلالی وواسطه‌گری است‌چونکه حاشیه‌سوددلالان‌خودرو در سال‌قبل 26هزار میلیاردتومان بوده‌که این‌سود به‌جیب‌واسطه‌گران ودلالان‌خودرو رفته‌است.

آیا دولت‌راهکاری برای‌متقاعد کردن کمیته‌بازرسی برای واردات خودروهای‌فرسوده خارجی‌دارد؟

وی‌ادامه‌داد: دستگاه‌های نظارتی‌همچون سازمان‌بازرسی، سازمان‌تعزیرات باید‌به این‌موضوع‌ورود کندوبررسی‌کند وبامقصران ومتخلفان‌برخورد قانونی‌انجام‌شود، بااین‌حال مجلس‌برای رسیدگی وتصویب سریع‌لایحه‌دولت آمادگی‌داشته واعلام‌می‌کنیم آماده‌ایم لایحه‌دولت راباقید فوریت‌بررسی‌و به‌رأی نمایندگان‌بگذاریم، اماآیا هیئت‌عالی‌مجمع تشخیص‌بازهم‌سنگ‌اندازی خواهدکرد، آیادولت راهکارهایی‌دارد که‌مجمع تشخیص‌راقانع‌کند.

سلیمی‌خاطرنشان‌کرد: باتوجه‌به تقاضای‌بالا برای‌خرید ونیازبازاراین محصول‌درحال‌حاضر واردات خودروهای کارکرده باعمر زیرپنج‌سال یکی‌ازمؤثرترین راهکارهای‌حل مشکل‌خودرواست.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support