تمدید بیمه شخص ثالث منوط به پرداخت عوارض آزادراهی شد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 19998 بازدید
تمدید بیمه شخص ثالث منوط به پرداخت عوارض آزادراهی شد

به گزارش‌کارکیتا، براساس بخشنامه‌بیمه مرکزی به‌شرکت‌های بیمه، امروز 17تیرماه صدور کدیکتای بیمه‌نامه شخص‌ثالث منوط‌به مفاص‌حساب عوارض‌آزادراهی وبزرگراهی خواهدبود ودرصورت بدهکاری بیمه‌گذار، سامانه سنهاب‌کدیکتا صادرنخواهدکرد.

البته بیمه‌مرکزی به‌این‌نکته اشاره‌می‌کند که‌بدهی جاده‌ای ربطی‌به بیمه‌ندارد وفقط بدهی عوارض‌بزرگراهی درصدور بیمه‌نامه مسئولیت بررسی‌می‌شود.

عباس بیات‌سرمدی مدیرکل بهره‌برداری راهداری دراین خصوص گفت: در راستای‌ایفای تعهد قانونی‌وزارت راه وشهرسازی مندرج درتبصره 18قانون بودجه 1401 بند (ی) وبند (ک) تبصره 11 قانون بودجه 1402برای الکترونیکی شدن کل‌کشور جمع‌آوری عوارض پس‌از سلسله‌جلساتی دربخش خصوصی ودولتی بین مقامات ذیربط به‌منظور تسهیل دراجرای قانون ساماندهی‌شد.

مدیر کل‌راهداری ادامه‌داد: با جست‌وجوی نهادها وهمکاری بابانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقررشد همزمان باتوافق در 17تیرماه، سامانه‌بیمه برخی‌خودروها نیز درصورت تسویه‌بدهی عوارض‌آزادراهی صادرشود.

بیات سرمدی‌درادامه افزود: کارفرمایان می‌توانند بامراجعه به‌سایت آنیرو، استفاده‌از نرم‌افزارهای پرداخت یا مراجعه‌به دفاترپیشخوان دولت و... نسبت به‌پرداخت بدهی و پرداخت قبوض‌خوداقدام کنند.

وی‌بااشاره به‌رفع‌ترافیک درمحل‌های عوارضی‌ باالکترونیکی‌شدن آن توضیح‌داد: بخش‌زیادی ازدرآمد این‌شرکت صرفا‌نگهداری وترمیم بزرگراه‌ها می‌شود وپرداخت آن‌به‌حفظ راه‌های کشور به‌عنوان سرمایه‌های ملی‌کمک شایانی‌می‌کند.

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبر با کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support