فراخوان زودتر از موعد متقاضیان خرید محصولات سایپا

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 21492 بازدید
فراخوان زودتر از موعد متقاضیان خرید محصولات سایپا

معاون بازاریابی وفروش گروه‌خودروسازی سایپاگفت: مهلت‌پرداخت وثبت‌نام خودروهای منتخب‌درسامانه یکپارچه‌توزیع خودروکه روندخریدخودرو ازسایر خودروسازان رابه‌محصولات گروه‌سایپا تغییرداد، به متقاضیان اعلام‌شد.

حسین‌کاظمی طارقی درباره‌تغییر خودروهای 1403با تحویل درفازاول فروش تلفیقی‌خودرو، گفت: با‌توجه به‌رشد کمی‌وکیفی محصولات‌گروه خودروسازی سایپا مطابق‌با شعارسال مهارتورم و افزایش‌تولید، این‌گروه توانسته‌است. درطرح تغییرخودروهای تحویلی1403 به‌سامانه یکپارچه‌تخصیص خودروشرایطی رابرای متقاضیان‌برای دریافت‌خودروهای خوددرسال جاری‌فراهم‌می‌کند. بنابراین 26هزار نفر برای‌خرید محصولات‌سایپا درطرح‌مذکور اقدام‌کردند.

وی‌خاطرنشان‌کرد: زمان‌ثبت‌نام خودروی‌منتخب راپس‌از واریز به‌طرح تلفیقی‌که سفارش‌خریدخودرو ازخودروساز دیگری‌را به‌محصول گروه سایپا‌تغییر داد، به‌متقاضی‌اعلام‌کردیم.

فراخوان اولیه‌ شاهین و سه‌‌دستگاه اتوماتیک

کاظمی‌تاکید کرد: برنامه‌ریزی دقیق ورشدمحصول ازابتدای سال1402درگروه خودروسازی‌سایپا برای تسریع‌درپاسخگویی به‌درخواست‌های متقاضیانی‌که خودروهایثبت‌نامی‌خودرا ازسایر‌خودروسازان به‌محصولات گروه‌خودروسازی سایپا تغییردادند، شناسایی‌شد. فروش سامانه‌یکپارچه‌ پس‌ازذریافت اطلاعات ازمتقاضیان واجدشرایط، ثبت‌نام ازسامانه‌ یکپارچه ترخیص‌خودرو طی‌سه بخشنامه به‌اطلاع می‌رسد.

وی‌افزود: تامین‌مالی وثبت‌نام نهایی‌برای خریدخودروهای شاهین، کوییک آر اتوماتیک، کوییک اتوماتیک وساینا اس اتوماتیک هم‌اکنون انجام‌شده است.

وی گفت: ازطریق بخشنامه کلی وارسال پیامک‌به متقاضیان، ثبت‌نام نهایی به‌اطلاع سایر متقاضیان‌می‌رسد وبراساس اولویت انتخابی متقاضی وزمان تحویل‌کالای انتخابی، امکان‌اخذ وجه‌وجوددارد و اطلاع‌رسانی لازم‌صورت می‌گیرد.

رشد 30درصدی تولید سایپادراردیبهشت

معاون بازاریابی‌وفروش سایپا نیز این‌گروه‌خودروسازی رادرمسیر رشدتولید، فروش وتحویل‌خودرو قراردادو افزود: گروه‌خودروسازی سایپادرسال کاهش‌تورم ورشدتولید موفق‌به افزایش‌تولید شد. محصولات‌خودرا بابرنامه‌ریزی‌دقیق، افزایش‌چشمگیری درگذشته‌داشته‌است وبراساس پاسخ‌به درخواست‌های‌خرید متقاضیان‌عمل کند.

وی تصریح‌کرد: ازابتدای‌سال جدیدتا 3اردیبهشت ماه58هزاردستگاه خودروفاکتور وبرای مشتریان‌صادرشد که‌نسبت به‌مدت‌مشابه سال‌گذشته 30درصد افزایش‌فاکتور وتحویل رانشان‌می‌دهد.

کاظمی‌خاطرنشان‌کرد: باافزایش‌تولید درگروه خودروسازی سایپا، روندروبه رشد عرضه‌خودرو به‌مشتریان براساس درخواست‌خرید ادامه‌خواهدداشت.

براساس‌این گزارش، تولیدگروه‌خودروسازی سایپا دراردیبهشت‌ماه امسال به45هزار و253دستگاه رسید. این‌عدد دراردیبهشت‌ماه سال‌گذشته حدود35هزار و70خودرو بوده‌است.

براین‌اساس تولید محصولات‌سایپا درماه‌گذشته ونسبت به‌مدت مشابه سال 1401حدود 30درصدافزایش داشته‌است. شایان‌ذکر است11مدل از23مدل‌خودروی قابل‌فروش دراین‌سامانه ازمحصولات گروه خودروسازی سایپااست. ازجمله‌این‌خودروها می‌توان به‌‌کوییک مدلGX (مدل تحویل نیمه‌دوم 1402 به‌بعد)، کوییک با گیربکس‌اتوماتیک، ساینا Sاتوماتیک، کوییک Rمدل GX، (موعدتحویل نیمه‌دوم 1402 به‌بعد)، سایناS (نسخه پایه)، وساینا مدلGX (موعد تحویل نیمه‌دوم 1402 به‌بعد)، ساینا مدلGX دوگانه‌سوز (موعد تحویل نیمه دوم1402 به‌بعد) واطلس (موعد تحویل نیمه‌دوم 1402 به‌بعد) هستند.

واگذاری‌اولین خودروها وارداتی ازسایپا به متقاضیان

گروه‌خودروسازی سایپا درخصوص تأمین وتحویل خودروهای وارداتی اعلام‌کرده است که‌اولین‌سری ازخودروهای چانگان GS35 پلاس وارداتی گروه‌خودروسازی سایپا به‌متقاضیان ثبت‌نام درسامانه‌یکپارچه حمل‌ونقل تحویل‌داده می‌شود. این‌خودرو که‌جزو اولین‌خودروهای واردشده به‌کشور است، براساس اولویت‌های اعلام‌شده ازسوی وزارت صنعت، معدن‌وتجارت به‌مشتریان اختصاص می‌یابد.

براین‌اساس، طبق‌اعلام گروه‌خودروسازی سایپا، متقاضیانی‌که نسبت‌به افتتاح حساب‌‌وکالتی درسازمان حمایت‌از مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان اقدام‌کرده ومبلغ موردنیاز رادراین‌حساب مسدود کرده‌و درلیست اعلام‌شده ازسوی وزارت حمایت‌ثبت‌نام کرده‌اند،واجدشرایط‌هستند. به‌سپرده‌گذار وپرداخت نهایی وثبت‌نام، گروه‌خودروسازی سایپابا برنامه‌ریزی وهماهنگی‌نسبت به‌سفارش خودروهای‌وارداتی اقدام کرده‌وبه‌عنوان اولین‌شرکت بزرگ داخلی دراین‌زمینه پاسخگوی نیازبازار ومشتریان وهمچنین سیاست‌های وزارت دفاع‌بوده‌است.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support