کاهش قیمت ها در بازار خودرو تجاری سنگین هم ادامه دار شد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 21221 بازدید
کاهش قیمت ها در بازار خودرو تجاری سنگین هم ادامه دار شد

قیمت خودروهای‌تجاری سنگین دربازار داخلی‌از دومین‌ماه سال‌جاری کاهش‌یافته است. برخلاف انتظاربرخی کارشناسان‌بازار، روندکاهشی قیمت‌برخی ازمدل‌ها درخردادماه ادامه‌یافت وقیمت‌برخی ازاین خودروها دربازار کاهش‌یافت. 

اگرچه قیمت‌خودروهای تجاری‌همچنان‌نسبت به‌سال‌های گذشته‌بسیاربالا تلقی‌می‌شود، اماکاهش قیمت‌نهایی دردوماه اخیرانتظارات رادراین بازار تجدید‌کرده‌است. باافزایش‌قیمت‌ها، نبودمحصولات‌مدرن واختلال دربازار، امیدها ازبین‌رفت.

چیزی‌که بیش‌ازهمه بربازار کامیون وخودرو وتقاضای‌زیاددر سال‌ها‌تأثیرگذاشت، نرخ‌ارز، عدم‌تعادل عرضه‌ وتقاضا ونامشخص‌بودن برنامه‌های ‌مورداستفاده سازمان‌ها درزمینه‌تجارت خودروهای‌تجاری‌وبازار آن‌بود. اکنون‌نیز مانند چندبار این‌اتفاق، افت‌نرخ ارزهمراه باافزایش ورودمدل‌های وارداتی به‌بازارباعث‌کاهش قیمت‌خودرو دربازار تجاری‌شده است.

کاهش قیمت خودروهای‌تجاری در بازار ادامه دارد

طی‌خردادماه امسال‌برای دومین‌ماه متوالی شاهد‌کاهش‌قیمت دربازار تجاری‌بودیم. دلیل‌اصلی کاهش‌قیمت کامیون‌دربازار داخلی کاهش‌نرخ‌ارز درماه گذشته‌بود.

دراواخر سال 1401، افزایش‌شدید قیمت‌دربازارهای‌اصلی مانند‌ارز، طلا واملاک ومستغلات منجربه‌افزایش‌قیمت دربازارها وصنایع‌دیگرشد وبازار خودروهای‌تجاری‌سنگین نیزازاین قاعده مستثنی‌نبود. بازار درغلبه برتحریم ‌عقب مانده‌است وهمچنان‌باچالش‌های داخلی‌وخارجی زیادی مواجه‌است ویکی ازآسیب‌پذیرترین بازارهااست.

بنابراین دورازذهن نیست‌که باهربار افزایش‌نرخ ارزشاهد افزایش قیمت این‌خودروها باشیم. اکنون‌این‌بار بااندکی کاهش‌ارزش قیمت‌خودروهای تجاری دربازار نیز‌کاهشی رابه‌دنبال داشته واین‌روند طی‌دوماه گذشته‌ثابت مانده‌است.

افزایش جزئی عرضه در بازار تجاری و کاهش قیمت برخی از مدل‌ها

تقاضا‌یک عامل اساسی‌در هربازاری است‌که می‌تواندقیمت‌نهایی کالاها وخدمات راافزایش یاکاهش‌دهد. دربازارتجاری حجم‌تقاضا درسال‌های اخیربسیارچشمگیر بوده‌و تاثیر بسزایی دراین بازارداشته است. همزمان‌بارفع قطعی‌ترخیص کامیون‌های فرسوده ازگمرک درماه‌های اخیر، روندورود این‌خودروهابه بازار داخلی‌سرعت‌گرفته وهمین موضوع باعث‌افزایش عرضه‌در بازارکامیون شده‌است. افزایش‌عرضه می‌تواند قیمت‌رابرای این‌بازار کاهش‌دهد.

به‌گفته‌یکی ازفعالان بازارخودروهای تجاری؛ این‌خودروها به‌دلیل شرایط‌اقتصادی، نرخ‌ارز ومیزان‌عرضه وتقاضا می‌توانند وضعیت‌متفاوتی راتجربه‌کنند. درسال‌های اخیر، عرضه‌این‌خودروها چه‌دربخش تولیدی وچه‌در زمینه‌وارداتی‌ها به‌شدت افت‌کرده وهمین‌موضوع باعث‌شده بودتاقیمت مدل‌های موجود به‌شدت افزایش‌یابد.

میلادخاموشیان درادامه‌گفت: درکنار سایرمسائل مربوط‌به این‌بازار که‌مهم‌ترین آن رامی‌توان نرخ‌ارز دانست، خودروهای تجاری به‌شدت به‌موضوع تقاضا‌وابسته هستند. تقاضادراین بازار به‌معنای بازارکار وپول‌خوب است که‌منطقی است ومی‌تواند تاثیربسزایی درقیمت‌ها داشته‌باشد.

تاثیر ترخیص کامیون دست دوم در بازار خودروهای سنگین

خاموشیان بااشاره به‌شرایط واردات‌درکشور گفت: این‌مالکان خودروهمواره به‌دنبال شغل مناسب‌هستند تابتوانند ازمحل این‌حقوق درآمدی هزینه‌های نگهداری وسایرهزینه‌های خودرورا تامین واقساط خودرورا پرداخت کنند.

وی‌گفت: درسال‌های اخیرشاهد هستیم‌که همزمان بااعمال تحریم‌ها وکاهش‌شدید حجم‌بار درکشور، بازارکامیون‌ها نیزکوچک شده واین امرباعث‌افزایش تقاضا برای‌این بازارشده است.

یک‌کارشناس بازارخودروهای‌تجاری گفت: به‌دلیل بازارکار ومشکلات‌اقتصادی، کاهش‌تقاضا، کاهش‌عرضه ازسوی تولیدکنندگان وتوقف واردات باعث کاهش‌قیمت کالاهای سنگین‌شد.

وی‌تصریح کرد: تنهابا افزایش‌عرضه وتنظیم تقاضامی‌توان این‌بازار راکنترل وبه بازار رقابتی‌تبدیل کرد. مثل امروزکه آزادسازی واردات‌خودروهای فرسوده ووردوکمتر کامیون فرسوده‌به بازارتجاری، شاهدکاهش‌قیمت خودروهستیم.

وی‌ادامه داد: نمی‌توان تاثیرکاهش قیمت‌ارز برقیمت این‌خودروهاراکاهش داد، اماعرضه خودروهای‌فرسوده درماه‌های اخیرتاثیرزیادی برقیمت این‌خودروها داشته‌است.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support