زمان آزادسازی مبلغ بلوکه شده در حساب وکالتی اعلام شد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 23570 بازدید
زمان آزادسازی مبلغ بلوکه شده در حساب وکالتی اعلام شد

به گزارش‌کارکیتا، یکی‌از سوالات متداول‌متقاضیان خودرواین است‌که مبلغ 100میلیون‌تومان قفل شده‌در حساب‌وکالتی چه زمانی‌آزاد می‌شود؟

فرآیند انتخاب‌خودرو در سیستم یکپارچه‌ نیزتقریباً به‌پایان رسیده‌است. براین اساس‌تنها متقاضیان‌واجد شرایطی‌که اطلاعات‌آنها ازسوی بانک به‌سامانهارسال شده‌است می‌توانند باانتخاب اولویت5دستگاه نسبت‌به ایجاد لیست‌انتظار برای‌سامانه درتاریخ تعیین‌شده اقدام‌کنند. زمان‌ثبت‌نام براولویت عرضه‌خودرو تأثیری‌ندارد.

یکی‌از تأثیرات متقاضیان این‌است که‌مبلغ 100میلیون تومان‌مسدودشده درحساب درحساب‌وکالتی چه‌زمانی آزادمی‌شود.

مرحله دوم: زمانبندی برنامه برای هرمحصول و اعلام زمانبندی به‌ازای هرمحصول مشخص

پس‌از تعیین وقت، براساس برنامه‌تولیداعلام شده‌ازسوی شرکت‌های خودروسازی‌داخلی، لیست متقاضیانی‌که ثبت‌نام اولیه‌را پشت‌سر گذاشته‌اند درسامانه اعلام‌می‌شود.

تبصره1 - زمان‌بندی درسامانه https://www.esalecar.ir براساس لیست‌نوبت‌های خرداد 1402 (لیست‌انتظار برحسب محصول) اعلام‌می‌شود.

تبصره 2 - قراردادن متقاضی درلیست‌انتظار براساس جدول‌زمانی منتشرشده، تعهدی‌برای‌خودروساز به‌تهیه خودرو ایجادنمی‌کند واین تعهدپس ازپایان مرحله‌سوم وبراساس نتیجه‌فروش برقرارمی‌شود. براساس مفادقرارداد تکمیل‌شده، قراردادبین متقاضی وخودروساز انجام‌می‌شود.

تبصره 3 - دراین‌مرحله وپس ازپایان مهلت اعلام‌نتیجه، متقاضی‌می‌تواند ازحساب نیابتی‌وام بگیرد، درصورتی‌که واجدشرایط بخواهدخودرو راطبق‌برنامه‌ریزی برای این‌مرحلهتحویل‌دهد، می‌تواند باتماس باشرکت‌سازنده خودرو، ثبت‌نام راتکمیل‌کند. باتوجه‌به قیمت‌روز به‌حساب خودروساز پرداخت‌کنید وادامه دهید ویاپس‌از اعلام‌نتایج دوره‌انصراف دهید وازلیست انتظار‌خودرو خارج‌شوید.

مرحله سوم: تأیید ثبت‌نام متقاضیان براساس فراخوان خودرو

دراین‌مرحله خودروساز موظف است‌پس ازاعلام زمانبندی‌به متقاضیان وتشکیل‌فهرست انتظار برای‌هرمحصول، هرفراخوان برای طرح‌های فروش‌خودرو راطبق برنامه زمان‌بندی وبه‌نوبت اعلام‌کند، این‌برای خودروسازان درطول‌زمان وصرفاً مبتنیبرآن است. درلیست اولویت‌های مشخص‌شده برای‌هرمحصول، تماس‌راپردازش‌کرده وبراساس قیمت‌روز خودرو، ثبت وانعقاد قراردا‌فروش راتأییدمی‌کنند.

تبصره‌ 1 - تأیید ثبت‌نام توسط‌خودروسازان دراین طرح‌براساس قیمت‌روز طبق ضوابط بازارخودرو شورای رقابت‌می‌باشد.

تبصره 2 - چنانچه‌در حین‌تماس، تحویل یاتحویل‌نهایی مشتری، مشخص‌شود که‌مشتری دراین مدتاز شرایط رسیدگی‌مندرج دراطلاعیه تخلف‌کرده یاخودرویی رااز خودروساز داخلی دیگری خریداری‌کرده است. ثبت‌نام دراین طرح کان‌لم‌یکن تلقی‌می‌شود.

همچنین لازم‌به‌ذکر است‌اطلاعات کلیه ‌متقاضیان‌مرتبط بااین طرح‌براساس ماده19 آیین‌نامه اجرای‌ماده 14الحاقی قانون‌مبارزه باپولشویی وطرح‌مالیات عایدی‌برسرمایه دراختیار مراجع ذیربط قرار‌می‌گیرد.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با ما به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support