چه افرادی می توانند خودروی دست دوم وارد کنند؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 20288 بازدید
چه افرادی می توانند خودروی دست دوم وارد کنند؟

آنچه امروزبه مجلس آمده‌است بحث‌خرید خودروهای‌فرسوده ازخارج ازکشور است، جزئیات‌این برنامه‌هنوز تصویب نشده است، اماقبل‌از این اتفاق، مسئولان‌مربوطه جزئیات وشرایط واردات این‌خودروها رااعلام کردند.

شرایط واردات خودرو دست دوم

به‌نظر می‌رسد یکی‌از مهم‌ترین‌شرایط واردات خودروهای‌کارکرده، طول عمرخودرو است‌که نبایدازپنج سال‌بیشترشود. بنابراین ‌درصورتی که‌واردات‌خودروهای‌فرسوده درسال جاری‌مجاز باشد، ازسال 2018 به‌بعد فقط‌خودروها اجازه‌ورود به‌کشور راخواهدداشت.

یکی‌دیگر ازالزمات واردات‌خودرو این‌است که‌این خودروهای‌وارداتی بایددارای استانداردهای‌سازمان ملی‌استاندارد وسازمان محیط‌زیست باشند. البته باتوجه‌به کیفیت واستانداردهای داخلی‌به نظرمی‌رسد خودروهای‌وارداتی مرغوب‌راه‌سخت ودشواری برای‌ورود به‌ایران ندارند. ازآنجایی ‌که‌ایران قصددارد ازکشورهایی مانندهند که‌برخی ازخودروهای آنها‌ازمشخصات پایین‌تری نسبت‌به خودروهای داخلی برخوردارهستند، خودرووارد کند.

تاکنون هیچ‌شرایط دیگری‌برای واردات‌خودروهای فرسوده‌تعیین نشده‌است. اماسوال دیگراین است‌که چه‌کسانی می‌توانند خودروواردکنند؟ درمورد خودروهای جدیدهمانطور‌که درآخرذکرشد، تنها خودروسازان‌می‌توانند خودروهای‌جدید واردکشور کنند وواردات به‌جای صادرات قطعات‌یدکی است.

امابه نظرمی‌رسد شرایط‌برای واردات‌خودروهای فرسوده‌راحت‌تر باشد. محمدباقرقالیباف، رئیس‌مجلس شورای‌اسلامی اعلام‌کرد: دراین‌طرح هرشخص‌حقیقی می‌تواند بدون کارت‌بازرگانی خودروواردکند.

اماچندی‌پیش قائم‌مقام وزیر صمت این‌شرط راردکرد وگفت: واردات‌خودروهای نووکارکرده باید درچارچوب مقررات مصوب‌دولت وبراساس قوانین ومقررات مربوطه‌ازجمله‌واردات باشد. واردکنندگان‌اصیل وقانونی دارای‌کارت بازرگانی‌معتبر استفاده‌ازارز برای‌کالاهای اساسی‌وضروری رابارعایت حدودمقرر درمقررات ورعایت منابع‌ارزی کشوردر اولویت قراردهند.

بیانیه‌ای مبنی‌براینکه واردات‌خودروی‌فرسوده کارساده‌ای نیست ونیازمندداشتن کارت‌بازرگانی ومنبع ارزموردنیاز برای‌واردات است‌و ممکن‌است شرط‌واردات به‌جای صادرات مجدداعمال‌شود. آیین‌نامه‌ای که‌درصورت تصویب، واردات‌خودرو فقط‌به خودروسازان واگذارمی‌شود. یعنی‌در این طرح‌فقط‌خودروسازان وقطعه‌سازان می‌توانند خودروی‌دست دوم‌واردکنند ونه‌افراد حقیقی.

آیا خودروهای دست دوم وارداتی می‌توانند قیمت‌ها را کاهش‌ دهند؟

به‌گفته‌کارشناسان برای‌دریافت پاسخ این‌سوال ابتداحجم واردات‌خودرو را بررسی‌کنید. اگرتعداد خودروهای‌وارداتی نویادست‌دوم زیادباشد، واردات‌می‌تواند قیمت‌خودروهای داخلی‌هم رده‌راکاهش دهد. اما‌اگرواردات محدود وکم‌باشد نمی‌تواند برروندبازار تاثیربگذارد.

حتی‌پس ازآزادسازی واردات خودرو درکشور، واردات شکل‌رسمی وجدی به‌خودگرفت وبه‌نظر می‌رسد دولت‌به‌وعده آزادسازی عمل‌کرده‌است. درغیراینصورت واردات‌خودروهای جدیدگرفتارتشریفات اداری وتخصیص ارزخارجی وممنوعیت ومحدودیت واردات‌از این کشورو آن کشوراست.

اگر قرارباشد درواردات خودروهای‌فرسوده نیزهمین روندادامه‌یابد، نباید انتظارداشت که‌خودروهای زیادی‌وارد کشورشود واین واردات‌تأثیری برقیمت‌ها نخواهدداشت. امااگ واردات واقعا آزادشود، می‌توان انتظارداشت که‌قیمت‌ها کاهش‌یابد.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support