بزرگ ترین مانع برای تحقق هدف گذاری تولید موتور سیکلت چیست؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

9 ماه پیش 14340 بازدید
بزرگ ترین مانع برای تحقق هدف گذاری تولید موتور سیکلت چیست؟

هدف تولیدکنندگان موتور سیکلت‌درسال جاری افزایش‌دوبرابری تولیدنسبت به‌سال‌گذشته وپاسخگویی‌به تقاضای‌بازار است، اماابلاغ دستوراجرایی وزارت‌صمت برای‌محاسبه درصدتولید داخلی مانع‌بزرگی برای‌ ‌تحقق‌این امرخواهدبود.

انجمن‌ صنعت‌موتور سیکلت ضمن ابرازمخالفت بااین آیین‌نامه امیدواراست طی‌جلساتی وزارت‌کشور رابرای رفع این‌مشکل قانع‌کند.

هدف تولیدکنندگان موتور سیکلت حمایت‌ازتولید داخلی‌است. تعیین‌نسبت‌های ساختاری‌داخلی یک‌مدل موتور سیکلت‌خاص دراین قانون‌ممکن است‌باتوجه به‌عملکرد ساختاری ومکانیکی‌موجود توجیه‌اقتصادی نداشته‌باشد. علاوه‌براین، مقررات@جدید وزارت‌صمت ازاستقرار موتورهای تهیه‌شده توسط‌برخی ازتولیدکنندگان موتور سیکلت جلوگیری‌می‌کند.

براسا این‌دستور، وزارت‌صمت برای‌انواع مدل‌های موتور سیکلت‌درصدی ازتولید داخل تعیین‌کرده‌است، درحالی‌که برخی ازمدل‌ها متعلق‌به برندهای‌جهانی‌هستند وبه‌دلیل محدودیت‌امکان ارتباط‌مستقیم باشرکت سازنده‌آنها وخرید این‌عملیات وجودندارد. عملیات‌از طریق‌شرکت‌های واسطه ونمایندگان‌کشورهای مختلف انجام‌می‌شود.

ازسوی‌دیگر به‌دلیل رواج‌کم تولید وگرانی‌این موتور سیکلت‌ها درکشور، تولیدکنندگان‌اجازه واردات‌قطعات رانمی‌دهند، مگراینکه ممنوعیت‌برداشته شود واجازه‌تماس مستقیم‌باسازنده ودرصورت داشتن نمونه‌های‌داخلی قطعات‌موردتایید واحدکنترل‌کیفیت شرکت‌مادرهستند. ممکن‌است قطعات این‌مدل موتور سیکلت ازمجموعه قطعات وارداتی‌حذف‌شود.

زیراامکان‌ واردات برخی‌ موتور سیکلت‌ها وجودندارد. اجرای‌این بخشنامه درشرایط‌فعلی منجربه‌ممنوعیت واردات‌برخی ازمدل‌ها که‌عمدتاً موتور سیکلت‌های باتکنولوژی روزدنیا‌هستند، خواهدشد. دراین‌صورت باید به‌هوندا CG 125 تکیه‌می‌کردیم‌که دارای‌تکنولوژِی قدیمی هستند، متکی‌شویم یاراه‌دیگری برای‌حل‌این مشکل درنظربگیرید.

اجرای‌صحیح دستورالعمل‌ها برای‌محاسبه تعدادساخت وسازهای‌داخلی، بایدچندموتور سیکلت راجدا کند وداخلی‌سازی آنها‌به‌صورت پلکانی‌است.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این مقاله با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support