بازسازی اتوبوس های فرسوده تولید داخل

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 21181 بازدید
بازسازی اتوبوس های فرسوده تولید داخل

بحث واردات‌اتوبوس برای ناوگان‌اتوبوسرانی کشور درحالی‌تشدید شده‌است که‌برخی ازمسئولان کشورادعا می‌کنند تولیدکنندگان داخلی‌ظرفیت کافی‌برای تولیدخودرو وتأمین نیازناوگان راندارند. این‌درحالی است‌که اتوبوس‌سازان داخلی‌بارها اعلام‌کرده‌اندباشرط ثبت‌سفارش به‌موقع می‌توانندبخش‌زیادی ازنیازداخلی راتأمین کنند. امااکنون به‌نظرمی‌رسد مسئولان‌نگاهی جزئی‌به ظرفیت‌خودروسازان داخلی‌داشته وبرنامه‌هایی رابرای استفاده‌ازظرفیت تولیدکننده درنظرگرفته‌اند. آنطور که‌نماینده حمل‌ونقل شهرداری تهران‌اعلام‌کرد هزار اتوبوس واردناوگان پایتخت‌می‌شوند.

ظرفیت‌ اتوبوس‌سازان پاسخگوی نیاز داخلی‌ نیست

بحث واردات‌اتوبوس ازخارجدرحالی‌مطرح شد که‌سازندگان داخلی‌ادعا می‌کنند ظرفیت‌اتوبوس‌سازی پاسخگوی‌نیاز داخلی‌است امابرخی مسئولان احساس‌می‌کنند تأمین‌اتوبوس‌های موردنیاز این‌بخش زمان‌زیادی‌می‌برد. تولیدونبود ظرفیت کافی‌دراین بخش وجودندارد. معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران‌روزگذشته دراین‌خصوص گفت: یکی‌ازاولویت‌های اصلی‌مااتوبوس است اما‌تولیداتوبوس داخلی‌نزدیک به‌هشت‌سال است‌که غیرفعال است وچندماه‌طول می‌کشدتا خط‌تولید اتوبوس‌فعال شود.

جلال بهرامی‌درباره طرح‌واردات اتوبوس‌ازخارج تزکشورگفت: سال‌گذشته قیمت‌اتوبوس دراین زمان 3میلیارد و600میلیون دلاربود امااکنون با افزایش 100درصدی قیمت‌به 7میلیاردرسیده است. برای‌واردات اتوبوس‌نیز یک‌سال تلاش‌کردیم، اما کسب مجوزها طول‌کشید و محیط‌زیست این‌مشکل راجدی‌‌گرفت و واردات‌اتوبوس واقعاسخت‌است.

وی‌افزود: تولیدکنندگان ظرفیت‌تولید چندانی‌نداشتند وحتی‌برخی‌ازشرکت‌ها خطوط‌تولید نداشتند که‌سعی کردیم آن‌خطوط تولیدرافعال کنیم.

برنامه‌ریزی برای فعال سازی 4000 دستگاه اتوبوس

بهرامی‌گفت: قرارداد یاتفاهم‌نامه اولیه 360میلیاردتومانی برای‌ورود اتوبوس‌به حمل‌ونقل عمومی‌منعقد ومدلمالی‌آن تعریف‌شده است.

وی‌افزود: تا45روز آینده تمام‌یادداشت‌ها به‌قرارداد تبدیل‌می‌شود وباید اعلام‌کنیم بدون‌نتیجه به‌ظرفیت وزارت‌کشور ناوگان 1700اتوبوس‌را جابه‌جا می‌کنیم.

وی‌بیان‌کرد: باتوجه به‌پولی‌که پرداخت‌کرده‌ایم، درصورت انجام تعهدات‌وزارت‌کشور تاپایان‌سال یک‌هزارو670اتوبوس درناوگان‌خود خواهیم‌داشت ودرمجموع 4هزار اتوبوس درشهرفعال می‌شود.

کمبود پول و ظرفیت محدود تولید

براساس آنچه‌طرح‌توسعه شهرتهران نشان‌می‌دهد تاسال 1404باید 10هزاراتوبوس برای‌این ناوگان‌خریداری‌شود. این‌درحالی است‌که‌به‌گفته معاون‌حمل ‌ونقل شهرداری‌تهران، به‌نظر م‌رسد ظرفیت‌خودروسازان داخلی‌برای تأمین‌نیاز ناوگان‌خودروسازی کافی‌نیست. طبق‌گفته جلال‌بهرامی درسال1402 ونیمه‌اول1403 باید 4000اتوبوس واردناوگان کشور شود امابرای‌خرید10هزاراتوبوس حداقل 70هزارمیلیارد تومان‌نیازاست که‌اگرپول‌داشته‌باشیم ظرفیت‌تولیدکمی داریم. وی‌در این‌خصوص افزود: قرارداد تولید 2000دستگاه‌اتوبوس راباشرکت عقاب‌افشان که‌درتولید 1000دستگاه اتوبوس‌فعال است‌منعقدکرده‌ایم واین‌شرکت قول‌داده است 500دستگاه‌اتوبوس راتاپایان سال تحویل‌دهد.

بازسازی؛ یک راه حل مؤثر در غیاب پروژه‌های نوسازی

ازسوی‌دیگر برخی‌از کارشناسان این‌حوزه معتقدند یکی‌ازراه‌های مؤثربرای‌احیای ناوگان اتوبوسرانی‌کشوری، نوسازی‌مدل‌های موجوداست. ازآنجایی که‌بارها اعلام‌شده‌است که‌بودجه کافی‌برای‌نوسازی ناوگان‌ وخریدیاواردات اتوبوس‌های موردنیاز شهرها‌وجودندارند، شایدیکی‌از مؤثرترین اقدامات درحال‌حاضر، بهینه‌سازی ناوگان یانوسازی نمونه‌های‌قدیمی باشد، بهرامی‌درهمین نشست خصوصی‌بااشاره به‌اقدامات معاونت حمل‌ونقل شهرداری‌تهران در20ماه‌گذشته، اظهارداشت: دردوماهه نخست‌امسال نوسازی‌اتوبوس‌ها رادردستور کارقرارداده‌ایم وبرنامه‌ریزی می‌کنیم. برای‌نوسازی 500اتوبوس از2000اتوبوسی که درحال‌حاضر داریم. وتاپایان سال960 اتوبوس دوکابین به‌طور کامل‌بازسازی می‌شود تاناوگان سیار درخطوط BART وجودداشته باشد.

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support