شکایت خودروسازان از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 21963 بازدید
شکایت خودروسازان از شورای رقابت به دیوان عدالت اداری

سال گذشته‌شورای رقابت‌در بخشنامه‌ای اعلام‌کرد که‌تمامی خودروهای‌کشور بایددر سامانه‌یکپارچه تخصیص‌خودرو به‌فروش برسند واین‌موضوع به‌فروش‌خودرو دربورس کالا‌پایان‌داد. پس‌از مصوبه‌مذکور، وزارت‌صنعت، معدن وتجارت باهمکاری‌ شورای‌رقابت، طرح‌فروش‌خودرو رااز طریق سامانه یکپارچه‌فعال کردو خودروهای سواری‌بیشتری دربورس کالا‌عرضه نشد.

فروش‌خودرو دربازار به‌دلیل مصوبه‌سال‌گذشته شورای‌رقابت به‌طورموقت متوقف‌شده است که‌برخی ازخودروسازان برای‌لغو آن‌به دادگاه‌مراجعه کردند. سال‌گذشته شورای‌رقابت طی‌دستوری اعلام‌کرد که‌تمامی خودروهابایددرسامانه یکپارچه عرضه‌شوند واین‌به معنای پایان‌عرضه خودرو دربورس کالابود. پس‌از ابلاغ این‌دستور، شورای‌رقابت ووزارت‌صمت به‌هم پیوستند تابرنامه گسترده‌ای برای فروش‌خودرو ازطریق سامانه‌یکپارچه آغازکنند ودیگر خودروی‌سواری واردبازار بورس نشود.

دلیل‌توقف این‌خودرو دربازار مخالفت نهادهای‌مختلف به‌ویژه شورای‌رقابت ووزارت‌صمت بوده‌است. علاوه‌براین، آنها‌این اقدام راغیرقانونی ومغایر با دستورالعمل ابلاغی‌درخصوص فروش‌خودرو ازطریق سامانه‌یکپارچه عنوان‌کردند. این‌تحولات درشرایطی‌رخ می‌دهد که‌اولا خودروسازان تحت‌مالکیت مرجعیت بامشکل‌نقدینگی برای‌جهش‌تولید مواجه‌هستند وثانیا خودروسازان بخش‌خودروسازان بخش‌خصوصی نیزگرفتار قیمت‌های اجباری شده‌اند. تا‌سه ماه‌پیش شرکت‌های خصوصی موظف‌بودند محصولات‌خود رادرسامانه یکپارچه‌ارسال‌کنند.

اما‌شورای‌رقابت درنتیجه‌این ورود، قیمت‌کارخانه‌ای خودروهای بخش‌خصوصی کاهش‌یافت که‌منجربه نارضایتی‌بخش خصوصی یامونتاژکنندگان شد. آنهابرای نجات‌از عواقب قیمت‌گذاری‌اجباری، باردیگر پیشنهادخودرو رادربورس لغوکردند وحتی‌تا پای بازگشت‌به این‌بستر نیزپیش‌رفتند، امافعلا به‌دلیل مخالفت‌های فراوان، صلاح‌را در تعلیق عرضه‌خودرو در بورس‌کالا دیده‌می‌شود.

این‌درحالی است‌که آنها برای‌کسب‌مجوز برای‌فروش محصولات‌خود دربورس‌کالا ازطریق این‌موسسه به‌دیوان‌عدالت مراجعه‌کردند. دراین مورد، یک‌منبع‌آگاه گفت: خودروسازان‌بخش خصوصی درخصوص الزام‌عرضه‌محصولات خوددر سامانه‌یکپارچه وهمچنین اجرای‌قیمت‌های مقرر به‌دیوان عدالت‌اداری شکوائیه‌ای را ارسال‌کرده‌اند.

به‌گفته‌وی، نتیجه‌رای دیوان‌عدالت‌اداری درمورد این‌تجدیدنظر به‌زودی مشخص‌خواهدشد وخودروسازان خصوصی بسیارامیدوارند که‌دادگاه بخشنامه‌های شورای‌رقابت درمورد قیمت‌هاراالزامی والزام‌خودرو به‌پیشنهاد کنسل‌کردن ماشین‌ها دریک‌سیستم یکپارچه اگراین اتفاق‌بیفتد، خودروسازان خصوصی‌می‌توانند دوباره‌محصولات خودرا بدون‌موانع قانونی‌در بورس‌عرضه‌کنند.

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support