اعلام نتایج نوبت بندی خودروهای فرسوده

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 18912 بازدید
اعلام نتایج نوبت بندی خودروهای فرسوده

نتایج تخصیص‌توزیع خودروبه متقاضیان‌مرحله‌دوم فروش‌یکپارچه برای‌متقاضیان عادی ومادران‌مشمول طرح جمعیتی‌جوانان هفته‌گذشته چهارشنبه‌ 24خردادماه اعلام‌شد.

فرآیند دوردوم سامانه‌یکپارچه عرضه‌خودروهای داخلی‌طبق پروسه تعیین‌وقت از20اردیبهشت‌ماه 1402آغازشد تا متقاضیان خریدخودرو ازطریق این‌سامانه درفاصله‌زمانی بین20تا29 اردیبهشت‌ماه فرصت داشته‌باشند تانسبت به‌‌افتتاح حساب‌وکالتی به‌نام سازمان‌حمایت نزدبانک‌ها اقدام‌کنند.

بعداز افتتاح‌حساب وپایش اطلاعات‌مشتریان، متقاضیانی‌که شرایط‌لازم راداشتند می‌توانند دربازه زمانی3تا10خرداد درسامانه‌انتخاب خودرو اقدام‌کنند. هدف ازاجرای این‌برنامه عرضه‌گسترده وشفاف خودروهای‌داخلی‌است.

باتوجه به‌افزایش وثبات‌حرکت تولیدخودرو درسال‌جاری و برنامه‌ریزی‌هایی که‌برای ادامه‌ افزایش‌تولید درحال انجام‌است. دراولین‌دوره عرضه‌خودرو ازطریق سامانه‌یکپارچه بیش‌از 900هزار نفربرای خرید‌خودرو ثبت‌نام کردند وطبق قول‌فاطمی امین‌، مدیرسابق صمت‌مبنی برحذف‌قرعه‌کشی داده‌بود، دردوره اول‌بدون قرعه‌کشی وفقط‌براساس نوبت‌دهی به‌تمام متقاضیان‌خرید خودرودرسامانه براساس نوبت‌خودرو داده‌می‌شود.

نتایج‌ دوردوم اولویت‌بندی سامانه‌یکپارچه عرضه‌خودروهای داخلی ازطریق سامانه‌یکپارچه به‌آدرس https://esalecar.ir/hogin قابل مشاهده‌است. دردور دوم‌این برنامه‌تلفیقی، حدود3درصد ازمتقاضیان بادر دسترس نبودن‌خودرو مواجه شدند تااینکه‌مقرر شداین‌برنامه درشهریورماه امسال برای‌این افرادبازگشایی شود وآنها بتوانندخودرورا انتخاب کنند.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support