شهروندان در وسایل نقلیه خود از ردیاب GPS استفاده کنند

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 23219 بازدید
شهروندان در وسایل نقلیه خود از ردیاب GPS استفاده کنند

موتور سیکلت ازجمله وسایلی‌است که‌بیشترین میزان‌سرقت‌رادارد. گاهی‌اوقات حتی‌بااستفاده ازانواع قفل‌ها وسارقان، سارقان‌برنده بازی‌می‌شوند زیراازروش‌های مختلفی‌برای سرقت‌استفاده‌می‌کنند. ازطرفی‌هم متأسفانه‌موتور سیکلت‌ها سیستم امنیتی‌ضعیفی دارند‌وسریعتر ازخودروها سرقت‌می‌شوند. به‌دلیل این‌مشکل، بسیاری‌ازاوقات‌ما نمی‌دانیم‌که‌چگونه موتور سیکلت مابه‌سرقت رفته‌است. ما‌حتی‌نمی‌دانیم چگونه‌یک وسیله‌دزدیده‌شده راپیداکنیم تازمانراتلف‌نکنیم. برای‌بررسی بیشتر درادامه‌همراه‌باشید.

جستجوی موتور سیکلت سرقتی رااز کجا شروع کنیم؟

پس‌از سرقت موتور سیکلت، اولین‌کاری که‌باید انجام‌دهید این‌است‌که با پلیس‌تماس بگیرند. فرآیندیافتن‌موتور سیکلت بادرخواست وارائه مشخصات فنی‌موتور آغاز‌می‌شود. برای‌مراجعه به‌کلانتری اطلاعات‌دقیق مکان‌و‌زمان سرقت به‌همراه‌مدارک مربوط‌به مالکیت‌موتور سیکلت الزامی‌است.

البته‌باتوجه به‌فراوانی سرقت‌موتور سیکلت، یافتن‌آن کارآسانی‌نیست، به‌خصوص اگراز GPS مخصوص موتور سیکلت استفاده‌نکنند، ردیابی مشکلات‌بی‌شماری‌دارد. البته‌نماینده مجلس‌اجازه ثبت‌سرقت موتور سیکلت راازطریق اپلیکیشن‌پلیس دارد.همچنین‌برای ردیابی موتور سیکلت‌مسروقه، مفقودی می‌تواند ازسامانه postyafteh.post.ir استفاده‌کند.

امروزه‌دوربین‌های نظارتی‌زیادی دراکثرخیابان‌ها وجوددارد. با‌دیدن‌تصاویر این‌دوربین‌ها شایدبتوان به‌راحتی سارقان‌راشناسایی ‌کردو هویت‌آنها رابرای‌پلیس فاش‌کرد. دوربین‌های‌محلی ومغازه‌ها نیزاین‌امکان رادارند که‌ویدیو را‌مشاهده‌کنند وازآن برای‌مقاصد‌قضایی استفاده‌کنند. امانمی‌توان ازدوربین‌های مداربسته وسازمان‌های دولتی‌یا خصوصی ‌استفاده‌کرد.

دریافت‌پیامک‌های متنی‌حاوی بلیط‌های رانندگی اغلب‌باعث خوشحالی‌صاحبان‌موتور سیکلت وحتی‌سایر وسایل‌نقلیه‌نمی‌شود.اماگاهی‌اوقات جریمه‌می‌تواند بهترین‌خبربرای صاحب‌موتور سیکلت سرقتی‌باشد.

درواقع اکثرسارقان‌از جریمه‌شدن‌خودروهای دزدیده‌شده خودترسی ندارند، زیرا‌دیگرنیازی‌به پرداخت‌این‌جریمه‌ها نمی‌بینند، درنتیجه‌ممکن است‌با‌سرعت غیرقانونی‌رانندگی کنند وچراغ‌قرمزرا روشن‌کنند. دراین‌موارد پیامکی‌حاوی دلیل‌ومحل جریمه‌برای‌مالک ارسال‌می‌شود. بااستفاده‌از اطلاعات‌این پیامک‌هامی‌توانید دزدراردیابی کنیدوشاید این‌پیامک‌ها راهیبرای یافتن موتور سیکلت‌سرقتی‌باشد.

اسقاط‌کردن موتور سیکلت، راحت‌تر از خودرو است!

اخیراًرئیس پلیس‌آگاهی فرماندهی‌انتظامی‌استان اصفهان‌گفت: نکته‌قابل‌توجه‌این است‌ دراین‌مورد این‌است‌که بیش‌از 80درصدسرقت‌ها ناسشی‌از بی‌احتیاطی وبی‌تفاوتی مالباختگان‌است واین‌نشان می‌دهد موتورسواران مواردایمنی‌رادرنگهداری ازوسایل‌نقلیه خودرعایت‌نمی‌کنند. وقتی صحبت‌از ایمنی‌این وسیله‌نقلیه به‌میان‌می‌آید، اولاً به‌نظرمی‌رسدکه رانندگان‌‌آن درتصادفات رانندگی‌ضعیف‌ هستند؛ اماحقیقت‌این است‌که‌‌این وسایل‌نقلیه ایمن‌نیستند و ناامنی آن‌ها تنها درمسائل‌ترافیکی خلاصه‌نمی‌شود، امامحافظت‌دربرابر سرقت نیز‌بخشی‌ازآن‌است. مهم‌این‌است که‌موتور سیکلت‌ها تقریباً آن‌راندارند.

وی‌افزود: سهولت‌سرقت موتوردرمقایسه‌باخودرو وسهولت اخذاسناد‌ویا فروش‌آن‌به اشخاص‌ثالث ازمهم‌ترین دلایلی‌است که‌سارقان رابه‌سمت سرقت‌این‌وسیله سوق‌می‌دهد.

رئیس‌پلیس آگاهی استان‌اصفهان بابیان‌اینکه مردم‌مشکلات‌امنیتی را‌می‌بینند وازفرصت‌ها برای‌ارتکاب‌جرایم توسط‌مجرمان سوءاستفاده می‌کنند، گفت: برای‌جلوگیری‌ازسرقت موتور سیکلت به‌موتورسواران توصیه‌می‌کنیم که‌شماره‌گذاری وپلاک‌روی‌موتور سیکلت نصب‌شود. موتور سیکلت وتجهیزات‌ایمنی، پرهیزاز رهاکردن اسنادومدارک‌در قسمت‌های‌مختلف موتور سیکلت خودداری وازخرید موتور سیکلت بدون‌سند مالکیت‌خودداری‌شود.

وی‌پارک موتور سیکلت‌رادرمکانی امن‌ومناسب ازدیگرراهکارهای جلوگیری‌ازسرقت موتور سیکلت‌عنوان‌کرد.

دوگروه 23نفره که مرتکب‌سرقت موتور سیکلت‌شده بودند، دستگیر شدند

اواسط اسفندماه‌سال‌گذشته دوباند حرفه‌ای‌بااستفاده ازکلید بیش‌از 10قطعه‌موتور سیکلت راسرقت‌کرده واجناس‌مسروقه راازطریق پیمانکاربه ‌فروش‌رساندند. سرهنگ‌علی ولی‌پورگودرزی رئیس‌پلیس آگاهی‌تهران درخصوص دستگیری‌اعضای دوباندحرفه‌ای سرقت‌گفت: همکارانم‌در پایگاه‌های سوم‌ونهم پلیس‌آگاهی ‌تهران‌باچندفقره سرقت‌موتور سیکلت مواجه‌شدند‌که پس‌ازتحقیقات‌کامل، آنها رادستگیرکردند. تا سرانجام ‌موفق‌شدند 23متهم‌مجرم را که‌سارق ومالخرموتور سیکلت‌مسروقه بودند کشف‌ومتهمان ‌نیزدستگیرشدند.

سرهنگ‌ولی‌پور تأکیدکرد: مردم موتور سیکلت وخودروی خودرادرمکان‌های امن‌مانند پارکینگ‌ها نگهداری ونکات‌ایمنی رارعایت‌کنند. توصیه‌دیگربه شهروندان‌این‌است که‌ردیاب وجی‌پی‌اس را درخودرو وموتور سیکلت‌خود نصب‌کنند. تا درصورت وقوع‌سرقت، کمک‌بزرگی ‌به‌پلیس‌کنند.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support