درآمد 6خودرو ساز از عرضه در بورس کالا چقدر است؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 22766 بازدید
درآمد 6خودرو ساز از عرضه در بورس کالا چقدر است؟

دراین زمینه‌اسناد وزارت‌صمت نشان‌می‌دهد که‌درسال گذشته درمجموع 68هزار و125دستگاه‌خودرو درازای کالا‌فروخته‌‌شده و درآمد خودروسازان ازمابه‌التفاوت قیمت فروش‌کارخانه وبورس‌ 17هزارو447میلیارد تومان‌بوده است.

به‌گزارش کارکیتا، یکی‌ازاتفاقات مهم وقابل‌توجه صنعت‌خودرو درسال1401، فروش‌خودرو دربورس بوده‌است. روشی‌که البته‌با ورود‌شورای رقابت‌به قیمت‌خودرو منتفی‌شد، اما بررسی‌آمار نشان‌می‌دهد که‌تحویل‌خودرو دراتاق‌شیشه‌ای سودمعقولی رابرای خودروسازان‌به همراه‌داشته‌است که‌می‌تواندسودی داشته‌باشد. سودبسیارعالی اگرسطح عرضه‌گسترده‌ترباشد، تأثیرمثبتی برروندتولید خواهدداشت. البته این‌راازاسنادی که‌وزارت ‌صمت‌ارائه کرده‌بود ثابت‌شد.

براین اساس وزارت‌صمت درگزارش سالانه اهداف، برنامه‌ها ودستاوردهای 1401جزئیاتی ازخودروهای‌عرضه‌شده دربورس‌کالا رااعلام‌کرد. براساس این‌گزارش سال‌گذشته تنها68هزاردستگاه دربورس فروخته‌شد. 125خودرو و درآمد خودروسازان ازمابه‌التفاوت قیمت‌فروش‌کارخانه باقیمت فروش‌دربورس‌کالا 17هزار و447میلیاردتومان بوده است.

اگرچه حجم‌خودروهای فروخته‌شده درمبادلات‌پایاپای وسودحاصل ازآن به‌اندازه‌ای بالانبود که‌تأثیرقابل توجهی‌برتولید داشته‌باشد، امافروش‌خودرو درزمانی‌که خودروسازان‌بزرگ باضررهای‌سنگین مواجه‌بودند، تضمین‌شد. بورس‌نیز سیستم‌عرضه وتقاضای‌خودراداشت که‌می‌توانست اززیان‌تولیدخودرو بکاهدویاحتی باسود تولیدرا افزایش‌دهد اماآمار نشان‌می‌دهد که‌همین عرضه محدودباعث‌کاهش میزان‌تولیدخودرو نیزشده‌است. 

ازدست‌دادن شرکت‌های خودروسازی‌از طرفی‌این‌روش می‌تواند به‌مصرف‌کننده نیزکمک‌کند، زیرا قیمت‌خودرو دربورس‌معمولاً حدود15درصد کمترازبازاراست. باایجاد قیمتی‌بین قیمت‌بازار وقیمت‌کارخانه، سیستم‌مبادله‌ای تونست به‌نفع هردوذینفع‌اصلی، یعنی تولیدکننده و مصرف‌کننده عمل‌کند.

امابراساس آمارمنتشرشده ازسوی وزارت‌صمت، بیشترین‌عرضه‌خودرو دراین‌تجارت مربوط‌به ایران‌خودرو است. این‌شرکت‌ازتابستان تازمستان1401 که‌اجازه ورود خودروبه تالار‌شیشه‌ای رامی‌دهد، 53هزار و275دستگاه ازمحصولات‌خودرا به‌فروشرساندو درآمد حاصل‌ازتفاوت قیمت‌کارخانه وقیمت فروش‌تالارشیشه‌ای رابه‌دست آورد. 12هزار و 7میلیارد تومان‌بوده است. اگرچه‌ایران‌خودرودراین‌رقم رتبه‌نخست رادارد، امخودروهای عرضه‌شده توسط‌این شرکت درتجارت‌کالا تنها 8درصد ازکل عرضه خودروهای‌جاده‌ای ویژه یعنی 662هزارخودرو راتشکیل‌می‌دهد.

پس‌ازایران‌خودرو، گروه بهمن رتبه‌دوم فروشخودرو دربورس رادارد. این‌خودروسازداخلی باارسال 9580دستگاه‌خودرو به‌بورس، 3942میلیاردتن اختلاف‌قیمت بین‌کارخانه وبورس تولیدکرد.پس‌از بهمن، آرین‌پارس موتور قراردارد که1976دستگاه ازاین محصول راواردسامانه حراج‌بورس کالا کرده‌است. درآمدشرکت‌از شکاف قیمتی‌اعلام‌شده 1390میلیارد تومان‌بوده است. امادومین شرکت‌خودروسازی کشورازنظر عرضه محصولات‌درتجارت‌کالا درجایگاه چهارم‌قراردارد. سایپا درمدت مذکور3606دستگاه‌خودرو دربورس‌فروخت وسودکرد.

درآمد این‌شرکت ازمحدوه قیمتی‌مذکور 1390میلیاردتومان بوده‌است. امادومین‌شرکت بزرگ‌خودروسازی کشور ازنظرتوزیع‌محصول در بورس‌کالا رتبه‌چهارم رادارد. سایپا درمدت‌مذکور 3606دستگاه خودرو دربورس کالافروخت ودرآمدحاصل ازمابه‌التفاوت قیمت سفارش‌کارخانه باقیمتی که‌دربورس برای‌محصولات این‌شرکت پیداشد 108میلیاردتومان بوده‌است.

کرمان‌موتور نیز 137دستگاه خودرو رابه‌بورس‌کالا فروخت که‌مابه‌التفاوت قیمت‌این شرکت‌تنها یک‌میلیاردتومان خالص‌شد. خودروسازای فردانیزدررده آخراین رقم‌قرارداردوتنها 73محصول خودرا دربورس‌کالا فروخت که‌حتی به‌یک‌میلیارد تومان هم نرسید.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support