کسب سهم و سود از رقابت در بازار تراکتورسازی منطقه

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 22394 بازدید
کسب سهم و سود از رقابت در بازار تراکتورسازی منطقه

به گزارش کارکیتا، صنعت ماشین‌آلات کشاورزی دربین بخش‌های مختلف‌خودروسازی کشور، بیشترین‌خودکفایی رادارد. این‌خودروها بیشترین تقاضارادربازار کشوردارند و95درصد ازتولیدداخلی رابه‌خود اختصاص داده‌اند وگفته‌می‌شود تنهابازار خودرودرکشور است‌که سازندگان‌داخلی چنین‌سهمی رادراختیار دارند. اگرچه‌محصولات تولیدشده دراین‌بخش ازنظر قیمت‌می‌توانند بانمونه‌های خارجی‌رقابت کنند، اما‌صادرات آنها‌طی سال‌های گذشته‌موفقیت‌آمیز نبوده‌ومانند سایربخش‌های خودروسازی، احتمالاً بازارصادرات رابه‌رقبای خودواگذار می‌کنند. این‌درحالی‌هست که‌درروزهای‌اخیر افغانستان‌آمادگی خودرابرای خریدبازار ازکشورهای‌آسیایی اعلام‌کرده‌است. شایددسترسی محدود کشورهایی مانند افغانستان  به‌این‌بازار توسط تولیدکنندگان ایرانی‌ جدی‌گرفته‌نشود، اما‌رقبایی مانند ترکیه‌وچین هرروز سهم‌بیشتری ازبازار منطقه‌را به‌خوداختصاص می‌دهند.

افزایش ‌صادرات ماشین‌آلات کشاورزی تولیدشده در افغانستان

اخیراً یک‌شرکت درشرق افغانستان‌اعلام‌کرده‌است که‌انواع ماشین‌آلات کشاورزی رابه‌کشورهای آسیای‌میانه صادرمی‌کند. مدیرعامل این‌شرکت درادامه‌گفت: 67خودرو به‌کشورهای آسیای‌میانه ازجمله تاجیکستان صادرشده‌است. وی‌به رسانه‌ها گفت: این‌شرکت درحال‌برنامه‌ریزی برای‌افزایش صادرات ماشین‌آلات کشاورزی‌به‌کشورهای دیگراست. براین‌اساس صادرات‌ماشین‌آلات‌کشاورزی‌تولیدی درافغانستان‌افزایش یافته‌است. وترکیه‌نیز وارداین‌صنعت‌شده ورقیب‌اصلی ایران‌دربازار همسایه‌است. افزایش‌تولید وصادرات‌ماشین‌آلات‌کشاورزی در افغانستان وسایر کشورهای‌منطقه نشانه رقابتی‌شدن بازار خودروهای‌کشاورزی برای‌تولیدکنندگان ایرانی‌است که‌توانسته‌اند باوجود همه‌محدودیت‌های گذشته‌به‌تولید خودادامه‌دهند. که‌طی سال‌های‌گذشته علی‌رغم تمام‌محدودیت‌ها وممنوعیت‌ها، تولیدخود راادامه‌داده و توانسته‌اند سهم‌مهمی ازبازارداخلی‌را بدست‌بیاورند. براساس‌گفته‌های چندباری رئیساتحادیه کارخانه‌های ماشین‌های‌کشاورزی؛ این‌صنعت درکشور به‌خودکفایی‌رسیده وحدود95درصد نیازداخلی این‌خودروها توسط‌سازندگان داخلی‌تأمین می‌شود. اگرچه‌تولیدکنندگان این‌بخش دراین‌سال‌ها برنامه‌هایی رابرای افزایش‌ضریب صادرات‌ارائه کرده‌اند، اما‌به‌نظر‌نمی‌رسد دولت برنامه قابل‌توجهی برای‌حمایت ازبرنامه‌های این‌تولیدکنندگان داشته‌باشد.

عدم حمایت وزارتخانه ازصنعت خودروهای‌کشاورزی

به گفته‌رئیس‌اتحادیه سازندگان‌ ماشین‌آلات‌کشاورزی؛ این‌صنعت جزو سرمایه‌های‌بومی کشوراست، اماباتوجه به‌اولویت‌های اولویت‌های وزارتصمت، هیچ‌گاه‌جزو صنایعی نبوده‌است که موردحمایت ویژه‌قرارگرفته‌است. این‌درحالی است‌که تولید ماشین‌آلات‌کشاورزی یک‌صنعت سودآوراست. براساس آنچه‌که‌آمار نشان‌می‌دهد؛ تولیداین‌خودروها درکشور بیش‌ازنیاز داخلی‌بوده وبخشی‌از آن‌به کشورهای منطقه‌صادر می‌شود. حمیدرضا‌نامی پیش‌از این‌درباره‌وضعیت صادرات‌این ماشین‌آلات گفته‌بود: با‌وجود اینکه صادرات بصورت‌مستمر انجام‌نمی‌شود، همچنان‌حدود 1200 تا1500 میلیارد تومان به‌برخی کشورها صادرمی‌شود.

صادرات ماشین‌آلات‌کشاورزی در سال 1401 70 درصد افزایش یافت

ابوذر جمشیدوند، مدیرکل دفتر ماشین‌آلات‌کشاورزی ساختمانی ومعدنی وزارت‌صنعت معدن وتجارت نیز‌به تازگی‌با نگاهی‌به وضعیت این‌صنعت اعلام‌کرد: «درحوزه ماشین‌آلات‌کشاورزی به‌ویژه تراکتور تأثیربسزایی داشتیم. بارشد بیشاز 40درصدی تقریباً 22000دستگاه ازاین‌خودروها درکشورفروخته شدو درسال 1401تولید این‌خودروها به حدود32000 دستگاه‌افزایش‌یافت. وی‌توسعه صادرات‌درسال 1401 را مثبت‌ارزیابی کردواز افزایش‌76درصدی صادرات‌دراین بخش خبرداد. وی‌گفت: صادرات‌ماشین‌آلات‌ کشاورزی درسال 1400 17میلیون دلارودر سال 1401 حدود30میلیون دلار ودرمجموع 2500دستگاه بوده‌است.

به‌روزرسانی وضعیت صادرات، ضرورت صنعت ماشین‌آلات کشاورزی

اگر‌چه سهم صادرات این‌خودروها دربازاهای‌نزدیک قابل‌قبول به‌نظرمی‌رسد، امادولت همچنان‌نیازمند حمایت بیشتراین صنعت وبه‌روزرسانی وضعیت‌صادراتی خوداست. به‌این‌معنا که‌جدا ازبازارهای همسایه، دربازارهای دورسرمایه‌گذاری کند وتنهابه‌فکر کشورهای‌محدودنباشد. به‌نظر می‌رسد رقابت‌‌تولیدکنندگان‌داخلی با تولیدکنندگان چینی‌وترک درکشورهای آسیاییکار دشواری‌باشد. تولیدکنندگانی که‌فناوری ومحصولاتشان درطول‌سالیان گذشته‌به روزنشده وبه‌تولید مدل‌های سنتی‌ادامه‌می‌دهند، نمی‌توانند بامدل‌های جدید وبه‌روز به‌ویژه محصولات‌چینی رقابت‌کنند. بنابراین‌دور ازانتظار نیست ‌که‌تولیدکنندگان برای توسعه‌سهم خودیاحداقل حفظ‌سهم فعلی‌خود برنامه‌هایی رابرای توسعه‌محصولات خوداجراکنند.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر باما به اشتراک‌بگذارید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support