امکان حضور مالکین موتور سیکلت در طرح صدور یک روزه گواهی نامه

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 24781 بازدید
امکان حضور مالکین موتور سیکلت در طرح صدور یک روزه گواهی نامه

آمارها ‌نشان‌می‌دهد که‌بسیاری ازمردم ازموتور سیکلت می‌خرند وبدون گواهینامه‌رانندگی‌می‌کنند. به‌همین دلیل‌است که‌تعداد جرایم‌وتصادفات جاده‌ای درحال افزایش‌است. برای‌جلوگیری ازچنین حوادثی‌مسئولین       طرحی‌به نام «گواهینامه یک روزه» رابرای راکبان‌موتور سیکلت پیش‌بینی کرده‌اند. این‌طرح شیوه ثبت‌نام ومدارک ویژه‌نیازدارد زیرادر کمتراز 24ساعت گواهی‌نامه صادرمی‌شود.

6میلیون و 800هزار نفر گواهینامه موتور سیکلت‌ ندارند!

دوروز پیش‌رئیس پلیس‌راهور فراجادرباره اجرای طرح‌گواهینامه‌یک روزه‌موتور سیکلت گفت: اکنون‌طرح گواهینامه یک‌روزه موتور سیکلت‌به صورت پایلوتدراصفهان اجرا‌شده است؛ درحال برنامه‌ریزی برای‌تکمیل این‌طرح درتبریز ودریکی دوهفته‌آینده بارفع خلأها ومشکلات سیستم‌آن رادر سراسرکشور اجراخواهیم کرد.

سردارسید کمال‌هادیان‌فر درباره اطلاعات‌آزمایشی یک‌روزه گواهینامه‌موتور سیکلت افزود: براساس اطلاعات‌پلیس راهور طی‌تحقیقات انجام‌شده متوجه‌شدیم شش میلیون و800هزار نفر درکشور بدون‌گواهینامه ازموتور سیکلت استفاده‌می‌کنند. که‌اگر بخواهیماین‌افراد گواهینامه‌موتور سیکلت رابا روال عادی‌دریافت‌کنند، بیش‌از40 سال‌زمان می‌برد. به‌همین دلیل‌طرحی برای‌موتور سیکلت یک‌روزه را پیشنهاددادیم.

وی‌گفت: مشکلاتی‌مانند هزینه‌های‌بالا وطولانِی‌شدن مراحل‌اخذ گواهینامه‌باعث می‌شود برخی‌از موتورسواران فاقدگواهینامه‌باشند.

هادیان‌فردرباره‌اینکه چه‌کسانی روزی‌می‌توانند گواهینامه‌موتور سیکلت بگیرند، گفت: متقاضیان‌توجه داشته‌باشند که‌افرادی‌می‌توانند دراین طرح‌شرکت‌کنند که‌موتور سیکلت بنام خوددارند. درواقع‌افرادی که‌موتور سیکلت‌ندارند بایدروند قدیمی‌رادنبال‌کنند. امااگر شخصی‌موتور سیکلت داشته‌باشد می‌تواند درطرح گرفتن گواهینامه‌یک روزه‌موتور سیکلت شرکت کند وگواهینامه بگیرد.

با 60 درصد هزینه کمتر گواهینامه بگیرید

رئیس‌پلیس راهورفراجا درباره اینکه آیامجوز ظرف یک‌روز صادرمی‌شود، گفت: بستگی به‌متقاضی دارد. دراین طرح، اقدامات‌لازم مانند تست‌مقررات، آزمون‌عملی، معاینه‌پزشکی وغیره دریک‌روز انجام‌می‌شود. بااین‌حال، متقاضی‌باید مهارت‌های لازم راداشته‌باشد وبایدنمرات‌کافی راکسب کند. اگرفردی‌تمام این‌تست‌ها وامتحانات رابه درستی انجام‌دهد، درواقع اقدامات‌لازم رابرای گرفتن‌گواهینامه دریک‌روز انجام‌داده‌است.

هادیان‌فر درباره‌هزینه دریافت‌این گواهینامه نیزگفت: طرح‌یک‌روزه حدود 60درصدارزانتر ازروال عادی‌اخذ خواهدشد.اما‌یکبار دیگر‌تأکیدمی‌کنم که‌این طرح‌فقط مختص دارندگان موتور سیکلت است‌وافراد بدون‌موتور باید همان‌مسیر عادی‌راطی کنند.

رئیس‌پلیس راهورفراجا درباره‌اجرای‌سراسری طرح‌گواهینامه یک‌روزه موتور سیکلت‌گفت: این‌طرح‌قطعا درسراسرکشور اجرامی‌شود وفرمانده فراجانیز بااجرای آن موافقت‌کرده‌است. طی یک‌تا دوهفته آینده این‌طرح درتبریز اجرا ودرسراسر کشور هم اجراخواهیم‌کرد و نواقص‌ومشکلات احتمالی‌که ممکن است‌دراجرای آزمایشی‌شناسایی شودرابرطرف خواهیم کرد. دراجرای این‌طرح می‌توان تمامی‌آموزشگاه‌های موتور سیکلت را مشارکت‌داد.

آموزشگاه‌های رانندگی نباید هزینه‌ای دریافت کنند!

رئیس‌پلیس راهنمایی ورانندگی شهرستان راهور فراجا درپایان فروردین‌ماه راه‌آسان اخذ گواهینامه موتور سیکلت از 0تا100 راتشریح‌کرد.

سردار محمدباقر سلیمی دراین‌خصوص گفت: شهروندان‌می‌دانند که‌حدود 20سال است‌که روند برگزاری‌آزمون‌های رانندگی وصدور گواهینامه به‌بخش‌خصوصی وآموزشگاه‌های رانندگی واگذارشده است که‌این طرح راباکمک آموزشگاه‌های موتور سیکلت‌اجرا می‌کنیم. مجوزها وکمک‌افسران پلیس‌و زیرساخت‌های اداری کمک‌می‌کند تاچالش‌های ایجادشده برای‌دستیابی درمدت زمان‌کوتاهی حل شود.

وی‌ادامه‌داد: آموزشگاه‌های راهنمایی‌ورانندگی نباید بابت‌صدور گواهینامه‌هزینه‌ای دریافت‌کنند چراکه یکی‌از درخواست‌های پلیس‌این است‌که هم‌هزینه‌های اخذگواهینامه موتور سیکلت راکاهش‌دهد وهم این روندراکوتاه کند.

سردارسلیمی درترشیح این‌طرح گفت:درابتدا بایدتوجه داشت که‌نظام آموزش قانون بایدکاهش یابد، مراحل آموزش‌آیین‌نامه حذف‌شده یعنی‌اگر فردی‌اعلام کندآیین‌نامه رابلد است می‌تواندامتحان‌کند ودیگر نیازی به گذراندن‌کلاس‌های 12جلسه‌ای ندارد.

گام‌بعدی انجام‌آموزش علمی 12جلسه‌ای نیست. به‌عنوان مثال اگرفردی موتور سیکلت داشته‌باشد ونحوه استفاده ازموتور سیکلت رابلدباشد می‌تواند بدون شرکت‌درکلاس آموزشی‌در آزمون علمی‌شرکت‌کند وباتاییدیه رسمی‌گواهینامه موتور سیکلت بگیرد. به‌عبارت دیگر، اگر فردی بگویدقوانین ونحوه موتور سواری‌رابلد است، ازصبح تابعد ازظهر می‌تواندگواهینامه‌موتور سیکلت بگیرد.

رئیس‌پلیس راهنمایی‌ورانندگی راهورفراجا همچنین اظهارداشت: درصورتی‌که فردی دراین‌طرح شرکت‌کند وطبق آیین‌نامه مردودشود می‌تواند مجددا درآزمون‌شرکت کند؛ اماکسانی که‌مرحله‌ تئوری‌راپشت‌سر می‌گذرانند وبه مرحله‌عملی می‌روند درصورتی‌که اگر مهارت‌لازم رانداشته باشدباید دوباره درآزمون شرکت‌کند وبعدازچندبار ردشدن به‌تمرین هدایت‌شود درواقع افرادمی‌توانند تادوبار آزمون‌عملی راتکراکنند وگرنه اگر نمرات‌‌قبولی نتوانند بگیرند، بایدمثل افراد معمولی آزمون دهندتا قبول شوند.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support