اطلاعیه مهلت 2 ماهه برندگان طرح تعویض خودروهای فرسوده

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 21603 بازدید
اطلاعیه مهلت 2 ماهه برندگان طرح تعویض خودروهای فرسوده

سیدامیر احمدی دبیرانجمن مراکز‌اسقاط وبازیافت درباره‌ثبت‌نام طرح‌تعویض خودروهای‌فرسوده گفت:به‌برندگان طرح‌تعویض‌خودرو که استفاده‌نکردند 2ماه فرصت داده‌شد که برای‌نام‌نویسی درسامانه نوسازی (nnhk.ir) بروند و ثبت‌نام خودشان‌راانجام‌دهند.

احمدی‌افزود: درپی‌تصویب قانون‌ساماندهی صنعت‌خودرو درسال‌گذشته، سیستم‌حمل‌ونقل کشوراز 10بهمن‌ماه 1401مسدودشد و روندکار برندگان‌طرح تعویض‌خودرو بامشکل مواجه2شد.

اوادامه‌داد: در9فروردین1402 باتقریباً سه‌ماه بسته‌بودن سامانه ستادحمل‌ونقل سوخت، سامانه‌جدیدی‌تحت نظارت‌وزارت امنیت‌راه‌اندازی شدوبرنده طرح‌جایگزینی خودروهای‌فرسوده‌شد. من به‌این‌سیستم هدایت‌شدم، اما روندکار آرام‌آرام به‌پایان‌رسید.

دبیر‌انجمن صنفی مراکزاسقاط وبازیافت‌کشورگفت: تا‌هفته‌گذشته ثبت‌نام‌اولیه ازافرادانجام‌می‌شود. درحال‌حاضرف صاحبان‌خودروهای‌فرسوده که‌برنده طرح‌تعویض‌شده‌اند، پیامکی‌مبنی‌براینکه به‌آنها فرصت داده‌شده تامراحل‌راتکمیل کنند، دریافت‌کرده‌اند.

احمدی افزود: ازسازمان‌توسعه تقاضاداریم سامانه‌جدیدی راکه‌راه‌اندازی شده رابسازدتامالکانی که‌قصد مشارکت درطرح‌فروش‌نقدی رادارند ازمزایای این‌طرح‌بهره‌مند شوند. خودروهایی‌که ستاره‌دارند ویاباحروف بزرگ‌یاکوچک دربرگ‌سبز ثبت‌شده‌اند حتی‌نمی‌توانند ثبت‌نام‌هم‌کنند وصاحبان‌طرح جایگزینی نگران‌این‌مشکل هستند.

نگرانی‌برندگان طرح تعویض‌خودروهای‌فرسوده  

سیدامیر احمدی‌گفت: مالکان‌خودروهایی که‌به‌تازگی واردمراکز طرح اقساط‌شده‌اند، اطلاعات ومدارک آنها درسامانه‌نوسازی جدیدثبت‌شده و روندکارآنها به‌راحتی انجام‌می‌شود، اماصاحبان‌اسنادومدارک درسامانه ستادحمل‌ونقل 1402 قبلاً ثبت‌نام کرده‌اندو متأسفانه‌اطلاعات‌آنها دراین‌سامانه جدیدموجودنیست وبه‌دلیل عدم‌اطلاع‌رسانی مراکزتشخیص خودرو قادربه رسیدگی‌به‌این‌افراد نیستند. 

وی‌افزود: باتوجه‌به پیامک‌خودروسازان برای‌این مالکان ودربازه‌زمانی تاپایان اردیبهشت 1402تشویش برای‌مالکان ایجادشده‌است. دبیرانجمن صنفی‌مراکز اسقاط وبازیافت کشوردرادامه تصریح‌کرد: ازمسئولان وزارت‌صنعت، معدن‌وتجارت تقاضاداریم هرچه‌سریعتر این‌موضوع راحل کنندتااین‌افراد ازمزایای طرح‌احیا بهره‌مند شوند.  ضمن‌اینکه برای‌رفع نگرانی‌این‌افراد می‌توانند درمدت زمان‌قانونی مجدداً پیامک‌ارسال‌کنند.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support