افزایش 48 درصدی تولید خودرو تا پایان اردیبهشت

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 20082 بازدید
افزایش 48 درصدی تولید خودرو تا پایان اردیبهشت

به‌گفته رئیس اداره‌خودروسازی وزارت‌صمت، ازابتدای سال‌جاری تاپایان اردیبهشت‌بیش‌از 193هزار دستگاه‌خودرو درسراسر کشور‌تولیدشده که‌نسبت به‌مدت‌مشابه 48درصد افزایش‌داشته‌است. سال‌گذشته عبدالله‌توکلی لاهیجانی گفت: دردوماهه نخست‌امسال حدود165هزار دستگاه‌خودروی سواری درکشورتولید شدکه‌نسبت به‌مدت مشابه‌سال گذشته 45درصد افزایش ‌داشته‌است.

وی‌گفت: دراین مدت‌بیش از21هزار دستگاه‌وانت تولیدشد که‌نسبت به‌مدت‌مشابه سال‌گذشته 58درصدافزایش داشته‌است. توکلی‌لاهیجانی خاطرنشان‌کرد: همچنین تاپایان اردیبهشت بیش از700دستگاه‌کامیونکوچک‌تولید شدکه‌نسبت به‌مدت مشابه‌سال گذشته 108درصد افزایش داشته‌است.

وی‌ادامه‌داد: حدود 380دستگاه‌مینی‌بوس واتوبوس نیز در این‌مدت تولیدشد که‌نسبت به‌مدت مشابه سال‌گذشته48درصد افزایش‌داشته‌است. مدیرکل صنایع‌خودرو وزارت‌صمت افزود: طی‌دوسال‌امسال نزدیک به‌6هزار دستگاه‌خودروی سنگین درکشور تولیدشد که‌نسبت به‌مدت‌مشابه‌سال گذشته95درصد افزایش‌را نشان‌می‌دهد. وی‌خاطرنشان‌کرد: نرخ‌رشد تولیدگروه صنعتی‌ایران‌خودرو دردوره مذکور حدود50درصد وگروه‌سایپا حدود33درصد بوده‌است.

افزایش 80درصدی تولیددربخش خصوصی

توکلی‌لاهیجانی ادامه‌داد: دردوماهه نخست امسال‌نزدیک‌به 38هزار دستگاه خودرودربخش خصوصی تولیدشد که‌نسبت ‌به21هزاردستگاه خودرو تولیدی80درصدافزایش تولیدرا نشان‌می‌دهد. درمدت مشابه‌سال گذشته، وی‌گفت: دراین‌مدت سهم بخش‌خصوصی از تولیدخودرو درکشوربه 20درصد یانزدیک‌به 4درصددر دوماهه نخست سال 1397رسید که‌پنج‌برابر بیشتر است.

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support