کامیون فورس 12 تن جدید گروه بهمن رونمایی شد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 24492 بازدید
کامیون فورس 12 تن جدید گروه بهمن رونمایی شد

بهمن‌دیزل علاوه‌بر تحویل اولین‌کامیون امپاور‌سری BD300، صبح امروز‌در مراسمی‌باحضور نمایندگان‌تیم، مدیران‌ارشد ورسانه‌ها، کامیون 12تنی‌فورس رانیز به‌بازار عرضه‌کرد.

همچنین‌دراین مراسم‌که‌درهتل المپیک‌تهران برگزارشد، هدایایی رابه‌رسم یادبودبه 3نفر ازمشتریان گروه‌کامیون که‌تعامل زیادی بااین‌خودروها داشتنداهداشد.

درابتدای این‌مراسم حسین‌حضری مدیرعامل‌بهمن دیزل بااشاره به‌سهم بالای‌این مجموعه‌دربازار خودروهای کار وتجاری، وجودفضای خالی‌بین کامیونت‌ها وکامیون‌های موجوددربازار را مورد بررسی‌قرارداد. توان 12تنی بهمن‌دیزل به‌عنوان حلقه‌مفقوده‌بازار دانست. قبل‌از عرضه‌فورس 12تن، تفاوت زیادی‌بین‌کامیون‌های 8تنی وکامیون‌های 18تنی وجودداشت وتولید فورس 12تن متناسب‌بانیاز این‌بخش ازبازار وهمچنین درمیان برنامه‌های توسعه‌بهمن‌دیزل‌است.

وی درادامه‌گفت: تلاش‌می‌کنیم بخشی ازنوسازی کشتی‌های کشورااز طریق‌تولید وحمل‌کالا مدیریت‌کنیم. مادرحال حاضر کامیون‌های سه‌تنی تولید‌می‌کنیم که ازنیم‌تن تا چهل‌وچهارتنمتغیر‌است. خزری آمارتولید‌محصولات بهمن‌دیزل درسال گذشته‌را 20هزار خودرواعلام‌کرد. سال‌گذشته 34هزار و 136دستگاه‌خودروی تجاری‌درکشور تولید‌شدکه‌نشان‌می‌دهد بهمن‌دیزل همچنان سهم‌زیادی‌دارد واین‌گروه‌درتلاش‌است  تا‌این سهم راادامه‌دهد. وی‌باتوجه به‌نقشه این‌شرکت ‌ادامه‌داد: براین‌اساس قرار است‌بین 3.5 تا44تن محصول تولیدشود. محصولاتی‌مانند ام‌پاور وخودروهای پرتاب‌فورس نیز دراین‌نقشه راه‌گنجانده شده‌اند. 

هزاری‌ادامه‌داد: نیروی 12تنی نه‌تنها بخشی‌از نیازبه‌نوسازی ناوگان‌فرسوده است، بلکه نیازبازار رامتناسب باشکاف موجود برطرف‌می‌کند.

مدیرعامل بهمن‌دیزل درباره‌تحقیقات بازار انجام‌شده روی فورس12تن‌گفت: این‌خودرو باهدف رفع‌نیاز افرادی‌است که‌تناژ وقیمت‌برای آنها‌اهمیت‌زیادی دارد‌وباتوجه به‌ ویژگی‌‌هایی‌که دارد، این‌محصول می‌تواند حداقل نیاز‌افرادرابرطرف کند. حداقل دوبرابر 6تن می‌تواند پاسخ‌گوی‌نیازهاباشد.

خضری درمورد توانمندی‌های بهمن‌دیزل گفت: ظرفیت‌تولید فعلی‌مجموعه ما 20دستگاه درهرشیفت ودرهرشیفت و درمجموع 40دستگاه دردوشیفت باظرفیت سالانه 10000دستگاه ودرحال‌حاضر بیش‌ازآن‌است. 2000نفردر مجموعه‌مشغول بکارهستند. 

خضری‌افزود: دربخش‌ساخت داخل‌باید به‌این‌نکته اشاره‌کرد که‌کابین‌ها درداخل‌کشور ساخته می‌شوند وباتوجه‌به زیرساخت‌های شاسی‌سازی دربهمن‌دیزل این‌بخش نیزدر بهمن‌دیزل به‌تولید خواهدرسید وساخت داخل‌را به‌سی‌درصدخواهیم‌رساند.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support