مونتاژکنندگان خودرو در قیمت‌گذاری قانون شکنی می‌کنند؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 24196 بازدید
مونتاژکنندگان خودرو در قیمت‌گذاری قانون شکنی می‌کنند؟

چند‌هفته پیش‌که‌شورای‌رقابت، پرونده قیمت‌گذاری خودروهای‌داخلی‌را بست واعلام‌کرد، برای‌اولین‌بار قیمت‌خودروهایی که‌درکشور مونتاژ می‌شود، توسط‌این‌شورا تعیین ‌خواهدشد. تاکنون‌شورای‌رقابت  قیمت‌های‌جدید خودروهای‌مونتاژی‌، شرکت‌های‌خصوصی وبه‌قول معروف‌مونتاژکاران، بدون‌مصوبه‌شورای‌رقابت، قیمت‌های‌خودراافزایش‌دادند وباقیمت‌های جدید‌فروش‌هایی‌داشتند.

ازسوی‌دیگر سازمان‌حمایت، فروش‌خودروهای‌مونتاژیبا‌قیمت‌های‌جدید را خلاف‌قانون می‌داند واعلام‌کرده‌است تازمانی‌که شورای‌رقابت، قیمت‌های‌جدیدرا اعلام‌نکرده‌است، هیچ‌مونتاژکاری نمی‌تواند نرخ‌هارا تغییردهد واین‌امرمصداق گران‌فروشی‌است.

همزمان‌نیز سخنگوی‌وزارت‌صنعت، معدن وتجارت نیز‌دراین‌باره‌تأکیدکرده که‌شرکت‌های خودروسازباید خودروهارا باتوجه به‌قیمت‌گذاری شورای‌رقابت‌عرضه‌کنند!

امید‌قالیباف‌ادامه داد: سازمان‌حمایت‌به‌خودروسازانی‌که درحوزه‌مونتاژ فعال‌هستند، اعلام‌کرده‌است، اجازه‌تغییر قیمت‌خودرو راندارند وشورای‌رقابت نیزبه‌آنهااعلام کرده‌است تازمانی‌که‌این‌شورا قیمت‌هارااعلام نکرده‌است خودروسازان مونتاژِی‌منوط به‌اعلام‌قیمت شورای‌رقابت است و‌اگرشرکتی اقدام‌به‌افزایش قیمت‌ها را به‌قبل‌بازگرداند.

  یکی‌ازمدیران‌خودروسازی که‌درحوزه مونتاژ فعالیت‌می‌کنند دراین‌زمینه گفت: از16 فروردین‌ماه منتظر اعلام‌قیمت‌های جدیدبودیم، اماهنوز قیمت‌های‌جدید ابلاغ‌نشده‌است، ازهمین‌رو برای‌فروش‌های‌خود مجبورهستیم بازنگری‌قیمت داشته‌باشیم. اوادامه‌داد: قیمت‌های‌تعیین شده‌درشرکت‌های کرمان موتور، بهمن‌ومدیران‌خودرو با توجه‌به‌نرخ تورم‌بوده وحداقلی‌است، لذا‌قیمت‌هایی‌که‌شورای رقابت‌تعیین خواهدکرد به‌نرخ‌های تجدید‌نظرشده شرکت‌هابسیار نزدیک‌خواهدبود.

این‌مدیر خودروسازی‌گفت: هیچ‌زمان خودروهای‌مونتاژ مشمول‌قیمت‌گذاری نمی‌شد وبه‌نظر می‌رسدقیمت‌گذاری این‌نوع خودروها درآینده چالش‌سازخواهدشد.

حسن‌الله‌یاری، مدیرکل نظارت‌برکالاهای‌فلزی ومعدنی سازمان‌حمایت درخصوص‌پیش‌فروش برخی‌از محصولات مونتاژی‌باافزایش‌قیمت، تصریح‌کرد: درارتباط باتغییرات‌قیمت شرکت‌های‌خصوصی درابتدای‌سال 1402تذکرات‌لازم به‌شرکت‌ها ابلاغ‌شد وممنوعیت افزایش‌قیمت اعلام‌وگزارش‌لازم جهت‌تصمیم‌گیری به‌شورای‌رقابت به‌عنوان‌متصدی موضوع اعلام‌شده‌است. تازمان‌تعیین‌تکلیف توسط شورای‌رقابت به‌عنوان متصدی‌موضوع اعلام‌شده‌است. تازمان‌تعیین تکلیفتوسط‌شورای‌رقابت هرگونه‌اعلام قیمت‌های جدیدتخلف‌محسوب‌می‌شود.

اوباتأکید براینکه خودروسازان‌بخش خصوصی‌فعلاً اجازه‌اعمال‌این‌قیمت‌ها رابرای‌هیچ‌یک ازقراردادهای‌فروش ندارند، درخصوص تأخیردراعلام در اعلام‌قیمت‌های‌جدید گفت: این‌موضوع درحیطه‌اختیارات شورای رقابت‌است وگزارش‌های لازم‌نیزبه‌شورای‌رقابت منعکس‌شده‌است.

یک‌مقام‌آگاه دروزارت صمت‌ گفت: تاقبل‌از فروش‌خودرو درسامانه‌یکپارچه‌عرضه خودرو، شورای‌رقابت قیمت‌های‌جدید خودروهای‌بخش خصوصی‌را اعلام‌خواهدکرد وجای هیچ‌نگرانینیست‌وازسویی تمام‌شرکت‌های خودروساز ومونتاژکاربایددر سامانه‌یادشده‌خودرو عرضه‌کنند ولذا فروش‌آنها خارج‌ازسامانه دلیل‌برآن‌نمی‌شودکه‌دیگر عرضه‌ای درسامانه‌نداشته‌باشیم.

اوافزود: اگرخودرویی خارج‌از قیمت‌گذاری شورای‌رقابت عرضه‌شود، سازمان‌حمایت جلوی‌آن راخواهدگرفت.

  پیش‌ازاین‌هم اسماعیل‌شجاعی، سخنگوی‌شورای‌رقابت درموردقیمت‌گذاری خودروهای‌مونتاژی توضیح‌داد: کارگروه قیمت‌گذاری، خودروهای‌مونتاژی رابررسی‌کردونتایج‌را دریکی ازجلسات شورای‌رقابت ارائه‌داد اما‌ازآنجا‌که هنوزمحاسبات چندخودرو کامل‌نشده‌است، نظرشورا این‌بود که‌این‌موضوع به‌جلسات‌بعدی موکول‌شود.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support