فراهم شدن امکان تغییر اولویت برای خودروهای تحویلی 1403

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 25005 بازدید
فراهم شدن امکان تغییر اولویت برای خودروهای تحویلی 1403

با مشخص‌‌شدن نتایج دوردوم فروش‌خودرو درسامانه‌ملی، کار ثبت‌نام شدگان مشخص‌شد واز امروزمی‌توانند 100میلیون تومان‌ازحساب بانکی خودبرداشت کنند، البته برخی‌از ثبت‌نام نیز نتوانسته‌اند واجدشرایط دریافت‌خودرو شوند که‌همین امرباعث نارضایتی‌ثبت‌نام کنندگان‌شد.

دراین زمینه‌باید به‌نکات زیر توجه‌کرد:

1- خودروسازباید پس‌از اطلاع زمانبندی‌به متقاضیان، فراخوان‌های طرح‌های فروش‌خودرو راباتوجه به‌زمان ولیست انجام‌شده اعلام‌کند، بنابراین خودروسازان به‌مرر زمان وصرفابرمبنای لیست‌اولویت‌بندی مشخص‌شده برای‌هرمحصول، نسبت‌به فراخوان وقطعی‌نمودن ثبت‌نام براساس قیمت‌روز خودرو قراردادفروش می‌بندند.

2- تاییدیه‌ثبت‌نام خودروسازان دراین‌طرح براساس لیست نوبت‌دهی‌شده طبق آیین‌نامه بازارخودرو کمیسیون رقابت‌می‌باشد.

3- کلیه‌افرادی که درمرحله‌دوم سامانه‌شرکت کردند طبق‌برنامه‌زمان‌بندی شده تاپایان سال1403 طبق برنامه‌تولید خودروسازان‌داخلی خودرو دریافت‌می‌کنند.

البته درشهریورماه امکان‌انتخاب خودروی‌جدید وجوددارد که‌ازسوی وزارت‌صمت اعلام‌می‌شود، سه‌درصد باقی‌مانده بادرنظر گرفتن‌ظرفیت برنامه‌ریزی‌شده برای محصولات جدیداولویت‌های خودرا حفظ‌خواهندکرد. بدین‌ترتیب تمامی‌متقاضیان مرحله‌دوم سامانه‌یکپارچه، خودروهای مشابه‌فازاول رادریافت خواهند کرد. برای‌کسانی که‌تاریخ تحویل‌خودروشان تانیمه دوم‌سال 1403 به‌تعویق‌افتاده است، برنامه‌تعویض اولویت‌بندی اعلام می‌شود وممکن است‌محصولات خود رامجددا ارزیابی‌کنند.

نظرات ارزشمند خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support