توضیحات سردار محمد حسین حمیدی درباره توقیف موتور سیکلت های سنگین

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 20752 بازدید
توضیحات سردار محمد حسین حمیدی درباره توقیف موتور سیکلت های سنگین

به گزارش‌کارکیتا، سردار محمدحسین حمیدی؛ رئیس پلیس‌راهنمایی ورانندگی تهران‌بزرگ درپاسخ به‌این‌سوال که پلیس‌با موتور سیکلت‌های سنگین‌توقیف شده‌چه می‌کند؟ گفت: برخی اقدامات‌پلیس دربرخورد با موتورسواران خوب‌است (تشویق ورفتار فرهنگی)، برخی دیگرخوب‌نیست (توقیف، جریمه و...) است‌که برخورد با موتورهای‌بزرگ یکی‌از بدترین کارهایی‌است که‌پلیس انجام داده‌است.

رئیس‌پلیس راهوربا اشاره به‌دلیل برخوردمنفی پلیس‌با موتور سیکلت‌های سنگین‌گفت: اکثرافراد دارای موتور سیکلت‌سنگین مدارک‌قانونی برای‌ورود به‌کشور راندارند واین موتور سیکلت‌ها غیرمجاز محسوب‌می‌شوند.

سردارحمیدی گفت: به‌همین دلیل‌موتور سیکلت‌های سنگین توقیف‌شده توسط‌پلیس برای‌بررسی مدارک‌به پارکینگ‌ها منتقل‌می‌شوند. ازآنجایی که‌اکثر این‌ موتور سیکلت‌های سنگین مدارک‌قانونی برای‌ورود به‌کشوررا ندارند، می‌توان این‌موتور سیکلت‌ها رادر پارکینگ‌ها رهاکرد تافرسوده‌شوند.

وی‌گفت: البته دربرخی مواردپلیس پس‌ازکسب مجوزاز مقام‌قضایی ازاین موتور سیکلت‌های سنگین برای انجام‌ماموریت استفاده‌می‌کند. این‌بدان معناست‌که تعدادی از موتور سیکلت‌های سنگین توقیف‌شده به‌پلیس تحویل‌داده می‌شود.

رئیس‌پلیس راهنمایی‌ورانندگی تهران‌بزرگ درپایان تاییدکرد: به‌دلیل قاچاق‌بودن این موتور سیکلت‌ها ونداشتن سندمالکیت، مراجع‌کیفری می‌توانند کالارا به‌سازمان‌های خدماتی وامدادی تحویل‌دهند.

به‌گزارش کارکیتا، موتور سیکلت‌هایی که‌حجم آنها‌بیش از300متر مکعب باشد، موتور سیکلت سنگین نامیده‌می‌شود وبه‌طور کلی موتور سیکلت‌های بالای 250مترمکعب درجاده‌ها ممنوع است.

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support