سود تاخیر تحویل خودرو 2.5 درصد ماهیانه است

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 18598 بازدید
سود تاخیر تحویل خودرو 2.5 درصد ماهیانه است

به گزارش‌کارکیتا، موسوی معاون نظارت‌بر کالاهای‌سرمایه‌ای سازمان حمایت‌درباره منافع‌مشارکت ثبت‌نام کنندگان خودروونحوه پرداخت‌آن اظهار داشت: جدا ازمصوبه‌ای که‌به عنوان‌متولی دنبال‌می‌کند، بحث مشارکت‌منافع به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی‌قانون‌حمایت ازحقوق مصرف‌کنندگان خودرو درسال1395 به‌تصویب هیأت‌ویزان رسیده واین ‌مصوبه‌باتوجه به‌نوع قراردادی‌که متقاضی‌با شرکت‌خودروساز منعقد کرده‌است همچنان معتبر است، موضوع قابل‌رصد وپیگیری است.

موسوی اضافه‌کرد: قراردادبین خودروساز ومتقاضی بایدشامل مبنای‌تحویل، سودمشارکت وسود تاخیرباشد واین‌قرارداد دوطرفه‌ است واگرقرارداد برای تحویل‌مستقیم منعقدشود، حداکثرزمان تحویل‌30روز است.وبه عنوان ‌یک‌قاعده، سودمشارکت دوونیم درصددر ماه‌است، بدون احتساب‌سود جبرانی تاخیردر قراردادهای تحویل‌مستقیم است.

معاون‌کنترل دارایی‌های تولیدی‌سازمان حمایت ادامه‌داد: درصورتی که‌زمان تحویل‌دستگاه خریداری‌شده تمدیدشده باشد وسود تاخیردر فاکتورمنعکس‌نشده باشد، می‌توان‌آن را به‌صورت کتبی‌از طریق‌سایت سازمان‌حمایت وارسال‌کرد. سامانه 124 وسازمان‌های‌صمت، معدن وتجارت، بایدبا مراجعه‌به دبیرخانه استان وارائه‌مدارک وشماره‌های خود،تعدادسود مشارکت وسودجبرانی تاخیرخودرو بررسی‌ومبلغ آن مشخص‌خواهدشد وبه متقاضی‌بازگردانده می‌شود.

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support