کامیون های وارداتی با روال قبل شماره‌گذاری می‌شوند

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 24377 بازدید
کامیون های وارداتی با روال قبل شماره‌گذاری می‌شوند

ازابتدای‌برنامه‌واردات کامیون‌های کارکرده به‌کشور باهدف بهینه‌سازی وضعیت‌ناوگان‌تجاری فرسوده، شرط اسقاط‌کامیون درازای واردات، یکی ازمهم‌ترین پیش‌شرط‌های اجرای‌این طرح‌بود. بااین‌حال، بعدازمدتی، ازاجرای این‌طرح درازای‌پرداخت هزینه‌از مسیرواردات‌حذف شد. این‌حذف شرط‌اسقاط، باعث‌بروزمشکلاتی درصنعت‌ خودروسازی‌شده است. ازجمله‌این مشکلات می‌توان به‌عدم‌دستیابی به‌اهداف زیست‌محیطی وکاهش‌آلاینده‌ها وتعطیلی‌85درصدی مراکز اسقاط‌اشاره‌کرد. درنهایت، حذف‌شرط اسقاط‌به مرحله‌اجرارسید.

حذف‌شرط اسقاط‌وتسهیل واردات تجاری‌های کارکرده

حذف‌شرط اسقاط گرچه‌‌مشکلات رابرای‌بازار وعرضه وتقاضا به‌وجودآورد، اماراه‌واردات خودروهای‌تجاری رابه‌شدت تسهیل‌کرد. این‌شرط درحالی‌ازمسیر واردات‌حذف شدکه‌هدف ازواردات کامیون‌های سه‌سال‌ساخت اروپایی، اسقاط یک‌دستگاه‌کامیون‌فرسوده به‌ازای‌واردات هردستگاه کامیون‌بود وپیش‌بینی‌شد ترخیص‌بیش‌از 15هزار دستگاه‌کامیون‌از گمرکات‌بدون اسقاط‌کامیون‌های فرسوده‌عدم تعادل‌عرضه وتقاضا درناوگان جاده‌ای وآسیب‌های جدی‌رابرای این‌بخش به‌وجودآورد. بااین‌حال، این‌شرط باحمایت‌های بسیاری‌ازسازمان‌ها ومسئولان‌حذف شدوپرداخت‌هزینه 750میلیون‌تومانی جای‌آن راگرفت. برهمین‌اساس تعدادبسیاری ازکامیون‌ها که‌درگمرکات کشور منتظر چراغ‌سبز بعدی‌بودند، به‌راحتی به‌مرحله‌شماره‌گذاری رسیدند وواردکنندگان نیزهیچ مخالفتی باپرداخت این‌هزینه نکردند، چراکه بعدازفروش این‌کامیون‌ها دربازار، بازگشت‌سرمایه‌آن‌ها به‌سادگی صورت‌می‌پذیرفت.

ضرورت تعیین تکلیف کامیون‌های تازه‌وارد در بازار

باآنکه واردات‌این‌کامیون‌ها همچنان‌انجام‌می‌شود، اماهنوز هم‌برخی موانع‌برسر راهآن‌ها وجوددارد، ازجمله‌آنکه به‌نظر می‌رسدهنوز‌تکلیف مدل‌های وارداتی‌درسال‌جاری مشخص‌نیست.

درهمین‌راستا، رئیس‌کانون سراسری‌کامیونداران کشوربه‌تازگی اعلام‌کرده‌بود که «ترخیص وشماره‌گذاری برای‌کامیون‌های جدیدالورود مبنی‌بررأی دیوان؛ باپرداخت‌هزینه اسقاط‌براساس قانون‌ساماندهی صنعت‌خودرو هنوز‌مشخص‌نیست» به‌گفته فیروزخدایی، کامیون‌های سه‌سال ساخت‌که‌در گذشته‌واردکشور شده‌بودند، بدون‌گواهی‌اسقاط وصرفاً باپرداخت‌هزینه اسقاط پس‌ازارائه‌مدارک وپرداخت عوارض‌گمرکی ازسوی‌خریداران به‌سهولت شماره‌گذاری‌می‌شوند وبراساس مصوبه‌دیوان نیازی‌به ارائه گواهی‌اسقاط نیست. وی همچنین‌بااشاره ابطال آیین‌نامه وزارت‌راه درخصوص واردات‌کامیون‌های‌کارکرده تصریح‌کرد: «در آیین‌نامه تنظیمی‌ازسوی وزارت‌راه‌طی 2بند، الزام‌به‌اسقاط ومعافیت 25درصدی ازعوارض گمرکی درازای واردات هردستگاه کامیون‌و اخذعوارض گمرکی‌به‌طورکامل درصورت عدم‌ارائه گواهی‌اسقاط پرداخت مقررشده‌بود که‌به‌دلیل مغایرت آیین‌نامه اجرایی‌باقانون ازسوی دیوان‌عدالت اداری‌باطل‌شد.»

شماره‌گذاری کامیون‌های تازه‌وارد طبق روش‌قبلی

این‌سخنان رئیس‌اتحادیه سراسری‌کامیون‌داران ایران‌درخصوص نامشخص‌بودن شرایط‌واردات کامیون‌های فرسوده‌به‌کشوراست که‌باتوجه به‌‌بخش‌نامه گمرک ایران‌رشدکرده‌است. ابطال شرط‌اسقاط یک‌کامیون فرسوده برای‌واردات کامیون، ازآذرماه‌پارسال انجام‌شده‌است براین‌اساس گمرک‌ایران‌درسال گذشته‌براساس نامه‌وزیر حقوق وامورمجلس وزارت‌اقتصاد اعلام‌کرد که‌درخواست‌لغوکامیون‌های مورد استفاده‌برای واردات‌کامیون‌رادارد. دردی‌ماه 1401 ورأی دیوان‌عدالت اداری‌قابل تسری‌به‌گذشته‌نیست به‌احتمال زیادروندواردات خودروهای‌نو ودست‌دوم براساس‌روال‌قبلی خواهدبود ومردم می‌توانند باپرداخت هزینه‌اسقاط خودروی خودراوارد و نسبت‌به ترخیص‌کامیون‌های خود اقدام‌کنند.

واردات کامیون‌های وارداتی چه‌تأثیری بربازار داشته‌است؟

بسیاری‌از عدم‌تأثیر مثبت بربازار به‌دلیل ورودکامیون‌های وارداتی‌زیادبه‌کشور صحبت‌کرده‌اند. برخی‌معتقدند این‌خودروها نتوانسته‌اند ارزش‌خودرا دربازارواردات کاهش‌دهند.

دراین‌میان‌برخی‌از کارشناسان اقتصادی‌از تأثیرات‌مثبت‌واردات کامیون‌های فرسوده‌صحبت‌کردند. یکی‌از فعالان بازارخودروهای‌تجاری، وضعیت‌این‌بازار را بابازار خودروهای فرسوده مقایسه‌کرد وبه‌روزنامه‌دنیای خودروگفت: این‌اشتباه‌است که‌بگوییم‌واردات کامیون‌های فرسوده‌تأثیری بربازار نداشته‌است. زیرا اگرآن رابا‌بازار خودروهای‌سواری مقایسه‌کنید، متوجه‌می‌شوید که‌کسری‌این‌بازار ازخودروهای‌سواری بدتر‌است. زیرااگرآن رابابازار خودروهای‌سواری مقایسه‌کنید، متوجه‌می‌شوید که‌کسری این‌بازار ازخودروهای‌سواری‌بدتر است. قیمت‌ها دربازار خودروهای تجاری‌افزایش‌یافته ودرحالی که‌این‌افزایش‌قیمت‌ها متناسب بانرخ‌ارز وسایر مسائل‌است، بحران‌عرضه دراین‌بازار وواردات خودروهای تجاری هنوزتأثیری‌برروند قیمت‌گذاری نداشته‌است.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support