آیا بازار خودرو همچنان سودآور خواهد بود؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 22319 بازدید
آیا بازار خودرو همچنان سودآور خواهد بود؟

اتفاقات واقدامات صورت‌گرفته دربازار تولید وعرضه‌خودرو باعث‌شده تابسیاری دراین بازاربه فروش‌برسند و به‌نظر می‌رسدسرمایه‌گذاران درحال‌خروج ازبازار هستند. اماسوال‌اینجاست که‌چه تغییراتی می‌تواند خودرورا درسال جاری‌ازوضعیت سرمایه‌خارج کند؟

پس‌از چهارسال تولیدخودرو به‌بیش ازیک‌میلیون دستگاه‌درسال رسید

پس‌از چهارسال متوالی‌تولیدملی درسال 1401ازمرز یک‌میلیون دستگاه درسال‌گذشت. سال‌گذشته نزدیک‌به یک‌میلیون و400هزار دستگاه‌خودرو تولیدوپلاک‌گذاری شد وبه‌نظر می‌رسدامسال یک‌میلیون و700هزاردستگاه خودرو درکشور تولیدشود، اماواقعیت‌نشان می‌دهد که‌هرزمانی که‌تولید ازمرز یک‌ونیم گذشت، خودروها توسط‌خودروسازان‌دوباره دوباره‌به فروش‌می‌رسند.

خودمحصولات بامشکل‌مواجه شدند ومجبورشدند به‌طرح‌های اجاره واقساط متوسل‌شوند، چیزی‌که بسیاری‌ازکارشناسان صنعت‌خودرو فکرمی‌کنند ازماه‌سپتامبر شاهد آن‌خواهیم‌بود. خودروبه‌محصولی مقرون‌به‌صرفه تبدیل‌می‌شود، راه‌اندازی سیستم یکپارچه وشفاف‌سازی این‌پیشنهاد منجربه این‌واقعیت که‌تقاضا برای‌یک میلیون‌خودرو درسطح جامعه‌بلافاصله توسط‌سیستم تعویض‌دنده برآورده‌شد. اسقاط شدوحالا باتداوم‌این کامیون‌ها باسیستم‌های سریالی به‌نظرمی‌رسد این‌خودرو به‌محصولی مقرون‌به‌صرفه برای‌انبوه تبدیل‌شده است. واردات‌خودرو وتأثیرات مثبت‌آن بربازار خودروهای‌وارداتی بالاخره به‌ثمرنشست. گزارش‌های وارداتی‌از کیا، هیوندای، تویوتا، فیات، میتسوبیشی ونیسان نشان‌می‌دهد دنیای‌خودروفروشی‌ها تا یکی‌دوماه آینده‌تغییر رنگ‌خواهدداد. سیستم‌قیمت‌گذاری این‌محصولات توسط‌سازمان پشتیبانی‌می‌شود. این‌امرباعث می‌شوداین‌خودروها باقیمت‌های گزاف‌به‌فروش‌نرسدوواردکنندگان برای‌سودآوری بیشترمجبوربه واردات‌محصولات بیشتری‌شوند، یعنی‌محصول مدرنی‌مانند چانگان‌سایپا باقیمت‌های پایین‌تر به‌دست  مصرف‌کنندگان می‌رسد. یک‌میلیاردتومان وعملاً جایی‌برای مونتاژکنندگان چینی‌درکشور نخواهدبود. ازسوی‌دیگر، طرح‌واردات خودروهای‌فرسوده نیزدلیلی برکاهش‌قیمت خودرودربازار داخلی‌است.

اجرای قانون پول‌شویی ومالیات بر درآمد یکی دیگر از نوآوری‌ها دربازار خودرو

اجرای قانون‌ پول‌شویی و مالیات بردرآمد به‌منظورنظارت‌بر افرادی‌است که‌برای‌خود خودرومی‌خرند یابرای‌بستگانشان درطول‌سال، خودشان‌باایجاد سیستم‌مدیریتی این‌کاررا انجام‌خواهندداد. مثلاًاگر شخصی یک‌خودروی پارس‌را دویست‌میلیون تومان‌ازکارخانه‌بخرد وپانصدمیلیون دربازار بفروشد، باید 120میلیون‌تومان ازسود آن‌بپردازد. یعنی‌بیش‌از 35درصد مبلغ‌معامله مشمول‌مالیات‌باشد، شنیده‌ها حاکی‌از آن‌است که‌پرداخت‌مالیات برارزش‌افزوده یعنی9درصد شرط‌خریدوفروش خودروخواهدبود. بنابراین،باراه‌اندازی سامانه‌مذکور، تقریباً پنجاه‌درصدسودحاصل ازهرمعامله‌خودرو به‌عنوان‌مالیات دریافت‌می‌شود، به‌این‌معنی که‌خریدوفروش خودرو دیگرنمی‌تواند یک‌حوزه سودعمده‌باشد. شنیده‌ها حاکی‌ازآن است که‌هماهنگی وزارت‌بازرگانی ودادگستری دراین‌زمینه‌درست است وشایدهمین‌موضوع دلیل‌اصلی ورودخریداران زیادی‌به بازارملی‌خودرو دراین‌ماه‌باشد. حذف‌مشتریان ازبازارهای‌فروش‌خودرو دراین‌شرایط خودروسازان‌دریک‌ماه اخیربه خودروهای‌زیادی روی‌آورده‌اند به‌طوری‌که خودرویی‌برای عرضه‌محصولات‌خودبه بازارندارند وتمام پارکینگ‌هایی که‌خودرودرآن وجوددارد وتخلیه‌شده‌اند، ازمشتریان‌خواسته‌شده است‌که شخصی که‌برای‌تحویل گرفتن‌خودروخود می‌آید، کارت‌هدیه‌دریافت‌می‌کند، این‌روند درمشتریان خودروسازان‌نیز دیده‌می‌شود، یعنی‌خریداران دیگرازبازار خودروخارج‌شده‌اند. براساس‌این گزارش، اجرای‌طرح ثبت‌نام خودرو یکی‌ازبرنامه‌های وزارت صمت درحوزه خودروبوده که‌باحذف قرعه‌کشی واختصاص دادن‌خودرو به‌متقاضیان ازطرق‌سیستم نوبت‌دهی، باعث‌شدکه بازارخودرو دریکی دوماه‌اخیر نه‌تنها جهش‌قیمتی‌نداشته‌باشدو روند کاهش‌قیمت طبق‌نظر دست‌هندرکاران این‌بازار ادامه‌خواهدداشت.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support