اجرایی شدن کروکی های الکترونیک خودرو در سال جاری

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

12 ماه پیش 19558 بازدید
اجرایی شدن کروکی های الکترونیک خودرو در سال جاری

کروکی‌های الکترونیکی موضوعی‌است که‌ازاواخر سال 1399 باعنوان «پلیس‌هوشمند» درهفته فراجا اداره‌پلیس مطرح‌شده است. درهمان‌زمان اعلام‌شد که‌طرح تصادفات‌به صورت‌الکترونیکی ساخته‌می‌شود تااین طرح‌ها اطلاعات کامل‌تری‌درمورد تصادفات به‌کارشناسان داده واز تخلفاتی مانندتصادفات ساختگی جلوگیری‌شود.

سردارسید کمال‌هادیانفر؛ رئیس‌پلیس راهوردر گفت: سالانه‌یک میلیون‌ودویست‌هزار تصادف‌اعم ازجرحی وفوتی درکشور داریم که‌بایدبرای‌این تصادفات کروکی‌انجام‌شود. وی‌بااشاره به‌اینکه درطرح‌های کاغذی خطرخطا وجوددارد، افزود: این‌طرح‌ها بایدبه مراجع‌قضایی، کارشناسی وبیمه ارسال‌شود وگاهی‌ممکن است‌طرح اصلی‌آسیب ببیند وخوانایی کافی‌نداشته‌باشد.

رئیس‌پلیس راهنمایی‌ورانندگی پلیس‌راه خاطرنشان‌کرد: برای‌این‌کار نقشه‌های الکترونیکی‌پیشنهادشد تادرکنار نقشه‌تصادفات اطلاعاتی ازجمله نقاط‌حادثه‌خیز، کلانتری‌درنقاط پرتصادف، تصادفات‌خودروها ارائه‌شود.تجریه‌و تحلیل واقدامات پیشگیرانه‌ومتقابل لازم راانجام‌دهد.

هادیانفر بابیان‌اینکه سامانه کروکی‌الکترونیک دراواخرسال 1399آماده شده‌بودگفت: ازابتدای‌سال 1400کروکی‌الکترونیک به‌صورت پایلوت درقم اجراشد ومشکلات‌فنی آن هم‌برطرف شد وهم‌اکنون در سراسرکشور آماده‌اجرااست.

وی‌تصریح‌کرد: به‌زودی 7هزارتبلت باقابلیت‌ثبت ترافیک الکترونیکی‌دراختیار پلیس‌راهنمایی‌ورانندگی قرارمی‌گیرد تاتمامی پلیس‌راه و راهنمایی‌ورانندگی سراسرکشور به‌این تبلت‌ها‌مجهزشوند. رئیس‌پلیس راهنمایی‌ورانندگی کشورگفت: به‌محض ترسیم کروکی‌الکترونیکی پیاک‌برای مقصر وهم برای‌بی‌گناه ارسال‌می‌شود. ضمنااین طرح‌درسایت پلیس‌ثبت وسپس برای‌شرکت بیمه‌ارسال می‌شود. وکمک‌زیادی به‌کاهش کروکی‌های الکترونیک‌به صورت‌صوری می‌کند.

هادیانفر بابیان‌اینکه منشا‌تصادفات‌خودرو درکروکی‌کاغذی‌مشخص نیست، بیان‌کرد: ازآنجایی‌که منشا تصادفات‌خودرو درکروکی‌کاغذی مشخص‌نیست، این‌امکان‌وجود داردکه فردصبح بایک‌ پلاک‌خودرو، تصادف‌را جعل‌کند. وخسارت وارده‌رااز شرکت‌بیمه طلب‌کند وسپس خودروی‌تقلبی رامی‌فروشد وسعی‌می‌کند تصادف‌ساختگی دیگری‌انجام‌دهد.

رئیس‌پلیس راهورفراجا بابیان‌اینکه شرکت‌های بیمه‌سالانه 2میلیارد‌تومان برای‌تصادفات‌ساختگی هزینه‌می‌کنند، می‌گوید: باکروکی‌های الکترونیکی سوء‌استفاده ازتصادفات‌کاهش می‌یابد وخودروهای دارای‌تصادف کم‌وزیاد شناسایی‌می‌شوند.

وی‌درپاسخ به‌سوالی‌مبنی براینکه چه‌زمانی کروکی‌الکترونیکی درکشور اجرامی‌شود گفت: بناداریم درروز عیدمبعث این‌طرح رادرسراسر کشوررونمایی واجراکنیم.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این مقاله با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support