آیا واردات خودرو بازار را به سمت رکود می‌کشاند؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

9 ماه پیش 18304 بازدید
آیا واردات خودرو بازار را به سمت رکود می‌کشاند؟

به گزارش‌کارکیتا، امروز جمعه 15اردیبهشت ماه 1402 با تغییراتی‌مواجه‌شده‌بود. قیمت‌خودرو که‌درهفته‌های گذشته‌روند نزولی‌به خودگرفته‌بود، پس‌از استیضاح‌وزیر سابق صمت‌وهمگام بابازگشت دلاربه‌فاز صعودی، باردیگر تغییرکانال داد، اماامروز قیمت‌ها باردیگر دنده‌معکوس‌را کشیدند و با کاهش‌جزئی مواجه‌شدند.

قیمت‌پراید 131 درروزهای‌گذشته تغییر قیمتی‌راتجربه نکردودر نرخ‌350میلیون تومان ثابت‌ماند. این‌درحالی‌است‌که‌پراید111 قیمت360 میلیون‌رابه‌ثبت‌رساند.

قیمت‌پژو پارس LX TU5، ساخت 1401که درروزهای اخیرجهش چشم‌گیری راتجربه‌کرده بودوتا 710میلیون تومان هم‌پیش‌رفته‌بود، 13اردیبهشت باچهارمیلیون تومان‌ریزش، نرخ 688میلیون تومان رابه‌ثبت‌رساند.

قیمت‌پژو206 تیپ‌3 پانورما1401 که‌یکی ازمحصولات‌پرطرفداربازار است، امروز پنج‌میلیون‌کاهش یافت وبا985میلیون قیمت‌گذاری‌شد.

قیمت انواع خودرو داخلی دربازار

جمعه 15 اردیبهشت‌ماه 1402

360 میلیون تومان

پراید 111 1399 SE

350  میلیون تومان

پراید 131 1399 SE

585 میلیون تومان

سمند LX  ساده 1401

580  میلیون تومان

پژو 206 تیپ 2 1401

600 میلیون تومان

206 تیپ 3 پانورما 1401

731 میلیون تومان

پژو 207 iدنده ای 1401

688 میلیون تومان

پژو پارس LX TU5 1401

985 میلیون تومان

تارا اتوماتیک 1402

401 میلیون تومان

کوییک دنده ایS 1402

قیمت‌خودروهای خارجی‌ ومونتاژی

قیمت ام‌وی‌ام X22 PRO به‌یک میلیارد و800میلیون تومان‌رسیده است.

قیمت جک‌ j4ساخت 1401، به مبلغ‌یک میلیاردتومان رسیده ‌است.

قیمت فردا sx5 هیبرید ساخت1401 امروزجمعه، باورود به‌کانال‌قیمتی یک‌میلیاردتومانی، نرخ‌یک‌میلیارد و500 میلیون رابه‌ثبت‌رساند.

پیش‌بینی قیمت‌خودرو درروزهای آینده

بابک‌صدرایی، کارشناس‌صنعت خودرو دراین زمینه‌گفت: پیش‌بینی‌می‌شود بازارخودرو درماه‌های آینده‌تحت تأثیراخبار ووعده‌های ورودخودروهای‌دست‌دوم بارکود مواجه‌می‍شود، امااین‌رکود موقتی‌خواهدبود.

اوگفت: اگرقیمت‌دلار درروزهای آینده‌افزایش‌داشته‌باشد، قطعاً برقیمت‌خودرو نیز‌تأثیرگذار است وروندصعودی بازمی‌گردد.

این‌کارشناس صنعت‌خودرو توضیح‌داد: اگردولت به‌سیاست‌های‌مداخله جویانه‌خود دررابطه‌با عرضه‌خودرو، مانند سامانه‌یکپارچه‌ تخصیص‌خودرو ادامه‌دهد، قیمت‌خودرو افزایش‌می‌یابد. امامیزان افزایش‌قیمت‌ها به‌شرایط‌کلان‌کشور وتورم‌بستگی‌دارد.

صدرایی‌ادامه‌داد: امااگر وعده‌واردات خودروهای‌دست‌دوم عملی‌شود، علی‌رغم‌اینکه تعدادخودروهای وارداتی‌اندک‌خواهد‌بودامابازاررا ازلحاظ روانی‌به‌رکود خواهدکشید وباعث‌کاهش قیمت‌هامی‌شود.

اودرادامه‌افزود: دررابطه‌با پیش‌بینی‌قیمت‌هادربلندمدت بایدبه‌مسائل‌کلان اقتصادی‌نیزتوجه‌کرد. بایدمنتظرماند ومشاهده‌کرد که‌سیاست‌های به‌کارگرفته‌شده دراین زمینه تا‌چه‌اندازه می‌تواندجلوی شیب‌قیمت‌ها رابگیرد؟

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support