مذاکره بورس با وزرات صمت درباره عرضه مجدد خودرو

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

1 سال پیش 21066 بازدید
مذاکره بورس با وزرات صمت درباره عرضه مجدد خودرو

مجید عشقی دراین‌ زمینه گفت: باتوجه به‌تغییرات ایجادشده دروزارت صمت‌باید باوزارت‌صمت درخصوص عرضه‌خودرو دربورس‌کالا به‌توافق برسد. هرچند وی‌توضیح‌بیشتری دراین خصوص‌نداد، امابه نظر می‌رسدسازمان بورس‌برای ازسرگیری عرضه‌خودرو دربورس‌کالا ازسر گرفته‌شود ودرخواست رایزنی باوی دراین‌زمینه شود.

چندهفته‌ای است‌که عباس‌علی آبادی پس‌از رای‌اعتماد شورای‌اسلامی به‌عنوان سرپرست وزارت‌امنیت انتخاب‌شده است، بسیاری ازمردم منتظرندتاببینند برنامه‌او برای‌صنعت خودرو چیست. یکی ازبزرگترین چالش‌های خودرویی‌کشور درحال‌حاضر قوانین اجباری قیمت‌گذاری وتحویل خودروسازان است‌که مشکلاتی رابرای شرکت‌ها ومصرف‌کنندگان خودروایجاد کرده است.

این‌سیاستمدار براجباری‌بودن قیمت‌ها اصرارداشت وهمچنین ازخودروسازان‌کشور درخواست‌کرد تامحصولات رادر یک‌سیستم یکپارچه عرضه‌کنند. تازمانی‌که سقف‌قیمت به‌حوزه خودروسازان خصوصی‌نرسید، سیاستگذاران وشورای‌رقابت دراجرای مصوبه‌قیمت باچالش خاصی مواجه‌نشدند. اما زمانی‌که قیمت‌خودروهای مونتاژشده اجباری‌شد، شرایط‌تغییرکرد.

اگرچه شورای‌رقابت به‌طوررسمی قیمت‌محصولات خودراکاهش داده‌است، اماخودروسازان خصوصی‌زیربار این‌مصوبه نرفتندوهنوز آن رااجرایی‌نکرده‌اند. به‌گفته برخی‌ازاین‌شرکت‌ها، فروش‌آنها به‌نوعی متوقف‌شده‌است زیرانمی‌خواهند زیربار قیمت‌گذاری شورای‌رقابت بروند. بنابراین، آنها به‌دنبال بستری‌غیر ازسامانه یکپارچه‌برای عرضه‌محصولات خودهستند.

درعین‌حال به‌دلیل تجربه‌نسبتا موفق‌عرضه‌خودرو دربورس‌کالا (به خودروسازان) سعی‌درعرضه محصولات خوددربورس‌کالا داشته‌اند. باعرضه دربورس‌کالا به‌نوعی ازعواقب قیمت‌گذاری اجباری دوری‌می‌کنند، زیرا قیمت‌فروش‌نهایی خودروهای‌عرضه‌شده درسیستم عرضه وتقاضاپیدا می‌شود.

این‌به دلیل‌این واقعیت‌است که «خودروی بورسی» اکنون مخالفان‌زیادی‌دارد وفعلا غلبه برمخالفان است. بنابراین‌عرضه‌خودرو دربورس همچنان برای‌چهارمین‌ماه متوقف‌شده است. اتفاقا چندی‌پیش قراربود یکی‌ازخودروسازان خصوصی‌یکی ازمحصولات خودرادر بورس‌کالا عرضه ‌کند که‌بافشار مراجع‌مختلف به‌ویژه وزارت‌صمت، این‌عرضه لغوشد.

اگرجه این‌اتفاق درزمان وزارت‌علی‌آبادی رخ‌داده است، امامشخص‌نیست که‌او موافق‌یا مخالف بورس‌خودرو استزیراهنوز درمورد بورس‌خودرو اظهارنظر رسمی‌نکرده‌است. همچنین‌رئیس سازمان‌بورس‌گفت: عرضه مجددخودرو به‌بورس بارایزنی بامسئولان وزارت‌صمت انجام‌می‌شود که‌شاید ریشه درموضع‌گیری علی‌آبادی دراین‌خصوص داشته‌باشد وهنوز به‌طور رسمی‌ اعلام‌نشده است.

بنابراین‌باید بدانیم‌رایزنی سازمان‌های بورسی باوزارت صمت درباره «خودروی بورسی» به‌کجا منجرمی‌شود وازاین راه‌حل غیرعادی، اماموقت ویابه گفته برخی‌کارشناسان، عاقلانه‌تر نسبت‌به سامانه‌یکپارچه باردیگر به‌کارگرفته خواهدشدیا خیر؟ ازآنجایی که‌امسال به‌سال کنترل‌تورم معروف است، سیاستمداران به‌ویژه وزارت صمت‌بامحدودیت درافزایش قیمت‌کارخانه‌ای خودروها مواجه‌است.

به‌عبارت دیگر، این‌امکان وجوددارد که‌باتوجه به‌شعارسال(که مطمئنا‌برخی کارشناسان قیمت‌گذاری اجباری‌رابا کنترل‌تورم مرتبط نمی‌دانند)، منهای‌افزایش قیمت‌های جدید برای‌خودروهای امسال، عمل‌کند. درحالی‌که براساس برنامه‌وزارت‌صمت، شرکت‌های خودروسازی بایدامسال یک‌میلیون و700 هزاردستگاه خودروتولید کنندو براساس آن‌ها برای‌رسیدن به‌این هدف نیازبه تامین‌مالی است وقیمت‌گذاری اجباری‌ممکن نیست.

ازاین رو، این‌احتمال وجوددارد که‌سیاست‌گذاران به‌این ‌نتیجه‌برسندکه‌یک‌بار دیگرروش «خودروی بورسی» رابرای حل‌همه جانبه‌چالش تامین نقدینگی شرکت‌های خودروسازی امتحان‌کنند. خودروسازان باعرضه‌خودرو دربورس کالا‌می‌توانند محصولات خودرابا قیمت‌هایی بالاتر ازقیمت‌پایه (قیمت اجباری) والبته کمترازحاشیه بازار به‌فروش برسانند.

به‌گفته‌خودروسازان، این‌روش به‌آنها اجازه‌می‌دهد تااز زیان تولیدخارج شوند وهمچنین سودهای کلانی کسب‌کنند ودرنتیجه توانایی‌آنها برای‌دستیابی به‌تیراژ 1.7میلیون‌دستگاه افزایش‌یابد. درحال‌حاضر براساس مصوبه‌شورای رقابت، فروش خودرو دربورس‌کالا ممنوع‌است، بنابراین اگربنا به ازسرگیری‌ «خودروی بورسی» باشد باید ابتدا فکری‌برای‌این مصوبه‌کرد.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support