بازار 3 میلیارد دلاری لوازم یدکی قاچاق

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 21261 بازدید
بازار 3 میلیارد دلاری لوازم یدکی قاچاق

یکی ‌ازاعضای هیئت مدیره‌انجمن سازندگان تجهیزات‌برقی وخودرویی کشورگفت: دربازار تعمیرات‌خودرو محصولات غیر‌قانونی بین2تا3 میلیارددلار وجوددارد. بابک کریمخان بااشاره به اینکه‌قطعاتی که‌قاچاق می‌شودهمچنان سهم‌زیادی دربازار دارد، دلایل ایجاداین‌مشکل رابررسی کرد. وی‌ درادامه‌ افزود: خیلی‌چیزها به‌ادامه این‌جریان کمک‌می‌کند . به‌عنوان مثال، پیچیدگی وطولانی‌بودن مراحل‌ثبت‌سفارش وقانون واردات، تجارمحدودیت‌های بیشتری‌نسبت به‌تولیدکنندگان دارند.

این‌فعال مواداولیه ادامه‌داد: برخی‌معتقدند شرایط‌موجود برخی‌از‌آنها رابه‌سمت قاچاق‌سوق داده‌است. همچنین‌زمانی که‌قطعه‌ای به‌صورت قاچاق‌واردکشور می‌شود، الزامات کیفی‌و مسائل دیگری‌برای بررسی‌در گمرک‌وجودندارد. این‌باعث می‌شودکه فرایند بسیاراقتصادی باشدو جذابیت‌قاچاق راتحت‌تأثیر قراردهد. وی‌افزود: یکی‌دیگر ازعواملی که به‌ورود سریع‌ قطعات ازمبادی غیررسمی‌کمک‌کرد، ثبات نرخ‌ارزبود. یعنی‌درحالی که‌تولیدکنندگان دراوایل سال‌گذشته باافزایش هزینه‌های تولیدازجمله قیمت‌مواد اولیه ودستمزد مواجه‌بودند، ثبات‌نسبی نرخ‌ارز شرایط‌خوبی رابرای قاچاق‌قطعات فراهم‌کرد ودرواقع سال1401 را‌می‌توان سال‌خوبی دانست. رئیس‌اتحادیه صنایع‌همگن قطعه‌سازان کشورباتأکید براینکه ارقام‌دقیقی ازاندازه بازار قطعات‌وجودندارد، گفت: حجم‌بازار درتحلیل‌ها بین 200تا300هزار تن برآوردشده‌است. اوباشرکت‌های توزیع‌قطعات دربخش پس‌ازفروش کارمی‌کرد. یعنی‌اندازه بازار لوازم‌یدکی بین5.5 تا6میلیارد دلاربرآورد شده‌است. کریمخان‌بااشاره به‌اینکه ارقام‌تخمینی‌است، ادامه‌داد: سهم‌واردات قانونی‌حدود 1تا1.5میلیارد دلار وسهم‌قاچاق ازسوی دیگربین 2تا3میلیارد دلار برآورد‌شده است. سهم‌دیگری که‌برای تولیدداخلی درنظرگرفته شده‌است حدود2تا2.5 میلیارددلاراست. البته‌لازم به‌ذکراست که‌این‌رقم به‌صورت‌تقریبی به‌دست‌آمده است. وی‌درخاتمه‌ادامه‌داد: به‌هرحال بازار لوازم‌یدکی ازقاچاق رنج‌می‌برد وبا وجود تمامی‌برنامه‌های نظارتی‌وبازرسی ازجمله ‌درج اجباری‌کدرهگیری، همچنان‌قطعات قاچاق وغیر اورجینال حجم‌زیادی ازبازار را‌به‌خود اختصاص داده‌است.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support