قرارداد مهم شهرداری تهران، گروه مپنا و گروه بهمن برای موتور سیکلت‌های برقی

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 22490 بازدید
قرارداد مهم شهرداری تهران، گروه مپنا و گروه بهمن برای موتور سیکلت‌های برقی

به گزارش‌کارکیتا، مپنا گفت: براساس مفاد این‌توافقنامه، سه طرف‌مسئولیت مهم ایجادزیرساخت شارژ موتور سیکلت‌های برقی باباتری قابل‌تعویض وتأمین حداقل 50هزار موتور سیکلت‌برقی راپذیرفته‌اند. شرکت ماکوبه‌توسعه بسته‌های باتری‌موتور سیکلت برقی، ساخت واحداث ایستگاه‌شارژ وزیرساخت‌هآِی تأمین‌انرژی وخدمات‌متصل اختصاص‌دارد.

همچنین‌گروه‌بهمن مسئولیت تولیدوعرضه موتور سیکلت‌های برقی ومشارکت‌در توسعه زیرساخت‌هارا برعهده‌گرفته وشهرداری‌تهران نیزمسئولیت تأمین‌امکانات وفضای‌لازم‌رابرای ساخت‌وتبدیل جایگاه‌های شارژرابرعهده خواهدداشت.

ازجمله‌بندهای مهم این‌قرارداد می‌توان به‌همکاری طولانی‌مدت برای‌ساخت ایستگاه‌های شارژ وارائه سیستم‌های مربوط به‌تعویض باتری‌موتور سیکلت‌های برقی باتوجه به‌زیرساخت‌های پیشرفته شارژاشاره‌کرد. ماکو‌شرکتی‌است که‌درزمینه خدمات نرم‌افزاری‌متصل ومشارکت درکیف پول‌های الکترونیکی وخدمات‌تشویقی به‌مشتریان فعالیت‌می‌کند.

جلال‌بهرامی معاون حمل‌و‌نقل منطقه‌تهران دراین‌نشست براهمیت حمل‌ونقل برقی‌درتهران، توسعه‌وتولید موتور سیکلت‌های برقی، احداث زیرساخت‌ها وایستگاه‌های‌شارژ وبرنامه تعویض باتری‌موتور سیکلت‌های برقی تأکیدکرد: اولویت‌اصلی توسعه‌حمل‌ونقل برقی‌وی ازاستقبال شهرداری‌تهران ازهرگونه توافق‌دراین زمینه‌خبرداد.

درادامه رفان، مدیرعامل ماکوابزراز امیدواری‌کرد: همکاری‌گروه مپنا، گرو]‌بهمن وشهرداری‌تهران براساس‌تجربیات‌سازنده بتواند زمینه‌ساز اتفاقات‌خودبی درحوزه حمل‌ونقل عمومی‌برقی درکشورشود.

علمرادلو مدیرعامل گروه‌بهمن‌نیز ضمن‌تمجیدازدستاوردهای‌گروه‌مپنا درزمینه موتور سیکلت‌های برقی، به‌تاریخچه شرکت‌دوچرخ‌ایران (اززیر مجموعه‌های گروه‌بهمن) وفعالیت‌های‌این‌گروه درحوزه موتور سیکلت‌های‌برقی پرداخت. استراتژی توسعه‌زیرساخت‌های شارژ وسایل‌نقلیه‌الکتریکی، به‌ویژه پلتفرم‌تعویض باتری‌موتور سیکلت الکتریکی، آینده‌این‌مشارکت رابه‌عنوان گامی امیدوارکننده ومهم‌برای کاهش‌آلودگی‌هوا درشهرهای‌بزرگ وپاسخگویی به‌مسئولیت اجتماعی مشترک‌معرفی‌کرده‌است.

لازم‌به ذکراست‌که این‌توافق به‌دلیل‌اهمیت کاهش‌آلودگی‌هوا درشهرهای‌بزرگ کشورولزوم ارتقای‌حمل‌ونقل موتور سیکلت‌برقی درکشور ودرنظر گرفتن‌تجربیات وتوانمندی‌های مپنااست. مهندسی‌و ساخت‌وساز، شرکت‌کنترل وبرقدرزمینه توسعه‌زیرساخت‌ها فعالیت‌می‌کند. گروه‌بهمن که‌درزمینه تولید خودروهای‌حمل‌ونقل ازجمله‌موتور سیکلت فعالیت‌می‌کند، قراردادی رابرای‌ایجاد فضایی‌مناسب برای‌توسعه‌حمل‌ونقل برقی با‌شارژ خودروهای‌برقی وشهرداری‌تهران امضاکرده‌است.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support