دو راهی ساخت تراموا یا تکمیل خطوط مترو

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 22243 بازدید
دو راهی ساخت تراموا یا تکمیل خطوط مترو

سال‌هاست که‌بحث ساخت‌تراموا یاماشین‌برقی که‌یکی‌از انواع قطارهای‌سبک‌شهری است‌در پایتخت‌مطرح شده‌است. این‌طرح برای‌اولین‌بار در دهه‌80 مطرح‌شدو قراربود این‌قطارهای سبک‌به بازار تهران‌راه‌بیابند وگردشگری شهری‌را توسعه‌دهند که‌به‌تدریج به‌دلیل‌مشکلات مالی‌ودغدغه‌های جدید ازدستورکار مدیران‌شهری خارج‌شد. حالا‌شهردار تهران‌بار دیگر بحث‌راه‌اندازی تراموا‌درتهران رامطرح کرده‌است، اماهنوز مشخص‌نیست مسئولان‌شهری تا‌چه‌حدی دراجرای این‌طرح جدی‌هستند.

  علاقه‌شهرداری به تراموا و LRT

چندی‌پیش شهردارتهران‌اعلام کرد که‌درکنار اقدامات‌عمرانی، مطالعه‌تراموا وLRT را دردستورکار قرارداده است، زیرابرخی از خطوط‌تهران تراموادارند.

علیرضا‌زاکانی گفت: براین‌اساس اگر بررسی‌های ما‌نشان‌دهد که‌ساخت تراموابهتراست، این‌اقدام راانجام‌خواهیم داد. همچنین مطالعات‌برای احداث خط‌مطالعاتی 18کیلومتری مااز میدان آزادی‌تا پایانه‌شرق وLRTجاده‌کمربندی شمال‌تهران درحال‌انجام‌است.

رئیس‌کمیسیون حمل‌ونقل شورای‌شهرتهران بلافاصله ‌به‌این‌خبر واکنش‌نشان دادودرباره راه‌اندازی قطارشهری وترامواو درشهرتهران‌گفت: بررسی‌های قبلی‌ما‌نشان می‌دهد که‌تراموا وLRT مهم‌ترین مسیرها‌هستند. به‌عنوان وسیله‌حمل‌ونقل درتهران مورد تأیید نیست.

جعفرتشری هاشمی‌افزود: درسال‌های اخیر که‌توسعه‌خوبی درسایر مدل‌های حمل‌ونقل مانند اتوبوس ومترو صورت‌گرفته‌است، هیچ‌اقدامی برای‌راه‌اندازی LRT وتراموا صورت‌نگرفت؛ زیرادلایل فنی، اقتصادی وترافیکی نداشتند.

رئیس‌کمیسیون حمل‌ونقل شورای‌‌شهرتهران ادامه‌داد: شهرداری‌تهران علاقمندبه راه‌اندازی LRTوتراموا است‌وبر این‌اساس می‌خواهد روی‌این دوموضوع کارکند امادربودجه سال 1402به‌شهرداری مجوزداده‌ایم. مطالعات راانجام‌بدهید ودرصورت مثبت‌بودن بررسی‌ها به‌تصویب برسد. برای‌بررسی‌دیگر وخاص‌به‌شورای‌شهر بیاورید، اگردر شورای‌شهر تصویب‌نشد، موضوع به‌هیئت عالی‌ترافیک کشوربرود ودر صورت‌تأیید دراین دو مرجع‌مجازاست و درغیراین‌صورت مجازبه‌نصب نیست.

از آزادی تا پایانه شرق با تراموا؟

اسفندماه سال‌گذشته مدیرعامل شرکت‌متروتهران درخصوص ترامواسازی اخیردرتهران اظهارنظر کرد. محسن‌هرمزی دراین‌زمینه گفت: 10سال پیش‌تحقیقاتی درزمینه‌ساخت خط‌تراموا انجام‌شد وبرساخت واحداث خطوطجدیدمترو، کاوش‌ساخت تراموا رانیزبرای استفاده ازظرفیت تراموابرای کاهش‌تراکم ترافیک نیز‌استفاده‌کنیم.

وی‌گفت: راهکارهای‌جدیدی برای‌کاهش بارترافیک شهری‌دنبال‌می‌شود وکارهایی‌که درحال ساخت‌است باید ازمحل اجرای‌همان‌پروژه تأمین‌مالی شود. ترامواومی‌تواند به‌جای‌خطوط BART فعلی‌استفاده‌شود.

مدیرعامل شرکت‌مترو تهران‌افزود: کارشناسان درحال‌بررسی ابعادمختلف ساخت‌تراموا درتهران‌هستند ودرصورت ودر صورت‌رضایتمندی‌پیوست‌های فنی‌واقتصادی، پروژه‌ساخت تراموادرتهران‌هستند ودرصورت‌رضایتمندی پیوست‌های‌فنی واقتصادی، پروژه ساخت‌تراموا رابرای‌بررسی به‌شورای شهرارائه‌خواهیم‌کرد. تا درصورت‌تأیید نمایندگان مردم‌اجراشود.

هرمزی درپاسخ به‌این‌سوال که‌برخی‌کارشناسان معتقدندبهتراست به‌جای‌ساخت تراموا، خطوط‌موجود مترو تکمیل‌شود،گفت: ازیک‌منظر این‌گفته درست‌است زیرابهتر است‌ابتداشبکه‌مترو تکمیل‌شود؛ امایک‌برای ایجاد یک‌روش اضافی‌مانند تراموا که‌یک‌خودروی تمیزاست، پوشش هرچه‌بیشتر ترافیک وکاهش‌آلودگی هوای‌تهران‌مهم است.

به‌گفته‌وی، اینطورنخواهدبود که‌روزی درتهران‌تراموا بسازیم‌وبلافاصله تصمیم‌به‌شروع این‌پروژه بگیریم.

با خیال‌ راحت باLRT وتراموا خداحافظی کنید!

امایک عضو هیات‌علمی دانشکده‌شهرسازی دانشگاه‌تهران دراین‌باره گفت:  باتوجه‌به افزایش‌چشمگیر هزینه‌های موردنیاز برای‌ساخت‌پروژه‌های مترو، اولویت‌اول متروهای سراسرکشور تکمیل‌پروژه‌های موجوداست. ازطرفی همباید باLRT وتراموا خداحافظی کنیم.

شهاب‌الدین کرمانشاهی‌گفت: دلیل‌جذابیت تراموا وLRT درشهرهای اروپایی‌را وجود این‌خطوط درابتدای قرن‌بیستم دانست‌وگفت: سرمایه‌گذاری‌جدیدما بایددر سیستم‌های سنگین‌و کارآمد باشد، به‌فکر پروژه‌های فعلی متروباشید، و آنها راکامل‌کنید.

کرمانشاهی‌بااشاره‌به اینکه‌مدت‌زمان‌احداث خطوط‌مترو درکشور از14تا22 سال خواهدبود، گفت: این‌نشان‌می‌دهد که‌هزینه وزمان‌زیادی برای‌ایجاد این‌خطوط صرف‌شده‌است وپروژه‌ها دراین‌زیمنه بااین‌حال، توسعه‌ترامواو LRT درکشورهای درحال‌توسعه حذف‌شده است وبهتراست برای‌سرمایه‌گذاری جدیدخودروهای باکیفیت والکتریکی واردشود.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support