شورای رقابت با «تهدید توقف تولید» عقب نشینی نمی‌کند

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 21715 بازدید
شورای رقابت با «تهدید توقف تولید» عقب نشینی نمی‌کند

در هفته‌های اخیربازارخودرو روزهای‌سختی راپشت سرگذاشته‌است. اگرچه قیمت‌ها دراین‌بازار کاهش‌یافته‌است، اماخریداران همچنان منتظر ادامه‌این‌روند هستند وخریدرا درآینده به‌تأخیر می‌اندازند. ازسوی‌دیگر، فروشندگانی که‌تادوسه هفته‌پیش‌قیمت خودروهای‌خودرا بسیاربالاتر ازمیلیون‌ها تومان‌می‌دیدند، تمایلی‌به معامله‌ندارند وترجیح‌می‌دهند منتظربهبودی بازارباشند. آنهاامیدوارند که‌بازاربه‌نرخ تورم‌بازگردد. پیش‌بینی تورم‌سالانه‌حدود 20درصدی دربرنامه‌هفتم توسعه‌کشور نشان‌می‌دهد که‌کاهش‌قیمت‌ها درهیچ بازاری‌پایدارنیست.

دراین‌زمینه علی‌جدیدی یکی‌از اعضای کمیسیون صنایع مجلس‌دلایل‌کاهش قیمت‌محصولات‌خودروسازان دربازاررا برشمرد. وی‌بابیان‌اینکه خروج خرده‌فروشان ازبازارمصرف باعث‌کاهش تقاضادراین‌بازار شده‌است، گفت: به‌همین‌دلیل شاهدکاهش‌قیمت انواع‌محصولات داخلی‌وخارجی هستیم. وبه‌عقیده او بزرگ‌ترین دلایل‌خروج‌سرمایه‌گذاران ازبازارخودرو، دادن‌امید به‌متقاضیان‌خارجی‌است. چراکه واردات‌وعرضه، ممنوعیت واردات‌کشور پس‌از 5سال شکسته‌شده است.

جدیدی‌تصریح کرد: کنگره‌درطول سالین‌متمادی راهکارهای مختلفی‌رابرای‌تسهیل واردات وایجادتعادل دربازارخودرو به‌دولت‌ارائه کرده‌است که‌متأسفانه‌ازابتدای فصل‌تاکنون به‌آن توجه‌نشده‌است. اماخوشبختانه‌این ضرورت‌دردولت سیزدهم‌پیداشدوکارشناسان وزارت‌صمت نیزهمراه‌با مجلس به‌دنبال‌راهکارهای‌موثری برای‌کاهش‌نوسانات بازارخودروشدند. وی‌افزود: باوجودکاهش قیمت‌هاهمانطور که‌می‌بینیم خریداران‌ازبازار خارج‌شده‌اند. زیرامعتقدنددولت‌در مدیریت بازاردرکنار کاندیدهاقرار گرفته‌وواردات خودرو دیریازود حباب‌قیمتی‌محصولات راخواهدترکاند. این‌نماینده‌کمیسیون تجارت‌مجلس درادامه‌افزود: باتعیین‌قیمت خودروهای ترکیبی خاص‌وشورای‌رقابت باجلوگیری‌از گران‌فروشی، قیمت‌خودرو راکاهش‌داده وکارخانه‌های مونتاژرابه توقف‌تولیدتهدیدمی‌کند، شورای‌رقابت به‌آنهااجازه‌ نمی‌دهد محصولات‌خودرا به‌هر قیمتی که‌می‌خواهندبفروشند.

فقط‌یک مقام‌درسطح معاون‌اول‌رئیس‌جمهور می‌تواند درخواست‌اصلاح مصوبه‌شورای رقابت‌راکند. درغیراین‌صورت ایران‌خودرو وسایپا باوجودلابی بسیارقدرتمند، وابسته‌به شورای‌رقابت که‌نهادقدرتمندی‌است.

دیروز‌قیمت‌خودرو دربازارعمومی‌کاهش زیادی‌داشت، امابیش‌از 90درصد خودروهای‌داخلی ومونتاژی باکاهش‌قیمت مواجه‌شدند، امابرخی‌خودروها حتی‌تا90میلیون تومان دریک‌روزراکاهش داشتند. به‌نظر شما دلایل ریزش‌قیمت‌ها در بازارخودروچیست؟

باتوجه به‌افزایش بی‌سابقه قیمت‌خودرو درسال‌های اخیر، خودروسازان‌بخشی ازمحصولات‌خودرا تاپایان‌سال درقالب طرحی‌جامع‌به فروش‌رسانده‌اند. دراین‌طرح نوع‌وموعد تحویل 900هزار متقاضی مشخص‌شده این‌خودروها حداکثر تازمستان سال‌بعد به‌متقاضیان تحویل‌داده‌شود.

شرکت‌های‌خودروسازی درمرحله‌دوم پیش‌فروش ازداوطلبان‌خودروهای‌جدید ثبت‌نام‌می‌کنند. خوشبختانه‌درفاز دوم‌فروش سیستم‌یکپارچه‌خودرو، دوره‌دوم طرح‌فروش‌خودرو دارای‌پذیرش محدود‌بوده وصف‌های میلیونی‌برای‌خریدخودرو وجودندارد. بخش‌بزرگی ازاین مشکل‌به‌این دلیل‌است که‌بیشتر تقاضای‌واقعی‌بازار درسال‌گذشته پاسخ‌داده‌شده‌است. براساس‌برآوردهای‌رسمی‌مسئولان وزارت‌صمت، تقاضای‌واقعی‌بازار درسال‌گذشته پاسخ‌داده‌شده است. براساس برآوردهای‌رسمی وزارت‌امورصمت، تقاضای واقعی‌بازاردرسال گذشته‌پاسخ‌داده شده‌است. تقاضای‌فعلی خودرو درایران‌بین یک‌میلیون‌وپانصدهزار خودرو درسال‌است که‌اگراین‌اعدادرا مبنای محاسبه‌قراردهیم، می‌توان‌گفت: که‌بخش بزرگی ازاین‌میزان‌است. تقاضای‌بازار است‌که تاکنون‌ازطریق سیستم‌یکپارچه پاسخ‌داده شده‌است وتعدادواقعی متقاضیان‌به‌بازار کاهش‌چشمگیری‌داشته‌است.

یکی ازدلایل جذابیت‌بازارخودرو، حفظ‌ارزش پولی ومتمایزشدن محصولات‌خودروسازان دربازاراست. آیاادامه‌روند نزولی‌دربازارخودرو می‌تواند تضمینی‌برای بازپس‌گیری سرمایه‌های ازدست‌رفته دربازارباشد؟ همانطورکه‌می‌بینیم قیمت خودرومی‌تواند تضمینی‌برای بازپس‌گیری سرمایه‌های ازدست‌رفته دربازارخودرو باشد؟

همانطورکه‌می‌بینیم قیمت‌خودرو دربازار آزاددرحال‌کاهش است وروزبهروز برتعدادفروشندگان خودروافزوده‌می‌شود وتعداد خریداران‌کاهش می‌یابدتااینکه برخی‌ازفعالان وکارشناسان بازارمی‌گویند خریدارخودرووجودندارد. بازارآزادصفراست این امرمردم‌رامجبوربه جستج.ی‌بازار جایگزین‌کرده‌است.

به‌گفته برخی‌ازکارشناسان؛ صندوق‌هایی که‌به‌بیراهه رفته‌اند ازبازارخودرو به‌سمت‌سهام، طلا ومسکن حرکت‌می‌کنند. به نظرشما چه‌اقداماتی درمدیریت واستفادهازاین‌سرمایه درراستای‌رشد تولید مؤثراست؟

یک‌شاخص بورس‌نیزدر روزهای‌اخیر کاهش‌یافته‌است وبه‌نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به‌دنبال‌سرمایه‌گذاری در بازارهای‌باثبات‌تر هستند. ممکن‌است بهبودی کوتاه‌مدت درخودروهااتفاق بیفتد، امااین‌بازار موقتی‌خواهدبود ومحدودبه‌برندگان قرعه‌کشی‌خودرو می‌شود، درحالی‌که هزاران‌نفردوباره به‌دنبال سرمایه‌گذاری مطمئن‌خواهندبود. ازطرفی‌بازار مسکن‌ازتوان این‌سرمایه‌گذاران خارج‌است، بنابراین‌آنها نمی‌توانند بافروش‌خودرو یادلارو طلاخانه‌بخرند وبازار ثبت‌نام‌خودروفعلاداغ به‌نظر می‌رسد. رشدعرضه خودروهای‌نووکارکرده دربازار خودروحکایت‌ازحرکت پول‌ازاین بازار به‌بازارامن‌دیگری دارد. به‌نظرشما دلیل‌افزایش عرضه‌خودرو دربازار چیست؟ همانطورکه قبلا‌هم اشاره شدیکی‌ازدلایل کاهش‌قیمت خودروافزایش عرضه دربازاراست وازاین منظر فعالان‌بازار فکرمی‌کنند که‌دلالان خودروبرای‌مرحله‌دوم طرح‌فروش‌خودرو ثبت‌نام کرده‌اند. یک‌سیستم یکپارچه‌ممکن‌است سرمایه‌لازم برای‌شرکت دراین‌طرح‌فروش راداشته‌باشد. درنتیجه‌کسانی‌که به‌این‌بازار آمدندکه ‌می‌خواهند خودروخود رابفروشند. سهام‌نیر ازهفته گذشته‌روزخوبی‌را سپری‌نکرده است. کارشناسان‌بورس می‌گویند این‌روند طبیعی‌و به‌دلیل اصلاح‌موقت شاخص‌است، امانقش‌حمایتی طرح‌دوم نظام درتشکیل‌‌صف‌های فروش‌سهام وخروج سرمایه‌ازسهام است. بازاررا نمی‌توان نادیده‌گرفت.

به‌گفته‌برخی ازکارشناسان، مردم‌برای مشارکت‌در طرح‌های فروش‌ازبرخی بازارها خارج‌می‌شوند واین‌سرمایه‌گذاران موقتا ازبازار طلا، سهام ومسکن دورمی‌شوند. فکر می‌کنید درکدام‌بازار شاهدحرکت سرمایه‌های ازدست‌رفته واستقرار طرح‌دوم سامانه یکپارچه‌فروش خودروباشیم؟

برای پاسخ‌به این‌سوال ابتداباید ازدوبازار مختلف‌که درآن‌سرمایه‌گذاری فعال‌وجوددارد دیدن‌کنید. روندبازارسهام درهفته‌گذشته نشان‌ازخروج سرمایه‌وکاهش‌فروش‌دارد. درنتیجه‌بورس درزمان‌ساماندهی خودبازار مناسبی برای‌سرمایه‌گذاری نبود. همچنین‌لازم‌به ذکراست که‌سرمایه‌گذاری‌دربازار املاک‌نیز مستلزم‌هزینه‌های زیادی‌است ومردم‌نمی‌توانند به‌راحتی‌با فروش‌دلاریاخودرو درمنزل وارداین‌بازار شوند. درنتیجه‌امکان ورودسرمایه‌به این‌بازار بسیارکم‌است. واگذاری‌خودروهای دولتی‌تنها گزینه‌ای‌است که‌مردم آن راسرمایه‌گذاری مطمئن می‌دانند. ازآنجایی‌که شرکت خودروسازی دردوراول طرح‌فروش خودرو درسیستم یکپارچه راآغازکرد، متقاضیان واقعی‌محصول فرصت‌مناسبی رابرای‌خرید محصول‌پیداکردند. چراشرکت‌درطرح اجاره‌خودرو به‌امن‌ترین روش‌سرمایه‌گذاری برای‌مردم درکشور تبدیل‌شده‌است؟ شکاف بین‌قیمت خودرو دربازار وشرکت‌یکی ازاصلی‌ترین دلایلی است‌که مردم‌رابه خرید مستقیم‌خودرو ازشرکت ترغیب‌می‌کند. بدیهی‌است که‌درآن سال‌ها دولت‌سعی‌کرد بامداخله وسیاست‌های بخشنامه‌ای این‌مشکل‌راحل‌کند. اماهمانطور‌که مشخص‌است، این‌سیاست بخشنامه‌راه حلیبرای‌بازارآشفته‌خودرونیست. اجباری‌شدن قیمت‌خودرو درطول‌سالیان گذشته‌باعث ایجادشکاف بیشتربین قیمت‌خودروهای بازاری و کارخانه نسبت‌به گذشته‌بوده ودولت راازهدف تک نرخی‌شدن خودرو دورکرده است. به‌عبارتی‌مداخله درصنعت وبازارخودرو تاکنون منجربه‌افزایش قیمت‌خودرو وتوسعه سامانه دلالی دربازارخودرو شده‌است.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support