جزئیات فروش خودروهای جدید در سامانه یکپارچه اعلام شد

اخبار خودرو

نویسنده:کارشناس محتوا درکارکیتا

10 ماه پیش 17638 بازدید
جزئیات فروش خودروهای جدید در سامانه یکپارچه اعلام شد

به گزارش‌کارکیتا، مهدی تقدسی درباره‌تعیین متقاضیان‌خریدوفروش خودرو درنوبت‌دوم درسامانه یکپارچه، اظهار داشت: سامانه‌یکپارچه برای متقاضیان‌خرید تعدادی‌خودرو درنوبت دوم کهدرشهریورماه سال‌جاری بازمی‌شود ومتقاضیان می‌توانند خودروی‌خود راازبین خودروهای موجودانتخاب کرده‌ودر صف‌تحویل خودرو قرارگیرند. البته زمان‌وجزئیات آن هنوزمشخص نیست.

مدیر سامانه‌یکپارچه عرضه‌خودرو گفت: دردور دوم خریدخودرواز طریق سامانه‌یکپارچه، 97درصد ازافرادی که‌برای خریدخودرو دراین سامانه ثبت‌نام کردند، به‌ترتیب مشخص‌شده خدمات خودرورا دریافت کردند، درحالی که 3درصد ازمتقاضیان به‌خط تحویل‌خودرو منتقل‌نشدند.

به‌گفته وی، آن 3درصدی که‌باعدم تخصیص‌مواجه شدند، خودروی خودرا ازبین خودروهای پرتقاضاانتخاب کردند واز آنجایی که‌تعداد درخواست‌ها نتاسب باظرفیت خودروساز نبود، درنوبت‌تحویل خودرو قرارنگرفتند.

وی‌با تایید اینکه هنوزنوع خودرو وشرکت‌های عرضه‌کننده خودرو درطرح جایگزینی که‌در شهریورماه اجرا می‌شود مشخص نیست، تصریح‌کرد: این‌طرح براساس ظرفیت‌غیرجذب خودروسازان وحتی اضافه‌کردن آن اجرامی‌شود. کدام محصولات جدید دراین طرح گنجانده خواهدشد؟

به‌گفته تقدسی ازآنجایی که3درصد مذکور تاکنون مرحله‌دومثبت‌نام راطی کرده ومبلغ‌100 میلیون ‌تومان رانزد بانک‌مسدود کرده‌است، بنابراین باامکان انتخاب‌خودرو در «طرح جایگزینی خودرو» که درشهریوماه وجود خواهدداشت. فرصت دیگری‌برای انتخاب خودروباشد. آنها پول رادریافت‌می‌کنند ومجبور می‌شوند دوباره پول رادر بانک مسدودکنند.

 

 

 

 

 

 

 

نظرات گرانبهای خودتان رازیر این خبربا کارکیتا به‌اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید support