شرایط جدید گمرکی برای ورود موقت خودروهای سواری به کشور

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

11 ماه پیش 18925 بازدید
شرایط جدید گمرکی برای ورود موقت خودروهای سواری به کشور

به گزارش‌کارکیتا، ترخیص‌کالا ازگمرک جدید باهدف حمایت ازگردشگران وسرمایه‌گذاران خارجی، ایرانیان مقیم‌خارج ازکشور، گردشگران ایرانی غیرمقیم وساکنان مناطق آزادبه گمرکات کشورابلاغ وبر این‌اساس، تسهیلات جدیدی برای‌ورود موقت خودروی‌سواری گردشگران وسرمایه‌گذاران خارجی ارائه خواهدشد.

براساس این‌دستورالعمل، متقاضیانی‌که واجدشرایط این‌تسهیلات هستند می‌توانند به‌مدت پنج‌ماه به‌صورت موقت خودرو سواری‌واردکشور کنند، که‌قبلا این‌مدت تنها دوماه بود ودرصورت امکان وموافقت با ترخیص ازگمرک سه ماه‌دیگر قابل‌تمدید است. ولی باتعیین سقف زمان‌قانونی تعیین‌شده ازابتدا باحذف رشوه‌احتمالی، هم‌اکنون متقاضیان دربدو ورود به‌کشور می‌توانند ازتسهیلات پنج ماهه ورودموقت خودروبه‌کشور استفاده نمایند.

همچنن بابلاغ این‌بخشنامه محدودیت اعمال‌شده برای‌کشورهایی که‌پیش ازاین دربرخی کشورها لحاظ شده‌بود برداشته شد.

البته دراین بخشنامه، گمرک برتوانایی خوددرصدور یاتمدید مجوزورود وخروج موقت به‌منظور احترام به‌هموطنان مقیم خارج ازکشور، حمایت ازصنعت‌گردشگری، تمرکززدایی قدرت، ساده‌سازی رویه‌های گمرکی وصرفه‌جویی دروقت برای‌خدمت‌گیرندگان گمرک تاکیدکرده است.

پروانه گمرکی دوپاساژ تریپتیک ودیپتیک، بارعایت کامل مفادمندرجات  50و78 قانون امورگمرکی ومواد 72،80،142 و144 آیین‌نامه اجرایی به‌شرح جدول زیرجهت اقدام‌به گمرکات سراسرکشور ابلاغ شده‌است.

براساس این بخشنامه شرایط‌قانونی مصوب‌تمدید نمی‌شود که‌از سوء استفده‌های احتمالی‌جلوگیری می‌کند.

 

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبربا کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support