برنامه جدید وزارت صمت برای صنعت خودرو چیست؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 25542 بازدید
برنامه جدید وزارت صمت برای صنعت خودرو چیست؟

به‌دلیل‌حمایت بی‌حدوحصر دولت‌ها درمقاطع‌مختلف، ملی‌شدن صنعت‌خودرو وبی‌توجهی به‌مسائل سودوزیان، درکناررشد بیش‌ازحد پرسنل وبازارانحصاری، خودروی صنعت‌ماهرگز سرپانشد. ومانند دیگرخودروسازان جهان، مستقل‌ازحمایت دولت‌برای ارائه محصولات‌باکیفیت دربازاررقابتی تولیدی وباکیفیتی راارائه‌دهد.

امادر دولت‌سیزدهم، وزارت‌صنعت معدن وتجارت 3گام رابرای ارتقای صنعت‌خودرو دراصول طرح‌تحول صنعت‌خودرو تعریف‌کرد. درگام‌اول که‌ازسال 1402 شروع‌می‌شود، بایدبه‌تثبیت جریان‌تولید دست‌یافت. امسال‌حدود 2میلیون دستگاه‌خودرو توسط‌خودروسازان داخلی‌تولیدشد. درگام دوم‌که ازسال 1403آغاز‌می‌شود، به‌طراحی وتوسعه سازه‌های مختلف‌محلی بااصلاحات ساختاری‌توجه‌شد. همچنین‌براساس برنامه‌اساسی طرح‌تحول صنعت‌خودروسازی، درسومین‌مرحله‌ای که‌ازسال 1403 آغاز‌می‌شود، به‌طراحی وتوسعه سازه‌های مختلف‌محلی بااصطلاحات ساختاری‌توجه‌شد.

همچنین براساس برنامه‌اساسی طرح‌تحول صنعت‌خودروسازی، که ازسال 1404 آغاز‌خواهدشد، مشکل‌نفوذ دربازارهای جهانی موردتوجه‌قرارکرفته‌است. جزئیات 3گام تکاملی‌در صنعت‌خودرو به‌شرح زیر‌است:

1- حل‌مشکلات واصلاح ساختارشرکت‌ها

2- به‌روزرسانی توانمندی‌های موجود

3- اطمینان ازترکیب صحیح تولید

4- تعریف‌و شروع‌پروژه‌های سرمایه‌گذاری

گام‌دوم شامل طراحی‌وتوسعه سازه‌های مختلف‌محلی بااصطلاحات ساختاری درمعماری‌خودرو وساخت قطعات کشوراست وبه‌استانداردسازی کلیه‌محصولات وبا تمرکز برافزایش صادرات‌که‌در قالب موادزیر دنبال می‌شود:

1- حذف محصولات‌قدیمی

2- تولید محصولات‌مطابق بااستانداردهای 85گانه

3- تضمین کیفیت‌رقابتی

مرحله‌سوم شامل‌نفوذ به‌بازارهای جهانی وتأکید برارتباطات خارجی‌که درقالب مواردزیر دنبال‌می‌شود:

1- بهره‌گیری ازفرصت‌های خارجی‌و گسترش بازارهای‌صادراتی مبتنی‌بر محصولات‌رقابتی

2- جذب‌سرمایه‌گذاری خارجی براساس مزیت‌های‌ایجادشده درصنعت‌خودروسازی داخلی، بنابراین‌براساس برنامه‌وعده‌داده شدهتوسط‌وزارت امنیت، تولیدمحصولات منطبق براستانداردهای 85گانه وکسب کیفیت رقابتی بایددرگام دوم‌برنامه وزارت صمت‌درسال 1403 محقق‌شود.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support