طرح جوانی‌جمعیت باعث افزایش‌ قیمت‌خودرو شد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 24329 بازدید
طرح جوانی‌جمعیت باعث افزایش‌ قیمت‌خودرو شد

به گزارش کارکیتا، اسماعیل‌شجاعی، سخنگوی‌شورای رقابت در آخرین نظرات‌خودگفت: طرح‌جوانی‌جمعیت واختصاص‌خودرو به‌مادران دارای‌دوفرزند، باعث‌محدود شدن‌عرضه واختلال دربازار و درنتیجه‌افزایش‌قیمت خودرو دربازار شد لیکن‌ازسیاستگذاران‌تقاضا‌داریم برای‌حمایت ازیک سیاستی‌موجبات اختلال‌دربازار خودرورافراهم نکنند.

اودراین‌باره گفت: آنچه‌که الان‌وبعد ازافزایش ‌قیمت‌خودرو شاهدهستیم سیگنال‌افزایش‌تولید به‌خودروسازبوده‌است لیکن‌ماهمچنان‌حمایت‌خودمان رااز بخش‌تولیدخودرو و صنعت‌خودروی کشوربا مشکلات‌متعددی‌مواجه است‌کهبخشی‌ازاین مشکلات‌به واسطه‌دخالت‌زیاد ازسوی سیستم حاکمیت‌است.

  سخنگوی‌شورای‌رقابت اعلام‌کرد طرح‌جوانی جمعیت‌باعث رانت‌برای عده‌ای‌از اقشارجامعه شد. ترویج‌رانت به‌لحاظ اقتصادی‌غلط است ‌ضمن‌اینکه این‌طرح موجبات‌افزایش‌ قیمت‌خودرو دربازارشد.

وی‌همچنین، بااشاره‌به اعمال قیمت‌های جدیدخودرو توسط‌خودروسازان‌گفت:بعداز‌محاسبات قیمت‌خودروهای‌داخلی توسط سازمان‌حمایت وتعیین قیمت‌خودروهای تولیدی‌توسط شورای‌رقابت واعمال‌قیمت‌های جدیداز سوی‌خودروسازان‌قیمت انواع‌خودروها دربازار بین‌7تا11درصد کاهش‌یافته‌است.

وی‌درادامه به‌افزایش‌قیمت کارخانه‌ای‌خودروها طی‌چندهفته اخیرگفت: این‌افزایش قیمت‌باعث‌رشد تولیدشد به‌صورتی‌که تولیدخودرو درفروردین‌ماه امسال نسبت‌به‌گذشته حدود 40درصدافزایش قیمت‌دربازار نبودیم بلکه‌کاهش قیمت‌خودرو دربازار‌نیزرقم‌خورد.

سخنگوی‌شورای‌رقابت اظهارداشت: این‌موضوع گویای‌این‌موضوع است‌که که‌اگر درحوزه‌خودرو سیاستگذاری درستی‌داشته‌باشیم ‌این‌امور موجب‌رونق‌تولید وبه‌تدریج کاهش‌قیمت‌ها می‌شود. شجاعی‌بابیان‌اینکه شورای‌رقابت مصمم‌است درحوزه واردات‌خودرو هم‌سیاست‌گذاری کند، گفت: قطعاًبارقابتی شدن بازارشاهد کاهش‌قیمت‌خودرو دربازار خواهیم‌بود.

قیمت خودروهای‌مونتاژی بزودی احتمالاً نهایی‌می‌شود

سخنگوی‌شورای‌رقابت درباره‌تعیین‌قیمت خودروهای‌مونتاژی بیان‌داشت: هنوز‌سازمان حمایت‌آنالیز‌قیمت‌تمام خودروهای رابه‌شورای رقابت‌اعلام‌نکرده ولذا‌قیمت‌خودروهای مونتاژی فعلاً‌نهایی‌نشده که‌امیدواریم درجلسه‌آتی شورای‌رقابت این‌موضوع‌نهایی‌شود.

وی‌بابیان‌اینکه موضوع‌شورای‌رقابت باتوجه‌به جمع‌بندی «دستور‌العمل تنظیم‌بازار خودروسواری» حمایت‌ازتولیدکننده ومصرف‌کننده‌است، اظهارداشت: کاهش‌قیمت‌خودرودربازار درنتیجه‌سیاستگذاری شورای‌رقابت وهمکاری‌بسیارمؤثرواقدامات وزارت‌صنعت درافزایش‌تولید بوده‌است.

شجاعی‌درادامه بااشاره‌به اینکه‌بعداز افزایش‌اخیر قیمت‌خودروهای‌داخلی فضایی‌رسانه‌ای ایجادشدمبنی‌بر اینکه‌چرا درسال‌مهارتورم به‌جای حمایت‌از‌مصرف‌کننده شاهدافزایش‌قیمت خودروهستیم؟

ورونق‌تولید امکان‌پذیراست لذا‌سرکوب‌قیمت‌تولیدکننده باوجود افزایش‌هزینه‌ها منجربه ورشکست‌شدن کارخانه‌های‌تولیدی وتوقف تولید‌می‌شود.

شورای‌رقابت هرسه‌ماه یکبار مجازبه پایش‌تولید وقیمت‌خودرواست

سخنگوی‌شورای‌رقابت درپاسخ‌به این‌سوال که‌آیا شورای‌رقابت‌مطابق قانون‌هرسه ماه‌یکبار می‌تواند قیمت‌جدیدخودرو راتعیین‌کند، گفت: شورای‌رقابت قیمت‌گذاری‌نمی‌کند امابراساس دستورالعمل‌تنظیم بازارخودروی‌سواری، مجازاست‌که‌تولید وقیمت‌خودرو راپایش‌کند.

وی‌درادامه‌افزود: لذاما‌امیدواریم باشرایطی که‌پیش می‌رویم‌رونق تولیداتفاق بیفتدوشاهد کاهش‌قیمت‌ها دربازارباشیم وبازار به‌سمتی هدایت‌شود که‌قیمت‌خودرو درب‌کارخانه‌ملاک قیمت‌گذاری دربازارباشد ودیگرشاهد اختلاف‌قیمت‌کارخانه تابازارنباشیم.

سخنگوی‌شورای‌رقابت‌اظهارداشت: سیاستگذاری‌ماباید درزمینه‌تولید وواردات به‌شکلی‌باشدکه یک‌قیمت رادربازار داشته‌باشیم ولذا بازاردلالی خودروورانت ازبین‌می‌رود.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support