دلیل تخصیص ندادن خودرو به ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه چه بود؟

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 20392 بازدید
دلیل تخصیص ندادن خودرو به ثبت نام کنندگان سامانه یکپارچه چه بود؟

به گزارش‌کارکیتا، قراربود نتایج قرعه‌کشی ثبت‌نام درسامانه یکپارچه تخصیص‌خودرو ساعت 14دیروز اعلام‌شود. پس ازآن اعلام شدکه برخی‌از متقاضیان‌خودرو دریافت نکرده‌اند. علتش‌چه بود؟

ظاهرا این‌افراد ازبین 5گزینه‌ای که می‌توانستند یکی‌از دوگروه خودروساز خصوصی‌راانتخاب‌کنند، یک‌یا دو اولویت‌را انتخاب‌کردند. که‌این انتخاب بابرنامه تولیداین‌خودروسازان همخوانی‌نداشت به‌همین دلیل‌هیچ یک‌از خودروها دراختیار این‌افراد قرارنگرفت.

برخی‌از متقاضیان خریدمحصولات سایپاازادامه توزیع‌محصولاتی مانند «شاهین» تا زمستان1403 خبر داده‌اندوبرخی نیزازدرج تخصیص برای‌هر 5اولویت‌خبرداده‌اند.

برای‌کسانی که‌کمتر از5اولویت ویاحتی 5اولویت‌رابه دلیل‌زیاد بودن‌متقاضی انتخاب‌کردند، خودرویی‌درنظر گرفته‌نشد ودرمرحله بعدمی‌توان به کسانی‌که خودروتخصیص داده‌نشده رابرای سال1404درمرحله بعدی‌اولویت خودرو به‌آنها اعطاخواهدشد.

شهریورماه؛ یکی دیگر از فرصت‌های ثبت‌نام سیستم یکپارچه است

درواقع‌کسانی که‌دراین مدت‌ازاعلام نتایج سامانه‌یکپارچه نتوانستند‌ خودرویی خریداری‌کنند، درشهریور‌ماه فرصت‌خواهند داشت‌تا براساس قدرت‌غیرقابل قبول‌خودروسازان ومحصولات‌جدید درشهریور محصول‌دیگری راانتخاب کنند.

دراین‌مرحله 97درصد ازمتقاضیان‌خودرو اختصاص‌یافته و3درصد باقی‌مانده بایدتاشهریورماه صبر‌کنند. البته‌ازگروه اول‌برخی ازطولانی‌بودن زمان تحویل‌خودرو انتقادمی‌کنند. براساس نتایج‌اعلام‌شده درشب‌گذشته برخی‌ازآنها درزمستان 1403به‌خودروی موردنظر خوددست‌خواهندیافت.

زمان اعلام نتایج خودروهای فرسوده فرا رسیده است

مهدی تقدسی، مجری‌طرح یکپارچه‌خودرو نیزشب گذشته‌گفت: 112هزارنفر درقالب طرح‌های جوانان دراین‌دوره حضوریافتند وبه همه آنها خودروداده شد. همچنین 20هزار نفر درقالب خودروهای‌فرسوده دراین طرح شرکت‌کردند وبا توجه‌به نیازبه پالایش‌اطلاعات، نتایج‌هفته‌آینده اعلام خواهدشد.

تکلیف پول‌‌های بلوکه شده چه‌ می‌شود؟

به‌گزارش‌کارکیتا، دردسترس بودن ومسدودشدن 100میلیون ‌تومان‌برای‌هرمشتری والبته‌تاخیردرصدور، اعتراض بسیاری‌از ثبت‌نام کنندگان رادرپی داشت.

به‌خصوص درحال‌حاضر باتوجه‌به شرایط اعلام‌شده تحویل‌محصول، احتمال‌انصراف وریزش متقاضیان‌بالا رفته‌در حالی‌که برخی سرمایه‌هایشان حداقل یک‌ماه دربانک‌ها بلوکه‌شده‌است.

دراین‌مدت گفته‌شد 100میلیون تومانی‌که مردم‌از30اردیبهشت تا9اردیبهشت درحساب‌های وکالتی‌خود بلوکه‌کرده‌اند درحساب‌آنها وجودداد وحتی‌مردم می‌توانند این‌پول رابرداشت‌کنند. اما این‌پول رامی‌توان پیش‌ازموعد برداشت‌کرد زیرامردم ازشرکت‌دراین‌مرحله خریدخودرو صرف‌نظر کرده وصف‌تحویل‌خودرو راترک کنند.

امااززمانی که‌نتایج اعلام‌شد، مرم‌می‌توانند 100میلیون ازحساب‌های وکالتی‌خود برداشت‌کنند ومردم مجبورنیستند برای‌برداشت این‌پول به‌بانک‌مراجعه کنند. زیراگفته‌می‌شود به‌محض اعلام نتایج‌منابع مسدودشده‌آزاد می‌شود وافراد می‌توانند ازحساب‌های وکالتی خودخارج شوند.

دیروز تاخیراعلام‌‌نتایج درسامانه یکپارچه موردانتقاد برخی‌از متقاضیان‌قرار گرفت. این‌گروه انتقادمی‌کنند که‌برداشت واقعی این‌وجوه به‌فرداموکول‌شده است، زیرا‌بانک‌ها ساعت‌کاری ندارند وپول‌مردم یک‌روز دیگر دربانک بلوکه می‌ماند.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support